Tag Archives: zorg

GBLV: Niet bijbetalen na valpartij!

Naar aanleiding van een publicatie in het Algemeen Dagblad van 4 november 2017, waarin wordt gesteld dat ouderen met een alarmeringsabonnement bij zorginstellingen moeten bijbetalen na een 3e valpartij , heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen meteen schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het krantenartikel stelt dat zorginstellingen ouderen extra laat betalen, als ze meer dan drie keer per jaar hun persoonlijke alarmknop gebruiken. Voor GBLV reden om direct vragen aan het college van B&W te stellen of de (zorg)instellingen, die een alarmeringsabonnement aanbieden in Leidschendam-Voorburg, dit ook in de algemene voorwaarden hebben opgenomen. Mocht dat zo zijn, dan is de vraag of dit ook duidelijk met de abonnementhouders is gecommuniceerd.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Ik hoop dat ouderen in Leidschendam-Voorburg niet met deze extra kosten worden geconfronteerd. Het zou toch te gek voor woorden zijn als je als oudere een abonnement hebt voor hulp bij ongevallen thuis en dat je dan, als je vaker valt, ook nog extra moet bijbetalen. Als oudere loop je nou eenmaal een groter risico op een valpartij. Eén van de redenen juist om een dergelijk abonnement af te sluiten. Tja, tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen is not done. Daarom zijn wij als GBLV benieuwd naar de antwoorden van het college,” aldus Steutel.

GBLV roept om Maatschappelijk Verantwoord Zorgen

Voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen is het duidelijk: het is tijd voor de volgende stap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wat GBLV betreft ontbreekt in het netwerk van het Sociaal Kompas nog één essentiële schakel, namelijk de verpleeghuizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt door het college en de gemeenteraad aan de uitvoering van de WMO, (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Jeugdzorg. De resultaten hiervan zijn in het Sociaal Kompas vastgelegd: dichterbij onze inwoners en in de wijk op basis van één huishouden en één plan. Een samenhangend geheel dus van dienstverlening binnen het sociaal domein.

Toch ontbreekt er volgens GBLV nog één essentiële schakel in dit netwerk, namelijk de verpleeghuizen in onze gemeente: de WoonZorgcentra Haaglanden (kortweg WZH) zoals daar zijn Het Anker, nieuwbouw Rustoord; in de toekomst gevolgd door nieuwbouw van De Sonneruyter, Florence De Mantel allen in Voorburg en in Leidschendam Schoorwijck en de Prinsenhof.

Zes locaties, die midden in verschillende wijken van onze gemeente staan. Een schat aan vastgoed met vele voorzieningen -van restaurant tot vergaderruimte- en wat niemand zich realiseert: er is reeds domotica (zorgoproepsystemen) aanwezig. Wat GBLV betreft zijn dat kansen om in de wijken rondom deze locaties netwerken uit te bouwen. Men zou kunnen stellen dat dit een volgende fase is in de ontwikkeling van het sociaal domein: Maatschappelijk Verantwoord Zorgen. GBLV wil dat het college zich gaat inzetten voor deze kansen, die voor het oprapen liggen. Dat betekent dus in gesprek gaan met de bestuurders van deze zorgorganisaties.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Ik zie kansen op het gebied van samenwerking met de verpleeghuizen in het sociaal domein. Het college zou er goed aan doen om -net als met de verenigingen gedaan is, in het MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) traject- naar de mogelijkheden te kijken om onze ouder wordende inwoner nog beter van dienst te kunnen zijn. Mijn oproep: ga in gesprek met de verpleeghuizen, maak gebruik van elkaars mogelijkheden! Ga voor Maatschappelijk Verantwoord Zorgen. Feitelijk een sociaal domein 2.0 dus.”

Zorgen over bereikbaarheid ambulancedienst

GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de ambulancedienst. Het onderzoek ‘Dossier Spoedzorg’ van KRO/NCRV/DeMonitor stelt dat de ambulancedienst is overbelast. Ook in de regio Haaglanden, zo blijkt uit lokale reacties.

