Tag Archives: parkeren

Raadsflits: ‘Extra parkeerplaatsen in Damcentrum’

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na te lopen. Uiteraard met het doel te bekijken of de windturbine, waar zoveel omwonenden hinder van ondervinden, wel thuishoort op deze plek.

De parkeerdruk in en rond het Damcentrum is een probleem wat bij de bewoners ook voor veel overlast zorgt en het plezierig wonen, leven en ondernemen onder druk zet. Hoewel GBLV geen voorstander is van een blauwe zone, komt een dergelijke regeling toch in beeld. Vaak blijkt dit een van de weinige, werkende oplossingen. De toezegging van de wethouder circa 150 extra parkeerplaatsen te realiseren en te zorgen voor een informatiesysteem, heeft ons doen instemmen met de parkeerbalans.

GBLV heeft verzocht het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen structureel op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent budget voor verenigingen, die vaak een grote rol spelen in wijken en buurten.

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester was er geen reden om maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen, omdat er niet of nauwelijks overlastmeldingen bekend zouden zijn.

Vandaag zijn er foto’s verschenen op Facebook van vernielde auto’s in de parkeergarage. Voor Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV is de maat vol: “De houding vanuit het Raadhuisplein van ‘als we het niet zien, bestaat het niet’ is wat GBLV betreft nu écht over. We gaan de burgemeester aanstaande dinsdag in het vragenuur van de raadsvergadering confronteren met deze beelden en zullen indien nodig ook een motie indienen, waarin we de burgemeester/het college opdragen om zo spoedig mogelijk concrete maatregelen te nemen. GBLV gaat voor veiligheid, ook als zaken niet in de systemen van de politie en/of gemeente staan geregistreerd!”

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond het Damcentrum.

Medio 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen meerdere plannen ingediend om de verkeersproblematiek rond de Sluisbruggen en de Wijkerbrug sterk te verbeteren. Marien van Wijk, GBLV commissielid: “Wij hebben onder andere gevraagd om een verkeersinformatiesysteem, geen burgopeningen tijdens de spits en parkeermaatregelen bij de Venestraat.”

Het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersstromen sterk te verbeteren. Daarnaast is er een parkeerupdate beloofd van de huidige normen, die gelden in en rond het Damcentrum. GBLV vraagt zich af of deze normen nog wel aan de huidige tijd en situatie voldoen én of in het verleden niet te makkelijk van die norm is afgeweken.

Marien van Wijk: “Nu het mooie weer is aangebroken en de recreatievaart snel zal toenemen, wil ik graag van het College weten wat nu de status is wat betreft de te nemen maatregelen. Dat hier snelheid geboden moet worden is duidelijk! Geen lange wachtrijen meer van auto’s in het centrum van Leidschendam door het veelvuldig opengaan van de Sluisbrug. Los daarvan hebben wij gevraagd naar een update van de huidige parkeernorm, die wordt toegepast in dit gebied. Wij verwachten op zeer korte termijn een antwoord, maar nog liever concrete actie van het College.”

GBLV kiest voor gebouwenschuif voor versterking Huygenskwartier

GBLV/Gemeentebelangen is erg enthousiast over plannen voor de zogenaamde gebouwenschuif in het Huygenskwartier/Herenstraat. Door vier gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te geven, biedt dit zeer verrassende mogelijkheden voor het gebied.

• 100 extra parkeerplaatsen
• een gemeentelijk servicepunt
• de bouw van een aantal (starters)woningen
• ruimte voor economische ontwikkelingen, zoals een nieuwe en grotere Hoogvliet
• betere vergaderfaciliteiten voor de raad en haar bezoekers
• versterking van de monumentale en gezellige uitstraling.

Om omwonenden en ondernemers te enthousiasmeren en te informeren bezocht een team van GBLV afgelopen zaterdag het Huygenskwartier (foto). De plannen werden in het winkelgebied goed ontvangen. Vooral de aanpak van de moderne gevel op nummer 42 vond veel bijval. GBLV steunt dan ook graag de plannen voor een gebouwenschuif.pb-gblv-flyerteam-velu-steutel-van-den-akker-en-klazenga-in-actie

