Tag Archives: sociaal

Sociaal Kompas, beleidsplan Sociaal Domein gereed

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten van 11 januari is het Sociaal Kompas, het beleidsplan voor het Sociaal Domein, in conceptvorm besproken. GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het na vele inspanningen in samenwerking met de maatschappelijke partners nu gereed is.

Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt door het college en raad aan de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en de veranderingen binnen de Sociale Werkplaats. Gelijktijdig zijn binnen de gemeentelijke organisatie de noodzakelijke hervorming doorgevoerd om efficiënt te kunnen werken binnen het Sociaal Domein. Voor GBLV is het Sociaal Kompas een belangrijke mijlpaal, omdat hiermee een duidelijke visie is neergelegd voor de wijze waarop de inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen rekenen op ondersteuning. Ook is in de afgelopen 2 jaar in de praktijk hard gewerkt aan nieuwe vormen van hulpverlening. Dichter bij onze inwoners en in de wijk, op basis van 1 huishouden en 1 plan. Dit alles heeft geleid tot een samenhangend geheel van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein gericht op de inwoner en mét respect voor diezelfde inwoner, die zo op eigen kracht samen met de gemeente zoekt naar een passende oplossing.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het mooie van dit proces is dat het samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties in onze gemeente tot stand is gekomen. En dat is nou precies waar ook de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen voor staat; samen met de inwoners op zoek naar een passend antwoord op de vragen!”
images

Wijkverenigingen belangrijk in gemeente

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 april riep het overgrote deel van de commissie wethouder Kist op om met de wijkverenigingen in gesprek te gaan. Dit alles na een noodkreet in het AD van voorzitter Chrit van Rensen van wijkvereniging Agora te Voorburg West.

“Het belang van wijkverenigingen was voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen altijd al duidelijk”, aldus Sanja Duijvestijn raadslid voor GBLV. “Na de afschaffing van subsidies door het vorige college, kwamen de wijkverenigingen niet alleen in geldnood, maar was ook het contact met de gemeente verbroken.” Door te pleiten voor een visie op wijkverenigingen wil Duijvestijn dat de gemeente het goud wat wijkverenigingen in handen hebben
-namelijk de schat aan locatie en vrijwilligers- optimaal benut. Ook Jeroen van Rossum, fractievoorzitter Groen Links, was vanaf dag 1 al betrokken. Op zijn initiatief werd een bijeenkomst voor de wijkverenigingen in de Blauwe Tram georganiseerd.

In de commissievergadering van 14 april werd een motie ten behoeve van een visie op wijkverenigingen gepresenteerd. Het bijzondere van deze motie is dat meerdere fracties ervan aan de wieg stonden. D66 en Groen Links schreven er aan mee, CDA (Aart Paardekooper) leverde een organisatieschema aan voor buurt en wijk, PvdA (Delroy Blokland) kwam met waardevolle aanvullingen en Jan Willem Rouwendal, fractievoorzitter CU-SGP, bood aan de motie redactioneel te perfectioneren voor de raadsvergadering van 26 april.

Jeroen van Rossum, fractievoorzitter Groen Links: “Met name rond behoud en versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid vervullen wijkverenigingen een wezenlijke rol. Zowel de gemeente als de wijkverenigingen zelf, proberen -ieder op hun eigen manier- bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijken en daarmee uiteindelijk aan een prettigere woonomgeving binnen onze gemeente. Harry Blanke, raadslid D66 vult aan: “Een sterkere sociale cohesie en samenwerking met daardoor een betere leefomgeving, is uiteindelijk in het belang van iedereen.”

Wethouder Kist leek sympathiek tegenover de in te dienen motie te staan. Duijvestijn is blij met het brede draagvlak. Samenwerkingsverbanden heeft zij hoog in het vaandel staan en samenwerkingsverbanden zijn volgens haar, nu juist dé kracht van de wijkverenigingen. Het doel wat de motie voor ogen heeft, is een heldere duiding van de waarde van wijkverenigingen en al het werk dat zij verrichten binnen onze gemeente en ons sociaal domein. Daarmee moet het ook mogelijk zijn voor de wijkverenigingen om steun in de vorm van kennis, hulp bij organiseren of financiële middelen te krijgen.
PB Visie op Wijkverenigingen werkbezoek Agora

Aan tafel bij stichting IBCE

Recent schoof GBLV/Gemeentebelangen aan tafel bij de stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie).

Jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, nieuwkomers uit de gehele wereld en mensen die hier in Leidschendam-Voorburg zijn geboren en getogen: de stichting IBCE brengt ze bij elkaar. Om elkaar te ontmoeten, met elkaar kennis te maken en elkaars kennis en ervaring te delen. De stichting organiseert vele activiteiten van huiswerkbegeleiding tot multicultureel koken iedere eerste dinsdag van de maand in wijkcentrum De Plint te Leidschendam.

