Tag Archives: rechter

Misbruik “onder de rechter”

Bij de afgelopen vergadering van de gemeenteraad wilde GBLV het agendapunt Suo Marte/Westeinde Voorburg bespreken. Het ging daarbij om het door de gemeenteraad laten bekrachtigen van een door het college van B&W geweigerde bestemmingsplanwijziging. De burgemeester ontraadde het bespreken hiervan door de gemeenteraad met klem, omdat deze zaak ‘onder de rechter’ is:  het wordt als niet gepast gezien om de rechter voor de voeten te lopen in een rechtszaak. Tijdens de zitting bij de rechtbank gaf de advocaat van de gemeente juist aan dat het betreffende besluit vanwege de juridische procedure aan de gemeenteraad was voorgelegd. GBLV constateert daarmee dat de burgemeester, die naast voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter is van het college, een bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de raadsvergadering.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV vindt de opstelling van het college van B&W en de burgemeester zeer zorgelijk als het gaat om de wijze waarop de gemeenteraad in feite wordt misbruikt om het college ongeschonden door een juridische procedure bij de rechtbank te krijgen. “Die hele procedure tussen de gemeente en Suo Marte is al een aaneenschakeling van ‘toevallige’ procedurefoutjes en nu dus als klap op de vuurpijl een burgemeester die de gemeenteraad op een bijzondere wijze beïnvloedt. Door het advies van de burgemeester, werd het besluit om het college af te dekken zonder verder te worden besproken, door de gemeenteraad goedgekeurd.”

Rozenberg wist niet wat hij hoorde toen de advocaat van de gemeente tegen de voorzitter van de rechtbank afgelopen vrijdag verklaarde dat het betreffende besluit juist speciaal aan de gemeenteraad was voorgelegd. “Het college legt een besluit voor aan de gemeenteraad juist in het kader van de juridische procedure die voor de rechtbank speelt. Vervolgens adviseert een man met een dubbele pet op, de burgemeester, aan de gemeenteraad: “niet bespreken, want is het onder de rechter”. Dat is toch bizar!?”

GBLV wacht met belangstelling de uitspraak van de rechtbank af. Ter zitting gaf de rechter aan die uitspraak binnen zes weken te verwachten. Opvallend was dat hij ook nog de mogelijkheid openhield om een extra zitting uit te schrijven waar eventueel wethouder Mijdam kan worden gehoord.

Uitslag Landelijk gebied – Gemeente: 12 – 5

Aan het begin van de vakantieperiode heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een groot aantal zaken tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad is in een ruime meerderheid van deze zaken in het ongelijk gesteld. Het college van B&W doet het in zijn persbericht voorkomen alsof het allemaal wel meevalt en dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is de kous hiermee nog niet af.

GBLV is tijdens de behandeling van het bestemmingsplan uiterst kritisch geweest op de opstelling van verantwoordelijk wethouder Mijdam (VVD) in de wijze waarop met zienswijzen van betrokken inwoners en ondernemers werd omgegaan. Frank Rozenberg, raadslid GBLV: “In dat bestemmingsplan is wat GBLV betreft de balans tussen natuur en wonen en bedrijvigheid zoek. Het college wil met dit bestemmingsplan het landelijk gebied omvormen tot een keurig aangeharkte achtertuin. Dat er ook mensen wonen en bedrijven zijn gehuisvest leek van minder belang. Terecht dus dat zij zich massaal tegen het bestemmingsplan hebben gekeerd. Een aantal zaken kon gelukkig zonder rechter worden opgelost. Bij zeventien zaken heeft de gemeenteraad het voorstel van de wethouder gevolgd om door te zetten. Van die zeventien zaken heeft de gemeente er dus twaalf verloren.”

Rozenberg: “Een uitslag waarbij de gemeente met zulke aantallen bakzeil moet halen, toont aan hoe ver dit college en deze coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66 afstaan van de werkelijkheid van inwoners en ondernemers. Als de wethouder haar werk goed had gedaan, dan had de Raad van State korte metten gemaakt met de bezwaren van de betrokkenen. Nu is gebleken dat er fouten zijn gemaakt en er geen rekening is gehouden met de bestaande belangen van betrokkenen.  Gelukkig dat de Raad van State wel naar de bezwaren van de betrokkenen heeft geluisterd en daar ook een gemotiveerd standpunt op heeft bepaald. Bij de meerderheid van de gemeenteraad konden de betrokkenen geen gehoor vinden en moesten zij een dure en tijdrovende procedure starten.”

De gemeente moet nu opnieuw aan de slag met het bestemmingsplan. GBLV zal dat kritisch volgen. “Onze ervaring met dit college is dat soms op een zeer “creatieve” wijze met uitspraken van rechters wordt omgegaan. Voor je het weet komt wethouder Mijdam met een voorstel naar de gemeenteraad waarin juridisch wat zaken zijn aangepast, waardoor inwoners of ondernemers alsnog met lege handen staan. GBLV zal zich daar fel tegen verzetten,” geeft Frank Rozenberg tot slot aan.

Uitspraak staatssteun niet zonder consequenties

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is niet verrast door de uitspraak van de Europese Commissie dat de gemeente zich schuldig heeft gemaakt aan het verlenen van staatssteun in het Damcentrum-project. De Europese Commissie eist dat 6,9 miljoen euro van de combinatie Schouten De Jong – Bouwfonds wordt teruggevorderd.

Raadslid Frank Rozenberg houdt zich binnen de GBLV- fractie intensief bezig met het Damcentrum-project. Hij stelt dat op basis van het onderzoeksdossier zoals de Commissie dat vorig jaar presenteerde al mocht worden verwacht dat de Commissie tot dit oordeel zou komen. “De Commissie zegt eigenlijk twee dingen: als je bouwgrond voor een bepaalde prijs hebt verkocht dan kan je niet achteraf die prijs verlagen, omdat de koper in de problemen komt. Doe je dat toch dan is er in dit geval sprake van ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast zegt de Commissie: Leidschendam-Voorburg is geen stedelijk achterstandsgebied, dus er was ook om die reden geen noodzaak om de verkoopprijs na het sluiten van de koop te verlagen.”

De fractie GBLV zet vraagtekens bij de rol die wethouder Houtzager (VVD), verantwoordelijk voor het Damcentrumproject, bij deze staatssteunverlening heeft gespeeld. Rozenberg: “Het voorstel om de grondprijs te verlagen kwam uit zijn koker en hij heeft toen zijn huiswerk naar nu blijkt niet goed gedaan. Verder vraagt mijn fractie zich af of het na deze uitspraak wenselijk is dat deze wethouder het Damcentrum-project blijft trekken. Er staan daar grote belangen op het spel. Niet alleen van de gemeente, maar ook van de inwoners en de ondernemers in het Damcentrum. De gemeente kan zich niet nog zo’n zeperd veroorloven.”

Lees de uitspraak hier.