Onderzoek naar extra parkeerplaatsen

De fractie GBLV heeft aan het college van B&W gevraagd om bij het haalbaarheidsonderzoek rond de gebouwenschuif gemeentelijke panden in het Huygenskwartier Voorburg, ook de mogelijkheden te bekijken om extra parkeerruimte te maken. GBLV wil dat als optie laten meenemen bij de herontwikkeling van het pand Herenstraat 42, het voormalige gemeentekantoor.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders geeft aan dat het mogelijk permanent wegvallen van parkeerplaatsen in de Van Schagenstraat, tot deze vraag aan het college heeft geleid. “Wij zien de voordelen van de mogelijke afsluiting van de Van Schagenstraat, maar sluiten de ogen niet voor de behoefte aan compensatie van parkeergelegenheid. De locatie waar het oude gemeentehuis is gelegen biedt volgens GBLV mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren. Laat het monumentale deel van Herenstraat 42 staan en betrek bij de herontwikkeling van die locatie de aanleg van een parkeerkelder,” aldus Rosbenders. Of de gebouwenschuif doorgaat en of daarin een parkeergarage/kelder kan worden gerealiseerd, zal afhangen van de kosten en opbrengsten die daarmee gemoeid zijn.
Herenstraat-In-Voorburg

GBLV heeft vraagtekens bij duurzaamheid stadskantoor

In het kader van de wensen die de gemeente heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’ heeft GBLV/Gemeentebelangen het college vragen gesteld die de onderwerpen duurzaamheid en milieu raken.

Het bevreemd GBLV namelijk dat zowel in het stadskantoor als in het gemeentehuis tot laat in de nacht de verlichting brandt. De vraag aan het college is wat hiervan de reden is en wat men hier aan denkt te gaan doen?

Over de onlangs gerealiseerde parkeergelegenheid naast het stadskantoor (servicecentrum) heeft GBLV ook vragen gesteld. Er is geconstateerd dat rond 9.00 uur de nieuwe parkeerplaats al vol staat en bezoekers elders hun heil moeten zoeken. De vraag is of de gemeente iets doet aan vervoersmanagement voor de medewerkers. Is er een beleid binnen de gemeente om in het kader van de duurzaamheid eigen vervoer per auto te ontmoedigen?

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Naast de 5 plaatsen voor elektrische auto’s, tel ik slechts 6 plaatsen voor de bezoekers van het servicecentrum. Een logische conclusie -gezien het tijdstip- zou dan zijn dat de overige plaatsen door medewerkers gevuld worden. Mét de bewoners uit de wijk vraagt GBLV zich dan ook af of de nieuwe situatie iets heeft opgelost aan de parkeerdruk rond de Koningin Wilhelminalaan.”
Parkeren voor stadskantoor verkleind

Structurele oplossing parkeerprobleem Wilgendreef nodig

N.a.v. de bijeenkomst met de bewoners van de Wilgendreef in Voorburg, is duidelijk gebleken dat de parkeeroverlast aldaar van het RandstadRail station onhoudbaar is geworden; Parkeeroverlast rondom stations is niet van vandaag of gisteren.

GBLV/Gemeentebelangen bepleit daarbij een structurele aanpak van de parkeeroverlast. Het instellen van een blauwe zone, is één mogelijkheid waar snel aan wordt gedacht. De vraag is of dat niet tot ongewenste verschuiving van het probleem leidt.

Marien van Wijk (GBLV), lid van de raadscommissie Openbaar Gebied: “De parkeerdruk rondom de RandstadRail stations in onze gemeente is hoog. Niet alleen inwoners van onze gemeenten parkeren er, maar ook forensen van buiten de gemeente zetten hun auto neer om de laatste paar haltes met openbaar vervoer richting Den Haag te nemen. De RandstadRail is een prima vervoermiddel, dat duidelijk in een behoefte voorziet. De RandstadRail stations in Leidschendam-Voorburg zijn niet voorzien van een groot P+R terrein. Daar is bij deze stations ook geen ruimte voor. Wat GBLV betreft is het noodzaak om hier een oplossing te vinden die verder gaat dan de problemen bij de Wilgendreef. Het verplaatsen van dit probleem naar een andere locatie is volgens GBLV geen optie.

Alleen een blauwe zone instellen is dus niet voldoende, nog afgezien van de extra kosten voor handhaving. We willen ook voorkomen dat de blauwe zone vervolgens steeds verder wordt uitgebreid. Goede communicatie en promotie vooraf en overleg met grote Haagse werkgevers, gemeente Den Haag en RandstadRail over bijvoorbeeld P+R terreinen is waar wij meer heil in zien. Wij zullen het college van B&W daartoe oproepen.”

GBLV/Gemeentebelangen enthousiast over nieuwe coalitie

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in onze gemeente, is onder de bekwame leiding van de heer Ewald van Vliet hieraan in de afgelopen periode gewerkt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “GBLV is blij met dit akkoord. Het is evenwichtig met aandacht voor belangrijke thema’s waar de gemeente voor staat. In het motto van het coalitieakkoord komt dat ook terug. Deze coalitie staat voor innovatie en voor een andere wijze naar de samenleving kijken. Een samenleving die niet zit te wachten op weer een bouwproject, maar die perspectief wil op zaken als duurzaamheid, zorg en welzijn en economie en werkgelegenheid. De aandacht in het akkoord voor het ondernemers- en culturele klimaat in de gemeente, de Stompwijkseweg, de zorgtaken en de verzakkingen in de Rietvink zijn zaken die wij belangrijk vinden en in het akkoord een plek hebben gekregen. Ook het gratis parkeren blijft.”