In een werkbezoek aan de stichting liet GBLV zich informeren door mevrouw Zeynep Killi. Het nuttige werd met het aangename gecombineerd: na een uitvoerige presentatie stond een buffet met heerlijke gerechten klaar. Een prima werkbezoek alwaar niet alleen de fractie en het bestuur van GBLV letterlijk een kijkje in de keuken kregen, maar ook de stichting IBCE een centje verdiende aan het bereiden van de maaltijd.

Vrijwilligers zijn altijd welkom! Donaties natuurlijk ook. Voor meer informatie: http://ibce.biz/ .
GBLV werkbezoek IBCE

GBLV/Gemeentebelangen enthousiast over nieuwe coalitie

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in onze gemeente, is onder de bekwame leiding van de heer Ewald van Vliet hieraan in de afgelopen periode gewerkt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “GBLV is blij met dit akkoord. Het is evenwichtig met aandacht voor belangrijke thema’s waar de gemeente voor staat. In het motto van het coalitieakkoord komt dat ook terug. Deze coalitie staat voor innovatie en voor een andere wijze naar de samenleving kijken. Een samenleving die niet zit te wachten op weer een bouwproject, maar die perspectief wil op zaken als duurzaamheid, zorg en welzijn en economie en werkgelegenheid. De aandacht in het akkoord voor het ondernemers- en culturele klimaat in de gemeente, de Stompwijkseweg, de zorgtaken en de verzakkingen in de Rietvink zijn zaken die wij belangrijk vinden en in het akkoord een plek hebben gekregen. Ook het gratis parkeren blijft.”

In het nieuwe coalitieakkoord staat het doorzetten van een andere, open bestuursstijl centraal. Rosbenders: “De ervaringen van het afgelopen jaar zijn daarmee ronduit positief. De variantenstudie Stompwijkseweg en het opstellen van de cultuurvisie zijn daarvan goede voorbeelden. Het “dichtbij” in het motto geeft aan dat de coalitie nog meer inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil betrekken bij zaken die hen in hun eigen buurt of wijk raken.”

De gevolgen van het financiële debacle rond het project Duivenvoordecorridor hebben wel een schaduw over de onderhandelingen geworpen. “Achttien miljoen euro verlies in het eerder volledig door twee VVD-wethouders gedomineerde project, betekent natuurlijk wat voor de financiële ruimte voor de nieuwe coalitie. De financiële ruimte hebben we niet gezocht in het verhogen van de OZB. Er zal scherp op de kosten worden gestuurd en we gaan met de stofkam door de begroting om budgetten scherper te stellen.”

De verdeling van de portefeuilles over de vier wethouders is mooi in evenwicht. Ten opzichte van de vorige raadsperiode is er sprake van minder wethouders. GBLV-wethouder Frank Rozenberg blijft onder andere verantwoordelijk voor financiën, kunst & cultuur en de Stompwijkseweg. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het Oude Centrum Voorburg, maar ook voor evenementen en recreatie & toerisme.

Wethouder Rozenberg wordt ook de projectwethouder Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Wij vinden het belangrijk dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie in het project Duivenvoordecorridor voor het opstellen van een aangepast plan en het doorrekenen daarvan bij één wethouder ligt. Dat is ook één van de aanbevelingen van het extern onderzoek naar de ontstane problemen in het project. Er moet worden gezocht naar de mogelijkheden om de huidige verliezen terug te dringen en waarbij de bebouwing niet volledig bestaat uit woningen voor de upper class.”

GBLV/Gemeentebelangen kijkt terug op een goed verlopen, maar vooral snelle formatie. Plezierige gesprekken met de andere fracties staan aan de basis van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat voor inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een goede basis biedt om samen met de gemeente stappen te zetten op het gebied van de lokale economie, de zorg, duurzaamheid en het verbinding maken op het niveau van buurten en wijken.

Download het coalitieakkoord hier.
PresentatieFoto: Wethouder Frank Rozenberg overhandigt het ondertekende coalitieakkoord aan de burgemeester

GBLV pleit voor sociaal ombudsman

Met de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO) komt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot aantal zorgtaken naar de gemeenten. Dit zorgt bij veel mensen voor veel onduidelijkheid en ongerustheid, ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De fractie GBLV pleit daarom voor het aanstellen van een sociaal ombudsman, waar inwoners terecht kunnen met hun problemen na 1 januari aanstaande.

