Tag Archives: verkeer

Geduld raakt op

De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. GBLV heeft een paar maanden geleden gepleit voor een vaste handhaver in het Huygenskwartier die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied tegen de regels in onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver niet nodig.

“Als je een uurtje in de Herenstraat staat weet je niet wat je overkomt. Scooters crossen voorbij, fietsers die te gast zijn in het voetgangersgebied gebruiken de Herenstraat als een Velostrada en dan zijn er nog automobilisten die nog nooit van een inrijverbod of voetgangersgebied hebben gehoord,” geeft GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders aan.

GBLV is blij dat er cameratoezicht met kentekenregistratie komt, zodat verkeersovertreders kunnen worden aangepakt en de bijna altijd defecte pollers kunnen worden verwijderd. Rosbenders: ”Maar zeker tot die tijd en ook daarna zal de handhaving opgevoerd moeten worden. De extra handhavingsacties die de burgemeester had toegezegd, hebben onvoldoende effect. Dit hadden wij ook niet anders verwacht.”

Het Huygenskwartier wordt drukker door de gezamenlijke inzet die partners in het gebied en de gemeente plegen. GBLV wil niet wachten tot een bezoeker een keer echt van zijn sokken wordt gereden en letsel oploopt. Het gaat GBLV om structurele handhaving, niet om af en toe een goedbedoelde actie zonder permanent effect. Rosbenders is duidelijk: ”Ons geduld als het gaat om het verbeteren van de handhaving in het Huygenskwartier raakt zo langzamerhand echt op!”

De fractie GBLV heeft opnieuw vragen gesteld aan de burgemeester hoe hij tegen de handhaving op dit moment aankijkt. Als de antwoorden niet het vertrouwen geven dat de handhaving structureel wordt verbeterd dan sluit de fractie het indienen van een motie hierover in de eerstvolgende raadsvergadering niet uit.

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond het Damcentrum.

Medio 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen meerdere plannen ingediend om de verkeersproblematiek rond de Sluisbruggen en de Wijkerbrug sterk te verbeteren. Marien van Wijk, GBLV commissielid: “Wij hebben onder andere gevraagd om een verkeersinformatiesysteem, geen burgopeningen tijdens de spits en parkeermaatregelen bij de Venestraat.”

Het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersstromen sterk te verbeteren. Daarnaast is er een parkeerupdate beloofd van de huidige normen, die gelden in en rond het Damcentrum. GBLV vraagt zich af of deze normen nog wel aan de huidige tijd en situatie voldoen én of in het verleden niet te makkelijk van die norm is afgeweken.

Marien van Wijk: “Nu het mooie weer is aangebroken en de recreatievaart snel zal toenemen, wil ik graag van het College weten wat nu de status is wat betreft de te nemen maatregelen. Dat hier snelheid geboden moet worden is duidelijk! Geen lange wachtrijen meer van auto’s in het centrum van Leidschendam door het veelvuldig opengaan van de Sluisbrug. Los daarvan hebben wij gevraagd naar een update van de huidige parkeernorm, die wordt toegepast in dit gebied. Wij verwachten op zeer korte termijn een antwoord, maar nog liever concrete actie van het College.”

‘Talking Traffic’ om mobiliteit te verbeteren

Vrijdag bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het bericht naar buiten dat zij samen met lokale overheden en het bedrijfsleven tot en met 2020 samen 90 miljoen euro gaan investeren in het Partnership Talking Traffic. Dit samenwerkingsverband is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren.

Nu de discussie over de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg actueel is, past dit samenwerkingsverband goed in het plan welke de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen heeft voorgesteld in de discussie rond de extra oeververbinding, namelijk: “Goede keuzes door juiste informatie.” Juiste verkeer informatiesystemen in en rond onze gemeente, het aanpassen van onder andere de verkeerslichten op aan-en afvoerwegen van de N14 en herinrichting N14 zullen bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer in Leidschendam Voorburg en een ontlasting van de Vlietbruggen.

Marien van Wijk, commissielid OG van GBLV/Gemeentebelangen: “Wij willen dat het College gaat lobbyen bij het ministerie om zoveel mogelijk geld in en rond onze gemeente te investeren. Betere doorstroming, tegengaan sluipverkeer en ontlasten Vlietbruggen i.p.v. toegangscontrole en eenrichtingverkeer.”

