Nieuws van de fractie

november 14, 20230
walter-rosbenders

Nieuws van de fractie
Op 8 november heeft de raad gesproken over de begroting van 2024 en verder. De fractie heeft daar het volgende ingebracht:

De wereld is volop in beweging. Het nieuws wordt bepaald door oorlogen, polarisatie, woningtekort etc. En sinds 5 juli, net 4 maanden geleden, bepalen ook de landelijke verkiezingen in Nederland het nieuws.
Eén factor is gelukkig niet veranderd, dat is waarom en namens wie we hier zitten, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Laten wij die dan als stabiele factor centraal blijven zetten in ons beleid en bij het maken van keuzes. We hebben daar een mooie stap ingezet met de vaststelling van de participatieverordening.

Een andere manier om dit te doen is als raad een meer een kader stellende rol aan voorkant te pakken. Sturen op waar het echt om gaat, toevoegen van waarde aan het leven van de inwoners en de ondernemer en de uitkomsten daarvan meten en minder sturen op micro-indicatoren van instellingen. Een mooi voorbeeld is de motie die wij samen met Groen Links hebben ingediend over de indicatoren sociaal domein jeugd.
Om te kijken welke instrumenten de als raad heeft om nog meer kader stellend bezig te zijn gaan willen we is kijken in een andere keuken. Onze fractie wil naar Lelystad. Dit is een gemeente waar de raad een kader stellende rol pakt.

Het centraal zetten van inwoners vergt ook samenwerking van verschillende instellingen in onze gemeente, niet meer de instelling of zorgverlener staat centraal met hun output, maar de mens die deze instellingen nodig heeft. samenwerken op waarde creatie is de uitkomst.
Een mooi voorbeeld in onze gemeente is LV Noord. In deze wijk hebben we als gemeente de inwoners centraal gezet en zijn er meer dan 30 samenwerkende partners. Daar creëren we gemeenschappelijk maatschappelijke waarde.
Onze fractie is zaterdag 4 november bij Duijv21 geweest, een prachtig initiatief hoe bewoners zelf saamhorigheid creëren tussen en hulp bieden aan inwoners in de wijk en ondersteund worden door partners uit het LV Noord traject. De bewoners staan centraal en de maatschappelijke partners ondersteunen op de achtergrond. De bewoners helpen elkaar op een laagdrempelige en vertrouwde manier en verwijzen door als ze er samen niet uitkomen. Samen maken we Leidschendam-Voorburg.

Laat deze manier van werken het voorbeeld zijn voor de kaders die we als raad mee willen geven voor toekomstig beleid. GBLV geeft voor het jeugdbeleid alvast een belangrijk kader mee. Zet de jeugd centraal en bouw een ondersteunende en samenwerkende schil om de kinderen, jongeren en hun eventuele ouders heen. Verenigingen moeten in onze ogen hier een grote rol in spelen. Wethouder Keus geeft aan dit op te pakken in het nieuwe jeugdbeleid.
Kijk daarnaast op welke manier jeugd centraal gezet kan worden op andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld cultuur. Daar staan de afzonderlijke instellingen in onze gemeente nu nog teveel centraal en krijgt daarna pas de jeugd de aandacht. Draai het om, zeker nu uit onderzoek blijkt dat onze gemeente een grote groep aan jeugd heeft die geïnteresseerd is in cultuur. Wethouder Belt heeft toegezegd dit op te pakken.

Dank aan het college dat de motie bij de kadernota over dementie vriendelijke gemeente voortvarend is opgepakt.
Ik begon mijn betoog met de veranderende wereld en het woningtekort. Ook in onze gemeente hebben we hier mee te maken. De ruimte is schaars en de opdracht complex. Naast de bouw van woningen moeten ook de voorzieningen zoals scholen ontwikkeld worden en moet ook mobiliteit gemanaged worden. Het kan ook andersom. Woningen zijn noodzakelijk om in kleine kernen de voorzieningen op pijl te houden. Stompwijk is hiervan een mooi voorbeeld. Kleinschalige woningbouw aan de rand van het dorp deels op landbouwgrond  is noodzakelijk. Helaas is de provincie voornemens om het beleid ten aanzien van het bouwen op weilanden te veranderen en dit niet meer toe te staan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in Stompwijk. Wij roepen in een motie op dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie om dit soort kleinschalige projecten te blijven faciliteren. Voor de duidelijkheid: Wij willen niet de hele polder volbouwen maar na participatie met de Stompwijkers kleinschalige bouw faciliteren.
Een ander gevolg van het provinciale beleid is dat de regio en met name de gemeentes Westland en Pijnacker minder woningen kunnen bouwen. Dat geeft dus weer extra druk op de schaarse binnenstedelijke ruimte, ook in onze gemeente.  GBLV heeft al eerder aangegeven dat optoppen van bestaande gebouwen  een manier is om het groen in de stad te sparen.
Op 7 november heeft de gemeenteraad de tweede tussentijdse rapportage vastgesteld. Hier wordt de voortgang van de verschillende activiteiten van de gemeente. Veelal loopt alles op planning. Enkele onderwerpen lopen achter. In de rapportage staat wanneer er wel geleverd wordt. Wat in de ogen van GBLV ontbreekt is wat de gevolgen voor de inwoners en ondernemers is van het uitstel van beleid. Zij staan centraal bij alles wat we moeten doen. Het college heeft aangegeven dat gekeken wordt hoe die gevolgen zichtbaar kunnen worden.

Walter Rosbenders

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *