Tag Archives: verenigingen

Raadsflits: ‘Extra parkeerplaatsen in Damcentrum’

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na te lopen. Uiteraard met het doel te bekijken of de windturbine, waar zoveel omwonenden hinder van ondervinden, wel thuishoort op deze plek.

De parkeerdruk in en rond het Damcentrum is een probleem wat bij de bewoners ook voor veel overlast zorgt en het plezierig wonen, leven en ondernemen onder druk zet. Hoewel GBLV geen voorstander is van een blauwe zone, komt een dergelijke regeling toch in beeld. Vaak blijkt dit een van de weinige, werkende oplossingen. De toezegging van de wethouder circa 150 extra parkeerplaatsen te realiseren en te zorgen voor een informatiesysteem, heeft ons doen instemmen met de parkeerbalans.

GBLV heeft verzocht het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen structureel op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent budget voor verenigingen, die vaak een grote rol spelen in wijken en buurten.

Duurzaam energiecollectief voor verenigingen

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Door dit initiatief kunnen wij een aantal hindernissen wegnemen, bijvoorbeeld als een vereniging geen (geschikt) dakoppervlak heeft. Een vereniging die veel dakoppervlakte heeft plaatst de zonnepanelen en de winst wordt gezamenlijk behaald.” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV. De fractie van GBLV wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de vorming van een dergelijk collectief, daarbij zouden dan ook commerciële partijen een rol kunnen spelen. Robin van Wissen: “Tijdens het werkbezoek over duurzaamheid dat onze fractie twee weken geleden heeft gehouden gaf bijvoorbeeld Westvliet Fitness- & Racketclub aan veel zonnepanelen op het dak te plaatsen en graag een elektriciteitsoverschot aan andere verenigingen te willen leveren.”

Naast zonnepanelen valt er ook op andere manieren winst te halen voor verenigingen. Van Wissen: “Veel verenigingsgebouwen zijn erg onzuinig maar met veel potentie, er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verduurzaming en kostenbesparing door bijvoorbeeld isolatie”, en wat betreft duurzaamheid “het gaat letterlijk om vele tonnen CO2-reductie per jaar. Tevens levert dit een kostensparing op van naar verwachting 1000 tot 1500 euro per vereniging, dat is voor veel verenigingen een nuttige bijdrage in de exploitatie.”

Een dergelijk collectief speciaal voor maatschappelijke verenigingen mag wel een unicum genoemd worden. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat dit slechts een begin is van een duurzame revolutie, “want die verenigingen geven meteen het goede ‘groene’ voorbeeld aan haar leden”, aldus van Wissen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hoopt GBLV een meerderheid van de raad achter zich te krijgen voor dit ambitieuze plan.Zonnepanelen Rusthout
Zonnepanelen op het dak van stadstuin Rusthout in Leidschendam (foto: http://stadstuinrusthout.nl/)

GBLV pleit voor behoud KJ44

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 03 november heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen aangegeven vóór behoud van het gebouw KJ44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam te zijn. Het gebouw is door het vorige college aangemerkt als sloop accommodatie en dient thans als onderkomen voor jongerenvereniging Chaos.

De fractie van GBLV heeft tijdens deze commissievergadering aangegeven, dat het zeer onwenselijk is dat deze bijzondere locatie door de gemeente wordt afgestoten. “Het betreft een uniek en geluiddicht pand, dat zich perfect leent voor zeer uiteenlopende activiteiten, waaronder die van (muziek)verenigingen”, aldus raadslid Robin van Wissen. Volgens GBLV zou het héél jammer zijn, als dit pand verloren gaat. GBLV roept daarom het college op sloop te heroverwegen en om tot een goede invulling van KJ44 te komen, waarbij ook ruimte is voor jongerenactiviteiten zoals die door Chaos worden georganiseerd. Bij de begrotingsbehandeling zal de fractie hiervoor een motie indienen.IMG_7780