De fractie van GBLV heeft kennis genomen van het artikel in het Voorburgs Dagblad betreffende het Rapport: ‘Zorgwekkende trend ambulancevervoer’. De fractie heeft de bron van het artikel -KRO/NCRV/DeMonitor- geraadpleegd en constateert dat dit onderzoek ‘Dossier Spoedzorg’ genaamd, zich richt op de provincies Noord Holland en Flevoland. Reacties uit de regio Haaglanden van medewerkers van de ambulancedienst Haaglanden en een huisarts uit Leidschendam-Voorburg stellen dat er ook in Haaglanden sprake is van overbelasting van het ambulancevervoer. Dit ten gevolge van de centralisatie van de Spoedeisende Hulp (SEH’s) in de regio. Het gevolg is een overbelasting van het ambulancevervoer met als gevolg langere wachttijden dan de gestelde norm van 15 minuten. De fractie van GBLV heeft grote zorgen over deze mogelijke feiten en vraagt zich af wat de consequenties zijn voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Freek Steutel, raadslid GBLV: “De lokale reacties op het ‘Dossier Spoedzorg’ van KRO/NCRV/DeMonitor zijn voor de fractie van GBLV aanleiding om schriftelijke vragen aan het college te stellen. We willen weten of het college op de hoogte is van het dossier en de lokale reacties. Verder willen wij weten wat het college gaat ondernemen aan de veronderstelde situatie. En last but not least de vraag of de komst van een 24 uurs huisartsenpraktijk in Leidschendam-Voorburg mogelijk een positief effect heeft op de eventuele overbelasting van de ambulancezorg na sluiting van de SEH Antoniushove. Acute zorg is een grondrecht, ook voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg.”

GBLV blij met start bouw WZH Nieuw Rustoord

GBLV/Gemeentebelangen is blij met de uitspraak van de Raad van State inzake Rustoord. De bouw van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Nieuw Rustoord in Voorburg kan beginnen. Dat betekent voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg weer verzorging in de eigen gemeente.

Met de uitspraak van de Raad van State is de bouw voor een verpleeghuis voor mensen met dementie na 2 jaar een feit. Op de plaats van WZH Rustoord Voorburg komt nieuwbouw voor mensen met dementie. De bezwarenprocedure is afgerond. Dat betekent dat mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg niet meer naar verpleeghuizen in Den Haag of Zoetermeer hoeven. Gewoon weer in de eigen gemeente, dichtbij de familie en mantelzorgers.

Robin van Wissen, raadslid GBLV: “We zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. Nu kan de bouw van WZH Nieuw Rustoord dan eindelijk van start. Voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg betekent dit verpleegd worden in de eigen omgeving. Dichtbij familie en mantelzorgers in de eigen gemeente. Een prima ontwikkeling voor Leidschendam-Voorburg.”VanWissen_Rustoord
Foto: Robin van Wissen bij oud Rustoord (archieffoto GBLV)

GBLV: Haast maken met 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

Voor GBLV/Gemeentebelangen is het duidelijk: haast maken met een 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark. Sluiting van de SEH en Huisartsenpost op MCH Anthoniushove maken dit noodzakelijk.

GBLV is van mening dat met het definitief wegvallen van de SEH Anthoniushove en de Huisartsenpost haast gemaakt moet worden met een huisartsenpraktijk en avond- en nachtpraktijk. Mariënpark is voor GBLV de meest geschikte locatie. Goed bereikbaar voor inwoners en ook prima voor de vele ouderen, die in het appartementencomplex wonen. Voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk is een dergelijke huisartsenpraktijk een must. Het alternatief voor de inwoners is Bronovo, te ver weg vindt GBLV.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Waarom MCH Haaglanden gekozen heeft voor Bronovo laat zich raden. Maar onze inwoners hebben dus mooi het nakijken. Het college is drukdoende om met de huisartsen een oplossing te vinden. Voor GBLV is het duidelijk: een huisartsenpraktijk met avond- en nachtpraktijk in Mariënpark, aldus Steutel.”

