Tag Archives: stompwijk

Kulturhus Stompwijk zo snel mogelijk realiseren

De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het Kulturhus in Stompwijk zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De financiële tegenvaller bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk moet daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Een nieuwe aanbesteding of minder functies in het Kulturhus onderbrengen leidt volgens de fractie alleen maar tot meer vertraging. Dat is voor de leefbaarheid van Stompwijk en voor goede huisvesting van de leerlingen van de Maerten van der Veldeschool ongewenst.

Met dit heldere standpunt zal GBLV-raadslid Freek Steutel vanavond in de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het woord voeren bij het agendapunt over het Kulturhus Stompwijk. Steutel: ”We zijn als fractie natuurlijk niet blij dat het Kulturhus-project met alweer een vertraging wordt geconfronteerd. Alle seinen stonden op groen en nu is er door de aantrekkende bouw helaas een probleem ontstaan. Daar kunnen we als gemeenteraad van vinden wat we willen, maar Stompwijk is daar niet mee geholpen. De kinderen van de Maerten van der Veldeschool verdienen na al die jaren ook eindelijk goede huisvesting. Vandaar dat wat GBLV betreft het Kulturhus zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd met het huidige bouwconsortium en met het huidige ontwerp.”

Steutel geeft aan dat een nieuwe aanbesteding de bouw van het Kulturhus verder zal vertragen en zeker niet tot minder kosten zal leiden. Ook de gedachte om het ontwerp van het Kulturhus te versoberen of functies in het Dorpshuis te laten, ondersteunt hij niet: ”Het ontwerp is in een goed samenwerkingsproces met alle betrokken toekomstige gebruikers tot stand gekomen. Het zou toch zonde zijn om die gezamenlijke inspanning teniet te doen? Het Kulturhus moet 30 jaar mee. De stijging van de jaarlasten van de gemeenten is daarbij wat ons betreft alleszins aanvaardbaar. En wat voor GBLV zeker zo belangrijk is: hoe sneller het Kulturhus klaar is, hoe eerder ook op de plek van het huidige Dorpshuis in een deel van de woningbehoefte van Stompwijk kan worden voorzien. Ook daar is de leefbaarheid van Stompwijk mee gediend.”Gemeentebelangen Logo met Slogan

Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen bekend

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

Bekijk de video hier

GBLV/Gemeentebelangen tevreden met Rondweg Stompwijk

GBLV/Gemeentebelangen is tevreden dat er nu een beslissing is genomen over de variant Huyssitterweg voor de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Stompwijk. De gekozen voorkeursvariant voldoet volgens GBLV op alle fronten aan de gestelde eisen.

De voorgelegde varianten aan de Gemeenteraad werden tijdens de Raadsvergadering van 26 april jl. al snel gereduceerd tot variant 1. Alleen de fractie van CDA had hier nog andere ideeën over, maar ging na een overtuigend relaas van GBLV fractie lid Nico Hooijmans mee in de keuze van variant 1. De keuze was uiteindelijk unaniem. 12 april jl. was GBLV commissielid Marien van Wijk in de commissie Openbaar Gebied al duidelijk geweest over de keuze van zijn fractie voor variant 1.

GBLV is gelukkig met het feit dat er nu snelheid gemaakt kan worden en met voorbereidingen en uitwerkingen begonnen kan worden. Wel is de opdracht aan de wethouder meegegeven om goed in gesprek te blijven met bewoners en betrokkenen, tijdens de voorbereidingen en uitvoering. Hooijmans: “Daar waar extra sturing of informatie noodzakelijk is, moeten we openstaan om die tot ons te nemen.”

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Wij denken dat dit een positieve ontwikkeling is voor de dorpskern van Stompwijk. Het weren van zwaar verkeer door de dorpskern zal zorgen dat deze een stuk veiliger en aangenamer wordt. Wat ons betreft zo snel mogelijk starten met de Stompwijkseweg en de nieuwe verbindingsweg!”Marien van Wijk

Coalitie ligt goed op koers

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter) en Nico Hooijmans (raadslid GBLV) lichten één en ander toe.

Walter Rosbenders: “Het coalitieakkoord van begin dit jaar is nu doorvertaald in de eerste begroting van dit college. Vanuit GBLV ben ik daar zeer tevreden mee. Dossiers worden door het college voortvarend opgepakt: de bereikbaarheid van Stompwijk, de onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van Leidsenhage en de aandacht voor duurzaamheid. Ook in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en ondersteuning van mensen worden goede stappen gezet. Er is oog voor de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid en de doelmatigheid en de kosten. En ik zeg het nog maar een keer: in deze raadsperiode is er geen sprake van dat betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Wat ik verder zie, is dat op veel plekken in de gemeente er allerlei goede initiatieven ontstaan van bewoners en verenigingen. De gemeente probeert daaraan bij te dragen in plaats van tegen te werken. Na jaren van somberen en bezuinigingen gaat er weer positieve energie door de gemeente. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de gemeente haar sociale en maatschappelijke gezicht weer terug heeft gekregen. Dat onderschrijf ik van harte. De gemeente is geen kille uitvoerder van regels; maar een partner die ook meedenkt, stimuleert en faciliteert,” aldus Rosbenders.

Rosbenders vervolgt: “Die koerswijziging die met de nieuwe coalitie is ingezet, leidt verder gewoon tot een gedegen en sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Het college heeft wat GBLV betreft een goed voorstel gedaan hoe het geraamde begrotingsoverschot kan worden ingezet: een stuk daarvan gaat naar de reserve, een deel naar meer aandacht voor handhaving vooral als het gaat om parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentegrond èn de gemiddelde lasten voor inwoners blijven op hetzelfde niveau als in 2015. Ook heeft het college de precario voor ondernemers verlaagt en het gebruikersdeel van de OZB voor niet woningen afgeschaft. Als ik deze maatregelen bekijk dan valt me op dat de VVD daar altijd de mond vol van heeft, maar dat dit coalitie dat gewoon doet.”

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Ik draai al wat jaren mee in de gemeenteraad en zie hoe zaken nu anders gaan. Een mooi voorbeeld is het drama van de nieuwe ongelijke bestrating in het Damcentrum. Voor ouderen met rollator een onneembare hobbel. Wethouder Stemerdink pakte die handschoen op, waar haar voorgangers dit niet deden. Zij legde het rollatorpad naar Schoorwijck en het zebrapad aan. GBLV zal bij de begrotingsbehandeling vragen om ook het deel naar de ingang van Vlieterheem te realiseren.”
“Voor het lopende begrotingsjaar 2015, ziet GBLV dat een aantal initiatieven en wensen niet of nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om een accountmanager voor ondernemers, het servicepunt in Voorburg en het stimuleren van verenigingen door het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV),” geeft Rosbenders aan. “Wij stellen daarom voor om in 2015 nog een extra inspanning te leveren met het voor deze zaken niet gebruikte budget. Wij denken daarbij aan ondersteuning van het initiatief van verlichting in het Sluisgebied in Leidschendam, het ophogen van het budget voor het opknappen van de Herenstraat en omgeving in Voorburg en een voorbereidingssubsidie voor verenigingen die willen mee gaan doen aan het project MVV.”Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg

Raadsflits

Duivenvoordecorridor
GBLV heeft in opperste verbazing het rapport van de enquêtecommissie gelezen. Onomstotelijk is vast komen te staan dat zowel oud-wethouder Mijdam als Houtzager verantwoordelijk zijn geweest voor het miljoenendebacle. Dat wordt inmiddels door alle partijen onderschreven. Een blamage voor deze gemeente en haar inwoners. Tijd dus om van de Duivenvoordecorridor een mooi en financieel gezond gebied te maken.

Groen Park Leeuwenbergh
In Park Leeuwenbergh komt geen nieuwe bouwlocatie, zoals was opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh. GBLV heeft door het indienen van een amendement gekozen voor behoud van het speciale, groene karakter van de wijk.

Stompwijkseweg
GBLV feliciteert de Stompwijkers met een volgende stap om de Stompwijkseweg op te knappen en daardoor ook de leefbaarheid van Stompwijk te verhogen. Wij danken opnieuw de bewoners voor hun inbreng, zodat dit langslepende project eindelijk, met hun inbreng, uitgevoerd kan worden. Dat is wat GBLV graag wil; samen met de inwoners de zaken oppakken. Transparant en duidelijk.

Rietvink
Ook de verzakkingen in de Rietvink worden eindelijk aangepakt. Hiermee wordt weer een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van GBLV gehonoreerd. Deze wijk wordt voor de Rietvinkers weer een wijk om met plezier en trots in te wonen.

