Tag Archives: woningbouw

GBLV stelt vragen over bouwplannen Park Leeuwenbergh

Bewoners uit Park Leeuwenbergh maken zich zorgen over bouwplannen van de stichting VitaFutura aan het eind van de Virulylaan. De stichting wil op deze locatie 30 duurzame appartementen en een feestzaal bouwen in twee tot vier woonlagen. Bijzonder detail is dat de appartementen op Haags grondgebied komen te liggen, terwijl de entree en het huidige woonhuis in Leidschendam gesitueerd zijn. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Park Leeuwenbergh op verzoek van de stichting VitaFutura op 20 september jl. . De onrust over deze plannen onder de bewoners van Park Leeuwenbergh deed de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen besluiten vragen te stellen aan het College.

“Hoewel duurzame woningen een prachtig initiatief kunnen zijn, maken de bewoners zich zorgen over: de verkeersveiligheid, het aantal verkeersbewegingen, de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, en dan met name de belastbaarheid van de huidige riolering en hoogbouw in deze landelijke en rustige wijk,” zegt raadslid Monica Velù. Voor wat de toename van het verkeer betreft, is het de bedoeling dat de nieuwe bewoners slechts de beschikking krijgen over een zestal elektrische auto’s. Op deze afgelegen locatie waar voorzieningen als winkels en openbaar vervoer ontbreken, lijkt dat toch een beetje een utopie.

Daarnaast is de bestemming van de grond nu agrarisch en is stapel- of hoogbouw in strijd met het vigerende bestemmingsplan van onze gemeente. Een mooi initiatief, maar niet op deze locatie. Daarom heeft GBLV het College gevraagd hoe hiermee wordt omgegaan, omdat de hoogbouw buiten onze gemeentegrenzen komt te liggen. Alles om een tweede windturbine scenario te voorkomen!

GBLV pleit voor slimmere aanpak bouwproject KPP

De ontwikkeling van het project Klein Plaspoelpolder (KPP) loopt al een aantal jaren. Het betreft onder andere het gebied van de vroegere gemeentewerf en de Mebin. Het project wordt nu steeds concreter waarbij de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een slimmere aanpak wenselijk vindt, dan door het college nu wordt ontwikkeld. De oproep van GBLV: ontwikkel en besteedt het gebied in één keer aan, in plaats van met deelgebieden te werken.

In de afgelopen jaren zijn reeds enkele tonnen budget in de voorbereiding van het bouwproject KPP gestoken. Nu is er een grondexploitatie opgesteld waaruit blijkt dat de ontwikkeling van het project KPP de gemeente in totaal 3,1 miljoen euro (op eindwaarde) gaat kosten. Monica Velù, raadslid GBLV: “Als GBLV zijn wij natuurlijk blij dat het gebied ontwikkeld wordt. Ook de mogelijkheid om in het project KPP sociale woningbouw te realiseren, waardoor het bouwvolume aan de Rijnlandlaan kan worden verminderd, vinden wij positief.”

Waar GBLV minder positief over is, is de opgestelde grondexploitatie die dus op 3,1 miljoen euro negatief sluit. “En dan is het nog de vraag of in dat bedrag ook de voorbereidingskosten uit vorige jaren zijn meegenomen,” geeft Velù aan, “bovendien lijkt het erop, dat als uitgangspunt ontwikkeling in losse deelprojecten genomen is. Naar ons idee leidt dat tot een eenzijdige interesse voor de te ontwikkelen elementen, waarbij de gemeente straks de hoofdprijs gaat betalen voor items die voor de bouwers minder aantrekkelijk zijn. Ook leidt het mogelijk tot het ontbreken van samenhang tussen de bouwplannen voor betaalbare huurwoningen van de gemeente en de vrije sector bouw van een ontwikkelaar.”
Velu: “Wij willen dat bij de ontwikkeling ook de historie van het gebied wordt meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van het behoud van de markante gele hijskraan als industrieel erfgoed. Ook vinden wij de wens van buurtbewoners voor het realiseren van een Theepaviljoen, zoals die vroeger langs de Vliet stond, iets waarnaar geluisterd moet worden.”

