Tag Archives: ondernemers

GBLV wil ondernemersgala in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag, ook in Leidschendam-Voorburg een ondersnemergala te organiseren waarbij politiek en ondernemers elkaar ontmoeten.

“Het ondernemersgala is in de gemeente Den Haag al sinds twaalf jaar een enorm succes. Het is het moment om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Tevens is het gala hét moment om geld in te zamelen voor een goed doel. Hoe mooi zou het zijn als wij in onze gemeente ook zoiets zouden kunnen organiseren, zodat de ondernemers een podium hebben om elkaar te ontmoeten en het gemeentebestuur en ondernemend Leidschendam-Voorburg zich kunnen inzetten voor een goed doel. Laten we eens onderzoeken of er binnen deze gemeente draagvlak voor is, want een dergelijk gala kan alleen succesvol zijn wanneer er een meerwaarde ontstaat. GBLV zet zich al sinds jaar en dag in voor een beter ondernemersklimaat,” aldus raadslid Hans Peter Klazenga.

Niet afwachten maar doen
Diverse partijen hebben bij Hans Peter Klazenga aangegeven positief tegenover een dergelijk gala te staan. “Laten wij ons dan als grootste partij opstellen als de initiator van dit gala in Leidschendam-Voorburg en ons uiterste best doen om partijen met elkaar te verbinden.” Op 4 april, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken zal GBLV met dit voorstel komen. Klazenga stelt: “Als we op welke manier dan ook ondernemend Leidschendam-Voorburg kunnen helpen en faciliteren en daarbij ook nog eens een goed doel steunen, kan niemand hier toch bezwaar tegen hebben?”

Jong en innovatief
De centrale hal van het Raadhuis in Leidschendam is volgens GBLV een prachtige locatie voor het ondernemersgala. Tot slot zou GBLV het ondernemersgala ook willen combineren met een gemeentelijke stimuleringsprijs voor jong innovatief ondernemerschap. Klazenga: “Dat is een eerste stap om als gemeente aan te geven dat wij voor jonge innovatieve ondernemers een prima ondernemersklimaat willen creëren.”

GBLV is in afwachting van de Economische Agenda en zal vragen om het ondernemersgala inclusief de stimuleringsregeling voor jong innovatief ondernemerschap daarin op te nemen.

Foto: Ondernemersgala Den Haag

GBLV kijkt vol vertrouwen vooruit

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten.

GBLV is zeer tevreden over de realisatie van de standpunten in het GBLV-verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Walter Rosbenders: “Als ik kijk naar ons verkiezingsprogramma dan is daarvan een groot deel al gerealiseerd of in gang gezet binnen twee jaar. Fractie en bestuur hebben nu met elkaar gekeken hoe we de komende twee jaar ons resultaat voor inwoners, verenigingen en bedrijven nog verder kunnen verbeteren.”

Naast het verkiezingsprogramma is ook sterk gekeken naar de actuele situatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo heeft de fractie haar zorgen over de komst van een AZC. Een ander belangrijk aandachtspunt is veiligheid voor ouderen in onze gemeente. Daarnaast blijven ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk, het positioneren en het profileren van het Huygenskwartier Voorburg, het inrichten van een gemeentelijk servicepunt in de Herenstraat, de bouw van Leidsenhage en het tegengaan van radicalisering belangrijke aandachtspunten.

“GBLV is een lokale partij met hart voor àlle inwoners, verenigingen en bedrijven. Wij zijn de grootste partij in de gemeenteraad. Die positie willen we natuurlijk graag behouden. Daarom blijven we vanuit de lokale situatie onze standpunten en acties bepalen, zonder gehinderd te worden door landelijk politiek gekonkel. Ons motto blijft daarbij: “GBLV kiest partij voor u!”, aldus Hans Peter Klazenga vice fractievoorzitter.
PB GBLV klaar voor toekomst
Foto: GBLV mindmapping

GBLV positief over Life & Garden en Vlinders a/d Vliet

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet.

De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om beide ondernemingen te vernieuwen in een gezamenlijk pand. Het plan moet gerealiseerd worden aan de kant waar nu Vlinders aan de Vliet zit. Dit plan met o.a. een restaurant, een toeristisch informatiepunt en de mogelijkheid om natuur te beleven; zal een aanwinst zijn voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en de wijde omgeving.

Beleving en duurzaamheid staan in het nieuwe plan centraal. Door nieuwe mogelijkheden rond energieopwekking is er ook de kans om vanuit de twee ondernemingen de woningen in de Duivenvoordecorridor te voorzien van energie. De planvorming rond de DVC loopt al een hele tijd. Voor de huidige ondernemers is het belangrijk dat er nu concrete en snelle stappen worden gezet in het proces.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Met dit huidige plan is er concreet een toekomstperspectief voor beide ondernemers. Nu is het van belang dat er snelheid gemaakt gaat worden. Als het nog langer gaat duren, zullen deze ondernemers niet de energie en vitaliteit meer hebben. Het nieuwe concept kan wat GBLV betreft op korte termijn tot uitvoer gebracht worden. Een ambitieus en mooi plan volgens GBLV.”
PB GBLV uitleg heer de Groot

Onvoldoende aandacht voor ondernemers in Duivenvoordecorridor

GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan ondernemer Peter de Groot van Life & Garden in het kader van de ontwikkeling van het bouwplan Duivenvoordecorridor. Tijdens dit bezoek bleek dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het bestemmingsplan, waardoor het geplande opschuiven van het bedrijfspand van Life & Garden geen doorgang kan vinden. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de gemeente vergeten is het recht van overpad te regelen, zodat de bereikbaarheid van de nieuwe woningen in het bouwplan Duivenvoordecorridor nog een probleem kan gaan worden.