GBLV vraagt mening Stompwijkers

Al vele jaren wordt er gesproken over het renoveren van de Stompwijkseweg. Ook voor het nieuwe college staat het renoveren van de Stompwijkseweg hoog op de prioriteitenlijst. GBLV/Gemeentebelangen is daarom blij dat de Stompwijkers nu kunnen kiezen uit een aantal varianten waarbij de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd wordt.

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Wethouder Frank Rozenberg is direct met de inwoners en adviesraad in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden om de Stompwijkseweg te reconstrueren en de verbindingsweg aan te leggen. Randvoorwaarde daarbij was het budget van ongeveer 27,5 miljoen euro.”

GBLV is verheugd over het feit dat er ook een variant ligt waarbij de Stompwijkseweg gereconstrueerd wordt, de verbindingsweg in de brede variant wordt aangelegd en de dorpskern van Stompwijk aanzienlijk minder verkeersdruk voor de kiezen krijgt.

Het woord is nu aan de Stompwijkers! Wat vindt u er van? Wat heeft uw voorkeur? Graag horen wij als fractie uw mening. Reacties kunt u mailen naar: stompwijk@gblv.nl . Of meldt het ons 2 september ten tijde van de informatiebijeenkomst in het Dorpshuis.
Stompwijk

Kandidatenlijst GBLV/Gemeentebelangen bekend

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft Hans Peter Klazenga verkozen tot lijsttrekker en de kandidatenlijst vastgesteld. De ALV ziet met Hans Peter Klazenga de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vol vertrouwen tegemoet.

Menselijke maat

De Algemene ledenvergadering heeft haar waardering uitgesproken richting de gemeenteraadsfractie vanwege hun tomeloze inzet en de wijze waarop zij duidelijke standpunten inneemt. GBLV/Gemeentebelangen laat niet alleen in de raadszaal, maar ook op straat zien waar het daadwerkelijk om gaat: inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij de politieke besluitvorming en vooral goed luisteren! Hans Peter Klazenga: “Wij vinden dat de huidige coalitiepartijen een gesloten bestuurscultuur nastreven. Eigenlijk zoals de Nationale Ombudsman dat deze week in een interview aangaf. Hij constateert dat de politiek een “wij-beslissen-houding” aanneemt, dat alles vastligt in programma’s en dat een kleine elite bepaalt wat er gebeurt. Deze regenteske bestuursstijl wil GBLV/Gemeentebelangen juist niet. Wij gaan het gesprek aan met de inwoners, ondernemers en verenigingen. Kort, bondig en direct blijft GBLV/Gemeentebelangen haar boodschap verkondigen, waarbij realiteitszin voorop staat.”

IJzersterke kandidatenlijst

Klazenga geeft te kennen graag de mooie en evenwichtige lijst aan te willen voeren. Deze verkiezing ziet hij dan ook als een kroon op zijn jarenlange werkzaamheden als gemeenteraadslid. Klazenga stelt duidelijk: “Lijsttrekker zijn is mooi, maar je kunt het raadswerk alleen maar goed doen met ijzersterke fractiegenoten om je heen. Gelukkig weet ik mij de afgelopen periode verzekerd van die mensen, die met een niet aflatende inzet oppositie hebben gevoerd tegen het dramatische beleid van de coalitiepartijen.”

Verrassingen

De kandidatenlijst kent een paar verrassingen. Een daarvan is de plek van Sanja Duijvestijn, Monica Velù en Lida van den Akker bij de eerste tien kandidaten. Klazenga: “Wij hebben in de afgelopen tijd bewust gezocht naar goede vrouwelijke kandidaten. Met Sanja (een uitgebreid netwerk in de Leidschendam-Voorburgse samenleving) en Monica (bekend van haar inzet Houdt Vlietrand Groen/Rotterdamsebaan) zijn we daarin voor Leidschendam en Voorburg prima geslaagd. Met Lida van de Akker, die op dit moment lid is van de Adviesraad Stompwijk, hebben we daarnaast een prima kandidaat vanuit Stompwijk” Een andere verrassing is de Leidschendamse ondernemer Marien van Wijk. “Het versterken van de lokale economie vinden we als GBLV/Gemeentebelangen een belangrijk thema. Met Marien hebben we een kandidaat die de taal van de ondernemers spreekt en ook weet hoe de gemeente veel beter met de belangen van ondernemers moet omgaan.”