In het nieuwe coalitieakkoord staat het doorzetten van een andere, open bestuursstijl centraal. Rosbenders: “De ervaringen van het afgelopen jaar zijn daarmee ronduit positief. De variantenstudie Stompwijkseweg en het opstellen van de cultuurvisie zijn daarvan goede voorbeelden. Het “dichtbij” in het motto geeft aan dat de coalitie nog meer inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil betrekken bij zaken die hen in hun eigen buurt of wijk raken.”

De gevolgen van het financiële debacle rond het project Duivenvoordecorridor hebben wel een schaduw over de onderhandelingen geworpen. “Achttien miljoen euro verlies in het eerder volledig door twee VVD-wethouders gedomineerde project, betekent natuurlijk wat voor de financiële ruimte voor de nieuwe coalitie. De financiële ruimte hebben we niet gezocht in het verhogen van de OZB. Er zal scherp op de kosten worden gestuurd en we gaan met de stofkam door de begroting om budgetten scherper te stellen.”

De verdeling van de portefeuilles over de vier wethouders is mooi in evenwicht. Ten opzichte van de vorige raadsperiode is er sprake van minder wethouders. GBLV-wethouder Frank Rozenberg blijft onder andere verantwoordelijk voor financiën, kunst & cultuur en de Stompwijkseweg. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het Oude Centrum Voorburg, maar ook voor evenementen en recreatie & toerisme.

Wethouder Rozenberg wordt ook de projectwethouder Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Wij vinden het belangrijk dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie in het project Duivenvoordecorridor voor het opstellen van een aangepast plan en het doorrekenen daarvan bij één wethouder ligt. Dat is ook één van de aanbevelingen van het extern onderzoek naar de ontstane problemen in het project. Er moet worden gezocht naar de mogelijkheden om de huidige verliezen terug te dringen en waarbij de bebouwing niet volledig bestaat uit woningen voor de upper class.”

GBLV/Gemeentebelangen kijkt terug op een goed verlopen, maar vooral snelle formatie. Plezierige gesprekken met de andere fracties staan aan de basis van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat voor inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een goede basis biedt om samen met de gemeente stappen te zetten op het gebied van de lokale economie, de zorg, duurzaamheid en het verbinding maken op het niveau van buurten en wijken.

Download het coalitieakkoord hier.
PresentatieFoto: Wethouder Frank Rozenberg overhandigt het ondertekende coalitieakkoord aan de burgemeester

Corbulogarage Voorburg wordt gratis parkeren

Nadat GBLV/Gemeentebelangen twee jaar geleden aandacht heeft gevraagd voor gratis parkeren in de Corbulogarage in Voorburg, lijkt de kogel nu dan toch echt door de kerk. Het betaald parkeren wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt gratis parkeren, met een blauwe zone.

parkeergarageRaadslid Frank Rozenberg heeft in de afgelopen twee jaar keer op keer aan de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen gevraagd waarom bezoekers van het winkelcentrum Julianabaan nog steeds moesten parkeren voor de Corbulogarage. “De beheerovereenkomst voor de Corbulogarage liep af en als GBLV/Gemeentebelangen hebben we toen aan de wethouder gevraagd om gratis parkeren in te voeren. Het duurde wel erg lang, maar de aanhouder wint: de afspraken tussen de gemeente en de beheerder van de garage zijn herzien en gratis parkeren is binnenkort een feit. Dat is een mooie opsteker voor de winkeliers en de bezoekers van de Julianabaan.”

Voor GBLV/Gemeentebelangen is gratis parkeren een belangrijk thema in de verkiezingscampagne; een thema dat ook in de openbare debatten die nog volgen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande aan de orde moet komen.

DSC07389
Raadslid Frank Rozenberg wijst naar het bord dat nu nog de parkeerkosten weergeeft. (Foto: Ap de Heus)

Extra parkeerplaatsen Frederiklaan

Tijdens de vergadering van de commissie Openbaar Gebied heeft wethouder Rensen (PvdA) op vragen van de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) eindelijk toegegeven dat er inderdaad een parkeerprobleem is aan de Frederiklaan in Leidschendam. In het college zal een voorstel aan de orde komen om op korte termijn 25 – 30 extra parkeerplaatsen toe te voegen om de parkeerdruk te verminderen. De fractie GBLV had vorig jaar al bij de wethouder aangedrongen op maatregelen, maar die gaf toen aan dat van parkeerdruk geen sprake was.