GBLV staat een slimmere aanpak voor. “Zet de gemeentelijke grondpositie in het project KPP in één keer op de markt en vraag aan de geïnteresseerde ontwikkelaars met een integraal plan te komen. Dat bevordert dat projectontwikkelaars goed nadenken over de opzet van de Klein Plaspoelpolder en ook zullen zij beseffen dat de mogelijkheid om alles in één keer te mogen ontwikkelen iets voor de prijs betekent. Ofwel: minder kosten/verlies voor de gemeente.”

Houd Rijnlandlaan leefbaar!

De gemeenteraadsfractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil minder woningbouw aan de Rijnlandlaan in Voorburg.

GBLV-raadslid Ron Guleij: “GBLV heeft intensief contact gehad met de omwonenden van de Rijnlandlaan. Daaruit kwam naar voren dat een kleiner bouwvolume gewenst is, om de druk in de wijk hanteerbaar te houden. Immers worden er naast woningen ook twee nieuwe scholen en een kinderopvang gebouwd. Wat de lokale partij betreft hebben de bewoners een sterk argument. Ons advies is één bouwblok minder. De vermindering van het bouwvolume kan worden opgevangen in het bouwproject Klein Plaspoelpolder (KPP).”

Huidige plan Duivenvoordecorridor van tafel

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar alle inwoners baat bij hebben.

Wel wil de fractie dat het college binnen een half jaar met een plan komt, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Bouw duurzaam, innovatief en klimaatneutraal.

2. Denk eens aan iets anders dan de Haagse herenhuizen uit de jaren ’30 stijl. Meer durf en lef qua architectuur!

3. Richt het plan niet op het topsegment van de woningmarkt, maar op segmenten waar vraag naar is.

4. Houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische karakter van het gebied en respecteer de historische zichtlijnen. Houdt de afgesproken 85% groen van het gebied in stand om de subsidie van de provincie niet te verspelen, en borg daarin de recreatieve aspecten.

Het totale investeringssaldo dat de gemeente op het nieuwe DVC-project kwijt mag zijn is wat GBLV betreft 4 à 5 miljoen euro, maar uiteraard liever minder. Een dergelijk bedrag is in de gemeentelijke begroting reeds financieel afgedekt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Er is een historisch besluit genomen om het huidige bouwplan van tafel te halen en een nieuw plan op te stellen.”

Woningbouw Duivenvoordecorridor van de baan?

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is gepresenteerd. Bijzonder is dat zes van de deelnemende partijen tegen bouwen buiten de bebouwde kom zijn. Het project om in de Duivenvoordecorridor woningen te bouwen, dat ligt immers buiten de bebouwde kom, lijkt hiermee van de baan.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen is zeer verbaasd over de wijze waarop met name de huidige coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) hun standpunt over bouwen buiten de bebouwde kom in de StemWijzer hebben opgegeven: “Nog geen half jaar geleden is de Duivenvoordecorridor als nieuw bouwplan in de raad geaccordeerd en nu is ineens iedereen tegen bouwen buiten de bebouwde kom? Ook voor GBLV/Gemeentebelangen hoeft woningbouw in de Duivenvoordecorridor niet, maar door het besluit dat genomen is, gaat het de gemeente minimaal 30 miljoen euro kosten als de andere partijen op hun eerdere besluit terugkomen. GBLV/Gemeentebelangen vindt dat onverantwoord, vandaar dat wij bij de eerste stelling van de StemWijzer een daarop passend en genuanceerd standpunt hebben. Een standpunt waarbij wij overigens ook ruimte bieden aan noodzakelijke woningbouw in Stompwijk”

stemwijzer-07-535x535Rozenberg: “De StemWijzer geeft op deze wijze geen reëel beeld van hoe partijen werkelijk met bouwprojecten buiten de bebouwde kom willen omgaan. Als ik bijvoorbeeld naar het VVD-verkiezingsprogramma kijk dan staat daar zelfs heel nadrukkelijk in dat het project Duivenvoordecorridor doorgang moet vinden. Maar goed, als we de VVD in de StemWijzer moeten geloven dan kunnen we de Duivenvoordecorridor dus groen laten.”