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Wij vinden het wel belangrijk dat de huidige functionaliteiten die in het Atriumgebouw gevestigd zijn, zoals de ontmoetingsruimte en dagopvang, behouden blijven. Overigens heeft de verantwoordelijk wethouder al eerder toegezegd daarop toe te zien.”Mariënpark ingezoomd

24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden dat er inspanningen worden verricht om een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark onder te brengen. Het zou mooi zijn als deze huisartsenpraktijk ook de functie van avond/nacht bereikbaarheid gaat vervullen. GBLV is van mening dat mocht de SEH Anthoniushove met de daaraan gekoppelde huisartsenpost SMASH wegvallen, dat dit dan een prachtige oplossing zou zijn. Een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark met daaraan gekoppeld een avond- en nachtpraktijk. Dat is voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk een bijzonder goede zaak zijn. GBLV maakt zich sterk voor deze prachtige kans.

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Een huisartsenpraktijk heeft zijn nut al eerder bewezen in het Atriumgebouw. En met de avond/nachtdiensten dichten we een gat wat mogelijk ontstaat door de sluiting van de dokterspost op Anthoniushove, met daarnaast een uitbreiding van het aanbod van activiteiten in het Atrium”.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onvoorstelbaar dat je met het mogelijk wegvallen van de dokterspost Anthoniushove naar het Bronovoziekenhuis in Den Haag moet. Een avond/nachtpraktijk in Mariënpark is een prachtige kans, die we niet voorbij moeten laten gaan. GBLV hoopt op korte termijn op een dialoog met beide organisaties. Die moet er komen,” aldus Steutel.Mariënpark ingezoomd

GBLV pleit voor sociaal ombudsman

Met de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO) komt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot aantal zorgtaken naar de gemeenten. Dit zorgt bij veel mensen voor veel onduidelijkheid en ongerustheid, ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De fractie GBLV pleit daarom voor het aanstellen van een sociaal ombudsman, waar inwoners terecht kunnen met hun problemen na 1 januari aanstaande.

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten (MA) van maandag 6 oktober jl. zal de fractie GBLV een pleidooi houden voor een onafhankelijk sociaal ombudsman waar inwoners terecht kunnen met hun problemen die te maken hebben met de nieuwe zorgtaken van de gemeente. “Ook in onze gemeente zijn deze zorgtaken volledig nieuw. De kans dat niet alles vlekkeloos verloopt, is dus aanwezig. De gemeente moet daarom ook open staan om te leren gedurende de komende periode,” aldus GBLV-raadslid Freek Steutel. “De input van de zorgvrager is daarbij van groot belang en moet gebruikt worden als leermoment. Een sociaal ombudsman kan daarbij prima als schakelpunt tussen inwoners en gemeente fungeren.”

Gemeentebelangen Logo met SloganVerder dringt de fractie GBLV er bij het college op aan, dat er geen mensen tussen wal en schip mogen komen, mochten de budgetten van het rijk in 2015 niet toereikend blijken te zijn om de zorgtaken uit te voeren.

GBLV/Gemeentebelangen: Bewoners Mariënpark staan in de kou

Bewoners van de voormalige aanleunwoningen Zorgcentrum Mariënpark voelen zich in de steek gelaten door Vidomes en Zorgorganisatie Florence.  Sinds de sloop van het verzorgingshuis Mariënpark zijn bijna alle extra voorzieningen weggevallen. En omdat de aanleunwoningen nu als 55+ woningen benoemd zijn, kijkt eigenlijk niemand meer naar de oorspronkelijke groep bewoners om. De bewonerscommissie spreekt er schande van.

