Transparantie en integriteit

GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk om transparant te zijn en integer te handelen. Vertrouwen wordt immers opgebouwd door te allen tijde integer en transparant te handelen. GBLV is een transparante partij waarbij verantwoording en openheid richting haar leden en kiezers voorop staat. De basis hiervoor is terug te vinden in de statuten. Klik HIERvoor onze Statuten.

Politieke transparantie
De verdere uitwerking van de transparantie is onder meer terug te vinden in het Huishoudelijk Reglement. Klik HIERvoor ons Huishoudelijk Reglement. De raadsfractie van GBLV staat voor onafhankelijke gemeentepolitiek, zonder binding met welke landelijke partij ook en heeft een eigen fractiestatuut. Met een programma dat is gericht op de gemeente Leidschendam-Voorburg en de regio, probeert de fractie een positieve invloed uit te oefenen op een goed lokaal bestuur. Iedere inwoner, ondernemer of maatschappelijke instelling kan bij de fractie politieke vraagstukken onder de aandacht brengen.

Als lokale partij drijft de fractie van GBLV op de begrippen: dichtbij, actief, kritisch en betrokken. Het fractieberaad is openbaar voor leden van GBLV, tenzij raadsleden voor een bepaald onderwerp geheimhouding hebben opgelegd gekregen. Raadsleden hebben hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en kunnen derhalve niet tot bepaalde politieke (fractie)standpunten gedwongen worden. Jaarlijks leggen het bestuur en de fractie in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Integriteit
Integer gedrag en integer handelen is één van de kernwaarden van GBLV/Gemeentebelangen. Om dit te ondersteunen en om bewustwording te creëren heeft de partij een protocol vastgelegd.
Klik HIER voor ons Protocol Integriteit

De Integriteitscommissie bestaat uit Koos van Wissen en Maurice Hartsinck.
U kunt de integriteitscommissie benaderen via integriteitscommissie@gblv.nl
De e-mail gaat rechtstreeks en alleen naar de integriteitscommissie.

Vertrouwenspersoon
De partij is van mening dat alle leden van de vereniging in een veilige omgeving moeten kunnen functioneren. Mochten leden dit anders ervaren, dan kunnen zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
Klik HIER voor ons Protocol Vertrouwenspersoon.
U kunt de vertrouwenspersoon benaderen via vertrouwenspersoon@gblv.nl
De e-mail gaat rechtstreeks en alleen naar de vertrouwenspersoon.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. Daarom heeft GBLV zich ingespannen om te voldoen aan de AVG. Klik HIER voor de privacy-verklaring die op de website is gepubliceerd.

Inkomsten van de partij
Naast bijdrage van de gemeente, contributie van de leden en bijdragen van fractieleden en/of wethouder(s) is een vierde bron van inkomsten donaties. Klik HIER voor onze laatst vastgestelde staat van baten en lasten.

GBLV/Gemeentebelangen is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst staan wij vermeld onder Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, gevestigd te Leidschendam onder nummer RSIN 805550811. De partij voldoet aan de wettelijke voorwaarden van ANBI en is als zodanig geregistreerd. Wilt u lid worden of een donatie doen, bezoek daarvoor onze pagina HIER.

Het beloningsbeleid: bestuur en medewerkers zijn onbezoldigd