Burgerparticipatie

Onze visie:

 • Een inwoner of ondernemer moet eenvoudig kunnen weten wat er aan gemeentelijke activiteiten in de directe leefomgeving spelen, of welke besluiten direct van invloed zijn op de eigen leefomgeving. De gemeente zorgt met informatie op maat dat in deze informatiebehoefte wordt voorzien;
 • Inwoners en ondernemers staan centraal in onze gemeente. Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat ze betrokken worden en dat hun kennis wordt gevraagd bij belangrijke ontwikkelingen in de leef- en/of werkomgeving van betrokkenen. De gemeente maakt gebruik van de expertise van verenigingen en maatschappelijk organisaties op de diverse beleidsterreinen. Zij zijn de voelhoorns in de samenleving; 
 • Niet altijd zal de mening van de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen worden gevolgd; maar bij een afwijking hiervan wordt de keuze toegelicht; 
 • Er is één aanspreekpunt (participatiecoach) binnen de gemeente voor participatie op de verschillende beleidsterreinen 
 • Voor de omgevingswet is een gedragen participatietraject opgesteld.

Waar staan we voor:

 • College, raadsleden en ambtenaren hebben participatie in hun DNA zitten en weten de waarde van de kennis van inwoners en ondernemers goed in te schatten. Hiervoor is een duidelijke cultuuromslag nodig;
 • Ambtenaren zijn actief betrokken en hebben kennis van zijn/haar aandachtsgebied/taakveld binnen de gemeente;
 • In elk(e) raadsbesluit of -brief staat in een apart hoofdstuk aangegeven op welke wijze de participatie heeft plaatsgevonden;
 • De gemeente informeert inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen proactief als in de raad onderwerpen ter tafel komen binnen het interesse- of woongebied van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen;
 • Niet alleen op beleidsterreinen als bereikbaarheid en wonen, maar op terreinen zoals onderwijs, zorg en samenleving maakt de gemeente gebruik van de kennis van inwoners en ondernemers;
 • De invulling van de omgevingswet krijgt een gedegen participatietraject; 
 • Participatie wordt niet gezien als een bezuiniging (laat de inwoner dat maar zelf doen), maar vanuit een meerwaarde voor de gemeente en de inwoner en ondernemer;
 • Inwoners en ondernemers nemen deel aan participatietrajecten vanaf het begin en worden niet, zoals het nu te vaak gaat, pas aangehaakt als er al een besluit ligt.