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten (MA) van maandag 6 oktober jl. zal de fractie GBLV een pleidooi houden voor een onafhankelijk sociaal ombudsman waar inwoners terecht kunnen met hun problemen die te maken hebben met de nieuwe zorgtaken van de gemeente. “Ook in onze gemeente zijn deze zorgtaken volledig nieuw. De kans dat niet alles vlekkeloos verloopt, is dus aanwezig. De gemeente moet daarom ook open staan om te leren gedurende de komende periode,” aldus GBLV-raadslid Freek Steutel. “De input van de zorgvrager is daarbij van groot belang en moet gebruikt worden als leermoment. Een sociaal ombudsman kan daarbij prima als schakelpunt tussen inwoners en gemeente fungeren.”

Gemeentebelangen Logo met SloganVerder dringt de fractie GBLV er bij het college op aan, dat er geen mensen tussen wal en schip mogen komen, mochten de budgetten van het rijk in 2015 niet toereikend blijken te zijn om de zorgtaken uit te voeren.

Landelijke politiek heeft consequenties voor de lokale zorg

Op 1 januari 2015 gaan drie zorgtaken over van Rijk en provincie naar de gemeenten. De taken blijven gelijk, op het budget wordt – met dank aan de landelijke partijen – sterk gekort.

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat inwoners die zorg nodig hebben, ook zorg moeten krijgen. Dat vraagt een inspanning van de gemeente om de zorg slim te organiseren, ook in samenwerking met bijvoorbeeld Voorschoten en Wassenaar en om het mogelijk te maken dat u uw zorg ook zelf kunt organiseren. Mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook verenigingen willen wij steunen vanwege hun rol in preventie en/of zorg die zij bieden. Wij zijn voor het bieden van Zorg in Natura en willen geen dure en/of fraudegevoelige administratieve rompslomp met zorgbudgetten. De overdracht van zorgtaken die landelijk is ingezet door VVD, PvdA en CDA tegen minder budget, mag niet ten koste gaan van de taken die gemeente op andere beleidsterreinen heeft.Zorg

GBLV/Gemeentebelangen blij met oplossing voor scoutingclubs

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de Scoutinggroepen Satoko Kitahara en Pius XII over de overdracht van hun clubhuizen. In Leidschendam betaalden de drie scoutingverenigingen hoge huren aan de gemeente voor hun clubhuizen. De Voorburgse groepen hadden de clubhuizen in eigendom. GBLV/Gemeentebelangen had bij de bezuinigingsronde in 2011 gepleit voor gelijke kansen voor de Leidschendamse en Voorburgse scoutinggroepen. Hiervoor was het noodzakelijk dat de clubhuizen van de drie Leidschendamse groepen in eigendom zouden komen van de scoutinggroepen. De gemeenteraad heeft hier toen mee ingestemd.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “Wij zijn blij dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de Satoko Kitahara en de Pius XII. Met de eerdere overdracht van het clubhuis van scoutinggroep de Damherten heeft het college eindelijk uitvoering gegeven aan de door ons ingediende motie in de zomer van 2011. GBLV hecht grote waarde aan goede scoutingverenigingen in Leidschendam en Voorburg”.

Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000 vrijwilligers de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro bespaart. Dit door de positieve effecten op de gezondheid en opleiding. Hans Peter Klazenga: “Wij zijn onder de indruk van deze cijfers. Als je dit vertaalt naar onze gemeente dan praat je over ongeveer 700.000 euro. Nu de taken en de budgetten van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente komen, dan is Scouting dus een prima organisatie die ons lokaal kan helpen met de preventietaak in de jeugdzorg. Wij vinden dan ook dat daar financiële middelen vanuit de gemeente tegenover mogen staan, om zo de rol van scouting te ondersteunen!”

Burgerinitiatief De Heuvel tegen de vlakte

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De initiatiefnemers staan daarmee in de kou. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is dit onbegrijpelijk: waar het college door zijn bezuinigingsdrift zo’n beetje alles wil overlaten aan inwoners, werkt het college inwoners die initiatief nemen vervolgens tegen.

Een enthousiaste groep bewoners maakt al een tijdje gebruik van het voormalig Veurs Stip gebouw aan de Dobbelaan in Leidschendam. De initiatieven die zij daar willen opstarten zijn zeer divers en variëren bijvoorbeeld van een ouderenclub, een reparatiecafé tot een praatgroep voor vrouwen uit oorlogsgebieden. Het noodgebouw zou worden gesloopt en vandaar dat men bij de wethouder en de gemeenteraad aan de bel trok. Op vragen van GBLV kwamen van de wethouder afdoende antwoorden, die het voortbestaan van deze initiatieven toekomstperspectief zouden geven.

