Stompwijk, Wilsveen en buitengebied

Onze visie:

In 2030 heeft Stompwijk zich ontwikkeld tot een vitaal dorp met een vitaal platteland. 

  • Een vitaal dorp: vanaf 2023 wordt er, na een inhaalslag voor de periode dat er qua woningbouw niets is gebeurd, regelmatig een kleine hoeveelheid (betaalbare) woningen bijgebouwd (zo’n10 per jaar), waardoor ook nieuwe generaties Stompwijkers zich in het dorp kunnen huisvesten. Door deze ontwikkeling blijven ook de voorzieningen in het dorp levensvatbaar. 
  • Een vitaal platteland: in 2030 heeft een beperkt aantal melkveehouders het agrarisch beheer over een grootste deel van het buitengebied (Stompwijk, Wilsveen), met voldoende aandacht voor (agrarische) natuur en recreatiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse ondernemers die zich richten op de paardenhouderij. Een deel van het agrarische gebied is coöperatief eigendom geworden (bijvoorbeeld via de aanpak ‘Land van Ons’), waarbij herstel van biodiversiteit en landschap centraal staan. 

Waar staan we voor:

  • Stompwijk is één van de drie kernen van onze gemeente, met specifieke uitdagingen en problemen. Wij zijn van mening dat Stompwijk ook als volwaardige kern wordt erkend. Stompwijkers zijn trots op hun dorp en weten met elkaar veel te bereiken door creatieve en doortastende oplossingen. Dit vereist wel een gemeentebestuur dat zich kan verplaatsen in de positie van Stompwijkers en mogelijke ontwikkelingen met een ‘dorpse bril’ worden bezien. Dit geldt ook voor de bewoners van het Wilsveen. 
  • Diverse woningbouwplannen zijn ontwikkeld om vanaf 2022 daadwerkelijk te realiseren, maar vereisen wel een voortvarende aanpak van de gemeente. In eerste instantie zijn de woningen bedoeld zijn voor de (jonge) inwoners van Stompwijk, conform het voorstel van de Adviesraad.
  • Een aantrekkelijk en vitaal buitengebied heeft nadrukkelijk een meerwaarde voor de stedelijke omgeving; het biedt kansen voor recreatie, natuurbeleving, groene energie, etc. Een vitaal platteland vereist de komende raadsperiode dan ook een duidelijke visie van de gemeente op de gewenste ontwikkeling van het gebied, waarbij er ruimte wordt geboden aan (jonge) agrarische ondernemers voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijven, met behoud van de kwaliteit van het gebied, maar ook een visie op de ontwikkelmogelijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen van de stoppers is vereist. Initiatieven, zoals alternatieve vormen van agrarisch (coöperatief) eigendom, gericht op herstel van biodiversiteit en landschap, zullen door de gemeente worden ondersteund. Ook is aandacht nodig voor kavelruil en ontsluiting van percelen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dit uiteraard in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Stompwijk 
  • Een duidelijk standpunt over de toekomstige (agrarische) bestemming van het buitengebied in het bestemmingsplan/de omgevingsvisie is cruciaal om verstorende activiteiten van speculanten en projectontwikkelaars te voorkomen.
  • Naast de agrarische bedrijvigheid is ook behoud en ontwikkeling van andere bedrijvigheid voor Stompwijk van groot belang.
  • De kwaliteit van de Stompwijkseweg blijven monitoren en zo nodig actie ondernemen.
  • De Adviesraad moet een actievere rol als overlegorgaan binnen onze gemeente krijgen waar zij duidelijk de behoeften en wensen van Stompwijk kunnen inbrengen
  • Tot slot zal de gemeente initiatieven om het gehele buitengebied aan te sluiten op snel internet (glasvezel) voortvarend ondersteunen.