Het wordt tijd dat het roer omgaat in de gemeente. GBLV/Gemeentebelangen gaat die uitdaging graag aan en staat klaar om aan een nieuw college van B&W deel te nemen. Uw stemt telt op 19 maart 2014!

 

Kandidaten 2014

Foto genomen in het Neherlaboratorium, het voormalig onderzoekscentrum van de PTT, inmiddels Rijksmonument en behorend tot de top 100 van de Nederlandse moumenten van 1940-1958.

Na de opening van het PTT Neherlaboratorium in Leidschendam in 1955, roemde de architectuur-criticus R. Blijstra het gebouw van architect van Embden om zijn heldere, zakelijke en toch ook menselijke architectuur. Door een burgerinitiatief in de vorm van een handtekeningenactie en is dit gebouw behouden gebleven voor Leidschendam/Voorburg (KPN wilde het gebouw slopen).

V.l.n.r. op de foto: Lida van den Akker, Jean Thierry, Walter Rosbenders, Frank Rozenberg, Nico Hooijmans, Marien van Wijk, Sanja Duijvestijn, Maria Zweekhorst, Hans Peter Klazenga, Loek van Houten, Mary Koeleman, Ed Klaarhamer, Freek Steutel, Monica Velù, Ron Guleij en Robin van Wissen.

De volledige kandidatenlijst kunt u hier downloaden.

Uitslag Landelijk gebied – Gemeente: 12 – 5

Aan het begin van de vakantieperiode heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een groot aantal zaken tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad is in een ruime meerderheid van deze zaken in het ongelijk gesteld. Het college van B&W doet het in zijn persbericht voorkomen alsof het allemaal wel meevalt en dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is de kous hiermee nog niet af.

GBLV is tijdens de behandeling van het bestemmingsplan uiterst kritisch geweest op de opstelling van verantwoordelijk wethouder Mijdam (VVD) in de wijze waarop met zienswijzen van betrokken inwoners en ondernemers werd omgegaan. Frank Rozenberg, raadslid GBLV: “In dat bestemmingsplan is wat GBLV betreft de balans tussen natuur en wonen en bedrijvigheid zoek. Het college wil met dit bestemmingsplan het landelijk gebied omvormen tot een keurig aangeharkte achtertuin. Dat er ook mensen wonen en bedrijven zijn gehuisvest leek van minder belang. Terecht dus dat zij zich massaal tegen het bestemmingsplan hebben gekeerd. Een aantal zaken kon gelukkig zonder rechter worden opgelost. Bij zeventien zaken heeft de gemeenteraad het voorstel van de wethouder gevolgd om door te zetten. Van die zeventien zaken heeft de gemeente er dus twaalf verloren.”

Rozenberg: “Een uitslag waarbij de gemeente met zulke aantallen bakzeil moet halen, toont aan hoe ver dit college en deze coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66 afstaan van de werkelijkheid van inwoners en ondernemers. Als de wethouder haar werk goed had gedaan, dan had de Raad van State korte metten gemaakt met de bezwaren van de betrokkenen. Nu is gebleken dat er fouten zijn gemaakt en er geen rekening is gehouden met de bestaande belangen van betrokkenen.  Gelukkig dat de Raad van State wel naar de bezwaren van de betrokkenen heeft geluisterd en daar ook een gemotiveerd standpunt op heeft bepaald. Bij de meerderheid van de gemeenteraad konden de betrokkenen geen gehoor vinden en moesten zij een dure en tijdrovende procedure starten.”

De gemeente moet nu opnieuw aan de slag met het bestemmingsplan. GBLV zal dat kritisch volgen. “Onze ervaring met dit college is dat soms op een zeer “creatieve” wijze met uitspraken van rechters wordt omgegaan. Voor je het weet komt wethouder Mijdam met een voorstel naar de gemeenteraad waarin juridisch wat zaken zijn aangepast, waardoor inwoners of ondernemers alsnog met lege handen staan. GBLV zal zich daar fel tegen verzetten,” geeft Frank Rozenberg tot slot aan.