GBLV/Gemeentebelangen denkt dat de oplossing zit in het beter benutten van de huidige infrastructuur en vindt het goed dat het ministerie dit ook inziet. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college of men gebruik wil maken van deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.10159999

Geen brug, wél goede informatie

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg, als het gaat om de Vlietbruggen, verhogen door automobilisten een keuze te laten maken door goede informatie over de route die het beste gevolgd kan worden. Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat een extra oeververbinding over de Vliet, door de wijk Klein Plaspoelpolder, nu én in de toekomst niet de oplossing is voor een betere doorstroming van het verkeer in Leidschendam-Voorburg.

Marien van Wijk, GBLV-woordvoerder op dit dossier en lid van de commissie Openbaar Gebied: “De discussie over al dan niet een extra oeververbinding is een zeer lastig onderwerp, het speelt al meer dan 20 jaar. Alle onderzoeken laten zien dat een extra brug om de doorstroming van het verkeer te verbeteren geen goede oplossing biedt. Voor een brug kiezen voelt dan niet goed. GBLV ziet meer in een juist pakket aan maatregelen om de mobiliteit en de leefbaarheid nu en in de toekomst sterk te verbeteren zonder onnodig geld uit te geven. Niet door het afsluiten van de bruggen op bepaalde tijden voor sommige weggebruikers, maar door in te zetten op goede informatie over de beste route. Vandaar onze variant: keuzes door goede informatie.”

GBLV stelt naast een goede informatievoorziening over de beste route drie maatregelen voor:

Ten eerste: een belangrijk uitgangspunt voor GBLV is dat de N14 beter wordt benut. De ongelijkvloerse kruisingen in de N14 moeten versneld worden aangelegd. De verkeersminister heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid van de Randstad. De gemeente moet stevig inzetten om uit dat budget de aanpassing van de N14 te versnellen. Daarnaast moeten de aan- en afvoerwegen van de N14 kritisch tegen het licht worden gehouden om te zien of door aanpassingen op die wegen de doorstroming kan worden verbeterd.

Ten tweede: het doorvoeren van praktische maatregelen in het Damcentrum om naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming te verbeteren. GBLV heeft daartoe in april van dit jaar al een rapport met voorstellen bij het college ingediend. Deze uiterlijk in 2017 realiseren.

Ten derde: een oproep aan de provincie Zuid-Holland om het beleid rond het openen van de bruggen over de Vliet in Leidschendam en Voorburg voor de scheepvaart aan te passen. GBLV stelt voor dat tijdens spitsuren het autoverkeer voorrang heeft boven scheepvaartverkeer.

“Met het dynamische verkeersinformatiesysteem zoals GBLV dat voorstelt, zullen deze maatregelen nog verder aan effectiviteit winnen,” aldus Marien van Wijk. “Er is nu voldoende onderzocht en gepraat. Het is nú de hoogste tijd voor concrete acties en maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit in Leidschendam en Voorburg aan te pakken.”
pb-gblv-van-wijk-bij-sluis
Foto: Marien van Wijk bij de sluis

GBLV vraagt om oplossing fiets- en voetgangerverkeer langs de Prinsentuin

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aandacht voor een situatie waar fietsers en voetgangers elkaar al jarenlang in de weg zitten. Toen het Voorburgse Koningin Julianaplein opnieuw werd ingericht, jaren geleden, viel de keus op een twee-richtingen fietspad aan de kant van de Albert Heijn en McDonald’s. Veel fietsers die uit de richting van de Jumbo komen, steken echter niet over naar het bestaande fietspad aan de overkant, maar peddelen over het voetpad langs de Prinsentuin. Een logische keus wanneer dat de richting is waar je heen wilt.

Het voetpad is behoorlijk breed, maar er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt door voetgangers, vaak ook nog met een rollator of een boodschappenwagentje. Kortom, het levert gevaarlijke situaties op wanneer fietsers en voetgangers elkaar tegenkomen op de stoep.

GBLV heeft nu aan het college gevraagd of onderzocht geworden kan worden of er een gescheiden fiets- en wandelstrook aangelegd kan worden. Hierbij krijgen fietsers hun eigen plek en worden voorbij de Prinsentuin, bij de kruising met het fietspad Guido Gezellestraat, van de stoep afgeleid naar de rijweg, waar het fietspad verder loopt.
pb-gblv-fietspad

GBLV in de bres voor verkeersveiligheid ouderen Leidschendam centrum

De fractie van GBLV is bijna een jaar bezig om de verkeersveiligheid in Leidschendam centrum te verbeteren. Er zijn diverse punten aangepast door de Gemeente maar dit volstaat nog lang niet. Juist door de herinrichting van het oude centrum zijn er gevaarlijke situaties ontstaan.