Tijdens een werkbezoek van GBLV/Gemeentebelangen aan het appartementencomplex Mariënpark werden raadslid Freek Steutel en commissielid Robin van Wissen te woord gestaan door de bewonerscommissie. In dit gesprek werd duidelijk dat Florence na het sluiten van Zorgcentrum Mariënpark alleen nog het hoogst nodige op gebied van thuiszorg biedt. Doordat Mariënpark geen aanleunvoorziening meer is zijn de bewoners aangewezen op Vidomes. Vidomes is weliswaar in gesprek met de bewonerscommissie maar komt de toezeggingen op gebied van veiligheid en klein onderhoud niet na. De huur en de servicekosten blijven hoog zonder dat Vidomes de noodzakelijke aanpassing aanbrengt. De bewonerscommissie is verontwaardigd over deze woonsituatie. Zeker nu Vidomes de toegangscontrole van het complex niet wil aanpassen. De toegangsdeuren gaan om 17.00 uur dicht. “Dat lijkt veilig”, zegt de bewonerscommissie,” maar als iemand aanbelt zonder dat je ziet wie er staat dan ben je geneigd de deur open te doen. Dat heeft recent geleid tot een insluiping midden in de nacht. Onverantwoord!” Vidomes vindt de aanpassing om een camera in alle woning te plaatsen te duur.

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zal over deze situatie schriftelijke vragen stellen aan het college. Freek Steutel: “Deze ontwikkelingen maken pijnlijk duidelijk dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg een loopje neemt met de toezegging dat voor alle ouderen in onze gemeente de juiste zorg beschikbaar is. Ook is het klip en klaar dat dit college niet in staat is de goede afspraken te maken met zorginstellingen en de woningbouwcorporatie. In het belang van de oudere inwoners van Leidschendam-Voorburg is de kous hiermee nog niet af voor GBLV/Gemeentebelangen”.Mariënpark ouderen
Freek Steutel (raadslid GBLV/Gemeentebelangen) met leden van de bewonerscommissie Mariënpark. [aangepast]

Landelijke politiek heeft consequenties voor de lokale zorg

Op 1 januari 2015 gaan drie zorgtaken over van Rijk en provincie naar de gemeenten. De taken blijven gelijk, op het budget wordt – met dank aan de landelijke partijen – sterk gekort.

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat inwoners die zorg nodig hebben, ook zorg moeten krijgen. Dat vraagt een inspanning van de gemeente om de zorg slim te organiseren, ook in samenwerking met bijvoorbeeld Voorschoten en Wassenaar en om het mogelijk te maken dat u uw zorg ook zelf kunt organiseren. Mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook verenigingen willen wij steunen vanwege hun rol in preventie en/of zorg die zij bieden. Wij zijn voor het bieden van Zorg in Natura en willen geen dure en/of fraudegevoelige administratieve rompslomp met zorgbudgetten. De overdracht van zorgtaken die landelijk is ingezet door VVD, PvdA en CDA tegen minder budget, mag niet ten koste gaan van de taken die gemeente op andere beleidsterreinen heeft.Zorg

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt ouderen Nieuw Heeswijk

De enige onafhankelijke lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen, is afgelopen weekend op bezoek geweest bij de bewoners van de aanleunwoningcomplex Nieuw Heeswijk om ze in het zonnetje te zetten. WZH Nieuw Heeswijk kwam in de publiciteit, omdat er allerlei belangrijke voorzieningen voor de oudere bewoners zijn verdwenen en de zorg op een dramatisch laag niveau is beland (zie eerdere berichtgeving).

GBLV/Gemeentebelangen staat voor goede ouderenzorg in de gemeente. Vandaar dat er vragen zijn gesteld over de situatie bij Nieuw Heeswijk aan het college van B&W. Eerder heeft GBLV/Gemeentebelangen succesvol meegeholpen om de gedwongen verhuizing van dementerenden uit WZH Het Anker te voorkomen. Robin van Wissen en Freek Steutel, kandidaat raadsleden GBLV/Gemeentebelangen: “Ook voor de bewoners van Nieuw Heeswijk proberen we nu de situatie te verbeteren.”