Wethouder ontspoort op Recreatief Knooppunt Stompwijk

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWaar GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) steeds voor gewaarschuwd heeft, is nu door wethouder Mijdam (VVD) bevestigd: het Recreatief Knooppunt Stompwijk is onhaalbaar. Een rendabele exploitatie is onmogelijk. Een debacle waar de gemeente in de afgelopen maanden tijd, moeite en geld in heeft gestoken. De omwonenden kunnen nu opgelucht ademhalen. Ook zij zagen niets in de haalbaarheid van het Recreatief Knooppunt in deze vorm en vreesden op termijn overlast van de horeca. Naar de bezwaren van omwonenden werd door wethouder noch coalitiepartijen geluisterd.

Onhaalbaar project

Nico Hooijmans, raadslid GBLV heeft vanaf het begin vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de plannen rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk: “De bedoeling was dat de horeca-exploitant die het Recreatief Knooppunt Stompwijk zou gaan beheren na vijf jaar het complex van de gemeente moest kopen. Met alleen daghoreca en zo’n 10.000 bezoekers per jaar, kon iedereen nagaan dat dit onhaalbaar zou zijn. De wethouder en de coalitiepartijen leken verblind door de provinciale subsidie voor dit project en draafden rustig door.”

Extra kosten voor de gemeente

Wat GBLV stoort aan de hele gang van zaken is dat er onnodig kosten zijn gemaakt. “Het college zit op alles te bezuinigingen, maar voor dit soort projecten lijkt er altijd een potje beschikbaar te zijn. Hoeveel kosten de gemeente heeft gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk, maar daar wil GBLV zo snel mogelijk zicht op hebben van de wethouder,” geeft Hooijmans aan.

Financieel kader niet goed

Het Recreatief Knooppunt Stompwijk wordt nu afgeblazen, omdat de mogelijke exploitanten die zich hadden gemeld, zeer sterk onder de door de gemeente gewenste en gecalculeerde huurprijs gingen zitten. Hooijmans: “Ik heb het dan niet over een paar euro, maar vele tientallen euro’s per vierkante meter lagere huur waar de mogelijke exploitanten het risico voor wilden nemen. Als fractie vragen wij ons ook af, hoe de bedrijfsmakelaar die de taxatie heeft verzorgd zo’n absurd hoge meterprijs heeft kunnen afgegeven. Voor het theater aan de Damlaan bleek meer dan € 100 per vierkante meter al een onmogelijke huurprijs, terwijl in de calculaties voor het Recreatief Knooppunt de wethouder gewoon met zo’n hoge huurprijs bleef rekenen.”

Vijf doodlopende sporen

Hooijmans waardeert het dat wethouder Mijdam steeds heeft aangegeven dat er grote risico’s aan het project kleefden en dat zij via vijf “sporen” naar het eindresultaat wilde toewerken. “Maar om in die beeldspraak te blijven: als tijdens de rit de trein niet zo rijdt als je gewend bent, dan stop je en kijk je nog eens goed of alles gaat zoals het moet gaan. Deze wethouder moest eerst door rood licht rijden om te zien dat ze op een doodlopend spoor zat. De gemeenteraad had veel eerder moeten ingrijpen. Maar met de huidige verhoudingen in de coalitie durft men dat niet aan. Pas toen de wethouder zelf zei dat ze op dood spoor zat met dit project, trokken de coalitiepartijen hun handen van het Recreatief Knooppunt in deze vorm af,” aldus Hooijmans.

Financiële knelpunten rond Recreatief Knooppunt Stompwijk

455614726_5d3310c7c3_zTijdens de commissie Openbaar Gebied van gisteravond werd de stand van zaken rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk door wethouder Mijdam (VVD) toegelicht. Uit haar toelichting bleek dat er knelpunten zijn in de financiële basis van het voorstel. In het openbaar wilde zij daar niet verder op ingaan. Zij verzocht om in beslotenheid de commissie OG verder te mogen informeren. De fractie GBLV had liever een openbare behandeling, ook omdat de omwonenden die op de publieke tribune zaten, dan direct zouden zijn geïnformeerd. De omwonenden konden uit de woorden van de wethouder opmaken dat zaken anders lopen dan gepland, maar wat er precies speelt bleef achter gesloten deuren… De inspreekster namens de omwonenden gaf aan zeer blij te zijn met de uitspraken van de wethouder, omdat er bij de omwonenden grote twijfel bestaat over de haalbaarheid van de plannen rond het recreatief knooppunt.