GBLV/Gemeentebelangen heeft al meerdere rondgangen met verkeersdeskundigen en ambtenaren gemaakt om gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties aan de orde te brengen. Onder andere de bestrating rondom zorgcentrum Vlieterhove aan de Rijnlandstraat. Helaas is de situatie onveranderd en blijft GBLV hier aandacht voor vragen.

Recentelijk gaven de bewoners van Vlieterhove aan dat het oversteken zonder zebrapad een gevaarlijke onderneming is. Marien van Wijk van GBLV Ombudsteam: “Wij hebben vorig jaar al meerdere keren aangegeven dat hier een deugdelijke voetgangers oversteekplaats moest komen. Nu deze er nog steeds niet is zullen wij, samen met de andere partijen, een motie indienen om de handen op elkaar te krijgen in de Raad voor een snelle beslissing en uitvoering daarvan”.

Verkeersveiligheid hebben wij als GBLV hoog in het vaandel staan en daar mogen de ouderen in onze gemeente zeker niet in overgeslagen worden. Ouderen Vlieterhove

Verkeer- en vervoersproblemen: maak gebruik van kennis bewoners

Laat bewoners meedenken bij het zoeken naar oplossingen voor verkeers- en parkeerproblemen in onze gemeente. Dat was de strekking van de boodschap die de GBLV fractie heeft afgegeven in de commissie Openbaar Gebied van afgelopen dinsdag, 7 oktober. Een standpunt wat later die avond ook werd omarmd door wethouder Bruines. Rond de verkeersproblemen bij sportpark Duivesteijn en omgeving is aan de wethouder daarom verzocht ook hierbij in gesprek te gaan met de omwonenden om tot goede oplossingen te komen.

Sportpark Duivesteijn staat inmiddels bovenaan de lijst en heeft een zogenaamde prioriteit 1. Dit wil zeggen dat in 2015 de problemen aangepakt gaan worden. Inmiddels lopen er al onderzoeken naar het gebied. Voor GBLV heeft Duivesteijn altijd al een hoge prioriteit gehad en daarom vinden wij het belangrijk dat met de verschillende partijen daar, zoals de scouting, de manage, het tennispark Overdam, stadstuin Rusthout en andere sportverenigingen in gesprek wordt gegaan. Die toezegging hebben we gekregen.

Verder heeft de GBLV fractie een dossier aangeboden aan wethouder Bruines met circa 40 verkeerssituaties die om een oplossing vragen. Het is slechts een bloemlezing van problemen die aangedragen zijn door inwoners van onze gemeente met een grote variëteit aan problemen van groot naar klein.Untitled

Hieruit spreekt ook het belang bewoners in te schakelen om verkeersproblemen op te lossen. Zij zijn de mensen die vaak dagelijks met het probleem te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ook de mensen in Voorburg-Noord, waar aanhoudende parkeerproblemen zijn. Samen optrekken met de bewoners zorgt voor draagvlak en vaak hebben de bewoners al goede ideeën hoe het probleem het best opgelost kan worden.

Foto: Hoek Damplein; veel scooters en fietsers glijden uit

Dossier onveilige verkeerssituaties GBLV

Snelle actie Stadsbeheer vergroot veiligheid bij school

De Maria Bernadette school aan de Van Ruysdaellaan in Leidschendam heeft er al jaren last van: automobilisten, die het laatste stukje richting Bachlaan tegen het verkeer inrijden. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties voor de leerlingen.

Betrokken ouder Lisette Morawek ergerde zich er groen en geel aan. Alles wat in haar macht lag had zij al geprobeerd: autobestuurders er op aanspreken, het schoolbestuur op de hoogte stellen om een oproep in het Schooljournaal te plaatsen, zelfs de wijkagent werd ingeschakeld. Niets hielp.

GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn hoorde het verhaal bij het schoolplein. Een automobilist die zij daags er na aansprak, bleek niet op de hoogte van het éénrichtingverkeer. Wat bleek: komend vanuit de Beethovenlaan is het éénrichtingsbord niet zichtbaar. Eén melding aan Stadsbeheer en de mannen van teamleider Leo Hendriks hadden het binnen één week geregeld: een duidelijk verkeersbord met de verplichte rijrichting werd opgehangen. Leo Hendriks die de complimenten in ontvangst nam, merkte bescheiden op: “Het is helaas niet altijd mogelijk een melding zo vlot af te handelen, het bord moet bijvoorbeeld voorradig zijn, maar wij blijven ons best doen!”
Stadsbeheer 2
De Maria Bernadette school gezien vanuit de Beethovenlaan, nu met verkeersbord

Gebruik kennis inwoners voor oplossen knelpunten in verkeer

Het verkeers- en vervoersplan (VVP) van de gemeente Leidschendam Voorburg wordt opnieuw vastgesteld. Voor GBLV is het belangrijk dat – naast lopende, grote projecten zoals de renovatie van de Stompwijkseweg – in de hele gemeente gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer zoals ouderen en gehandicapten.

Bestaande verkeerssituatie moeten bekeken worden op toegankelijkheid van ouderen. Nico Hooijmans, raadslid en lid Ombudsteam van GBLV: “Wij krijgen veel klachten van ouderen over onduidelijke verkeerssituaties en slechte kwaliteit van de bestrating”. Meldingen over kleine knelpunten worden door het meldpunt Openbare ruimte en Stadsbeheer veelal snel opgelost, maar vaak zijn er ook knelpunten die groter zijn. In het VVP wordt budget vrij gemaakt voor dit soort knelpunten. GBLV is blij dat er middelen zijn om dit op te pakken. De input van bewoners is daarbij van groot belang, zij weten immers als geen ander waar de knelpunten liggen. Ook dat is de nieuwe bestuursstijl van luisteren naar inwoners.

GBLV heeft inmiddels van meerdere bewoners al een aantal onveilige verkeerssituaties ontvangen. Ook de OpenRAADhuis avond, alwaar de burger Untitledmee kon praten over het Verkeers- en Vervoersplan, werd druk bezocht. Al deze input wordt gebruikt. “Het ombudsteam van GBLV gaat met de bewoners kijken naar de situatie en probeert mee te denken naar mogelijke oplossingen. Recentelijk zijn wij met bewoners en ambtenaren wezen wandelen in het Damcentrumgebied om een aantal knelpunten te bespreken,” aldus Nico Hooijmans.

Bewoonster wijst gemeente op knelpunten rond de Damlaan

Mevrouw Sandra Zuiderwijk uit de Verzetsheldenbuurt te Leidschendam heeft het Ombudsteam van GBLV/Gemeentebelangen aangeschreven omtrent moeilijk te nemen knelpunten bij oversteekplaatsen in het verkeer rond haar woonomgeving en de Damlaan.

Sandra is slecht ter been, doordat zij in 2010 op jonge leeftijd gedeeltelijk verlamd is geraakt. Hierdoor heeft zij een groot gedeelte van kwaliteit van het leven in moeten leveren maar daar wil zij zich niet bij neerleggen. Zij krijgt dagelijks met (verkeers)problemen te maken, die haar deze kwaliteit nog meer ontnemen. Deze knelpunten heeft zij beschreven en het Ombudsteam van GBLV heeft actie ondernomen. Verkeersdeskundige Ton Braam van de gemeente Leidschendam-Voorburg is door GBLV uitgenodigd om samen met Sandra en het OBT (Ombudsteam) een wandeling langs deze knelpunten te maken. Daartoe was Ton ten zeerste bereid. Deze rondwandeling vond woensdag 9 juli jl. plaats.

Ondanks de vele regen die dag, heeft Sandra de knelpunten laten zien en haar ongezouten mening hier over kunnen gegeven. Het Ombudsteam en Ton Braam moesten eensluidend toegeven, dat zij op vreemde situaties werden gewezen. Als voorbeeld een oversteekplaats voor o.a. rolstoelen en scootmobiels, die eindigt met een boom waar zij niet omheen kunnen(!). Het was goed dat er eens door een andere bril naar deze situaties werd gekeken. Verkeersdeskundige Ton Braam heeft zijn aantekeningen op zijn plattegrond onderstreept en gaat zijn uiterste best doen om deze knelpunten te verbeteren of aan te passen. U ziet dat deze initiatieven zeker gewaardeerd worden.
Verkeersveiligheid mindervalidenFoto: Lida v.d. Akker Vlnr: Marien van Wijk (GBLV), Sandra Zuiderwijk, Ton Braam (verkeersdeskundige), Nico Hooijmans en Jean Thierry (GBLV)