Naar nu blijkt zijn eind vorige week de eerste voorbereidingen getroffen om dit noodgebouw te slopen. GBLV is niet te spreken over de wijze waarop de wethouder de betrokken initiatiefnemers en de gemeenteraadscommissie heeft geïnformeerd. Robin van Wissen, raadslid GBLV: “Wethouder Rensen heeft na aanleiding van onze vragen toegezegd om samen met de initiatiefnemers de plannen verder uit te werken en zo toekomstperspectief te bieden. Het is nu wel heel wrang dat nog geen week later de slopers voor de deur staan. Als de PvdA-wethouder geen zin heeft in dit soort initiatieven van betrokken en enthousiaste inwoners, dan had hij dat gewoon moeten zeggen. Het college gaat er prat op altijd met één mond te spreken, dus we kunnen ons niet voorstellen dat hij slecht is geïnformeerd door zijn collega wethouders over de op handen zijnde sloop.”

GBLV steunt de initiatiefnemers en zal verdere vragen stellen aan het college over deze gang van zaken. “We gaan er dan ook vanuit dat de wethouder de initiatiefnemers nu tegemoet komt; desnoods krijgen ze voorrang om gebruik te maken van het Veurs Stip hoofdgebouw, dat eveneens leeg staat” aldus Van Wissen.

Pluim voor Actiecomité Mantelzorg Voorburg

Het Actiecomité Mantelzorg Voorburg heeft door zijn acties resultaat geboekt: woonzorgcentrum WZH Het Anker heeft besloten dat de kwetsbare groep dementerende ouderen niet gedwongen zal worden verhuisd. Het Actiecomité heeft daarmee wat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) betreft een grote pluim verdiend.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het Actiecomité heeft een prima resultaat geboekt. Het is geweldig nieuws voor de bewoners en hun familie, allen inwoners van Leidschendam-Voorburg, dat die gedwongen verhuizing van de baan is. Een paar weken geleden heeft het Actiecomité de GBLV-fractie benaderd na onze eerdere inzet voor dementerende ouderen waarvoor geen plek in de gemeente is. We hebben goed naar het verhaal van het Actiecomité geluisterd en hen vervolgens, waar dat gevraagd werd, advies en bijstand verleend. WZH Het Anker is nu gelukkig terugkomen op het eerder genomen besluit om de groep kwetsbare ouderen gedwongen te verhuizen. Schrijnende situaties zijn hierdoor voorkomen.”

Voor GBLV is de kous hiermee nog niet af. Steutel: “De recente ontwikkelingen bij WZH maken duidelijk dat de veranderingen in de wetgeving instellingen zoals WZH dwingen tot nieuw beleid. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar de wijze waarop dit wordt afgedwongen naar bewoners is zorgelijk. Het is in deze situatie pijnlijk duidelijk geworden dat de bewoner niet wordt gehoord. Nog pijnlijker is dat het in onze gemeente ontbreekt aan visie en beleid gericht op ouderen. De reactie van het college van B&W op de commotie die ontstond rond Het Anker was dat men er niet over ging. Dat is natuurlijk onzin. De gemeente heeft gewoon een taak om te zorgen dat er voldoende plekken voor deze groep ouderen in de gemeente beschikbaar zijn. In die “groene woonstad” waar het college het steeds over heeft, moet toch ook plek zijn voor deze groep vergrijzende groep ouderen?”

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van maandag 9 september zal GBLV vragen stellen aan de wethouder over de visie van het college op het ouderenbeleid in onze gemeente en het niet willen oppakken van de verantwoordelijkheid als het gaat om deze groep ouderen.

Raadsflits GBLV: Hulde aan wethouder Rensen

GBLV is doorgaans kritisch op hoe de coalitie omgaat met uw belangen. Dat blijven we doen en daarmee komen we op voor uw belangen. Maar goed werk mag ook worden benoemd, vandaar dat wij wethouder Rensen oprecht willen complimenteren met de wijze waarop hij zich heeft ingespannen voor de buitensport. Binnenkort start een grootscheepse operatie om de sportverenigingen in een aantal gevallen te herhuisvesten. Hiermee kunnen veel verenigingen weer verder groeien en dat is uiterst positief te noemen. Daarnaast heeft deze wethouder ook de realisatie van zwembad De Fluit op een hoger plan weten te tillen waardoor in de toekomst inwoners zich kunnen blijven vermaken in dit bad.

Waarom een compliment aan deze wethouder?
Om de eenvoudige reden dat hij met passie, oprecht handelen en door authenticiteit dit heeft weten te bereiken. Een wethouder die in de raad  “sorry” weet te zeggen, begrijpt hoe het spel gespeeld moet worden. Een wethouder die in de raad een fout durft toe te geven, snapt dat het om mensen gaat. Wat ons betreft mogen sommige andere wethouders daar een voorbeeld aan nemen. Niet allen de cijfers tellen, maar juist weten wat er speelt in de samenleving. Daar gaat het om.

Wat GBLV betreft is een ding duidelijk: het gaat om de belangen van de inwoner en niet om de verheerlijking van wethouder(s) die maar al te graag vooraan in de rij staan om op de foto te mogen. Bij GBLV gaat het om U!