Voor de vertegenwoordigers van GBLV/Gemeentebelangen werd weer pijnlijk duidelijk hoe het huidige college van B&W met de belangen van ondernemers omgaat. Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: “Er ligt een bestemmingsplan waarop het nieuwe pand van Life & Garden gebouwd mag worden. De gemeente stelt nu ineens dat er een zichtlijn moet komen, met als gevolg dat het nieuwe bedrijfspand niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden alle ingediende tekeningen voor de nieuwbouw steeds afgekeurd. Net als in het buitengebied van Stompwijk lijkt het wel of wethouder Mijdam alleen maar oog heeft voor fraaie stedebouwkundige en landschappelijke vergezichten, maar ook hier weer de belangen van ondernemers vergeet.”

GBLV/Gemeentebelangen staat voor Leidschendam-Voorburg als een groene woon- én werkgemeente. Rozenberg: “Dit college, met deze wethouder, gaat uit van wat niet kan. Wij willen dat juist omdraaien: ga uit van wat wel kan en help ondernemers om de lokale economie aan te jagen en op gang te houden.”

PB Duivenvoordecorridor

Op de foto v.l.n.r.: Peter de Groot (Life & Garden), Nico Hooijmans, Loek van Houten, Lida van den Akker en Marien van Wijk (GBLV/Gemeentebelangen) voor het terrein waar de nieuwbouw van Life & Garden is gepland.

 

 

Corbulogarage Voorburg wordt gratis parkeren

Nadat GBLV/Gemeentebelangen twee jaar geleden aandacht heeft gevraagd voor gratis parkeren in de Corbulogarage in Voorburg, lijkt de kogel nu dan toch echt door de kerk. Het betaald parkeren wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt gratis parkeren, met een blauwe zone.

parkeergarageRaadslid Frank Rozenberg heeft in de afgelopen twee jaar keer op keer aan de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen gevraagd waarom bezoekers van het winkelcentrum Julianabaan nog steeds moesten parkeren voor de Corbulogarage. “De beheerovereenkomst voor de Corbulogarage liep af en als GBLV/Gemeentebelangen hebben we toen aan de wethouder gevraagd om gratis parkeren in te voeren. Het duurde wel erg lang, maar de aanhouder wint: de afspraken tussen de gemeente en de beheerder van de garage zijn herzien en gratis parkeren is binnenkort een feit. Dat is een mooie opsteker voor de winkeliers en de bezoekers van de Julianabaan.”

Voor GBLV/Gemeentebelangen is gratis parkeren een belangrijk thema in de verkiezingscampagne; een thema dat ook in de openbare debatten die nog volgen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande aan de orde moet komen.

DSC07389
Raadslid Frank Rozenberg wijst naar het bord dat nu nog de parkeerkosten weergeeft. (Foto: Ap de Heus)

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen gepresenteerd

“Van Stenen naar Mensen”

1 Hans PeterDe enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk moeten centraal staan. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen licht het verkiezingsprogramma nader toe.

Waarom het thema “Van stenen naar mensen”?

“De afgelopen raadsperiode is een periode geweest waarin, wat ons betreft, de afstand tussen gemeente en de inwoners en ondernemers is vergroot. De coalitiepartijen hebben zich een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, waarbij ruimtelijke projecten werden ontzien. De rekening is vooral neergelegd bij het verenigingsleven. Tegelijkertijd is op een zeer formele manier omgegaan met zaken in de ruimtelijke inrichting. Het zal je bijvoorbeeld maar gebeuren dat je al tientallen jaren in het buitengebied woont of  daar je bedrijf hebt en opeens zegt een wethouder ijskoud tegen je: “Dat kan niet meer. We hebben een andere bestemming voor uw eigendom bedacht.” Vervolgens moet je dan tot aan de Raad van State om voor je eigen huis en haard op te komen, omdat je bij de gemeente geen gehoor vindt.”

Wat zou de gemeente anders moeten doen?

“Daar kan ik helder over zijn: echt luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat is ook waar onze kracht in de afgelopen raadsperiode heeft gelegen. We hebben geluisterd naar zaken waar inwoners en ondernemers bij de gemeente tegenaan liepen. Vervolgens hebben we daar ook actie op ondernomen en dit  onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zoals de bomenkap in de wijk De Zijde of het wegjagen van startende ondernemers uit het CBS-gebouw.”

Is het zo gemakkelijk op te lossen?

“Nee, helaas niet. Wat nodig is, is een omslag in het denken bij de gemeente. Nu zijn er te vaak al direct mitsen en maren. Waar we naar toe moeten is de situatie dat als een inwoner of ondernemer iets wil er actief wordt meegedacht om dat dan ook te realiseren. Op dit moment lijkt het eerder andersom te gaan. De beginstand is: “Nee, kan niet”. Zo ga je wat GBLV/Gemeentebelangen betreft als gemeente niet met inwoners en ondernemers om. Ga uit van wat wel kan en niet van wat niet kan, zonder de realiteit uit het oog te verliezen!”

Waarom draaien jullie in het verkiezingsprogramma een aantal maatregelen, die in deze raadsperiode genomen zijn terug?

“Heel simpel: omdat het slechte maatregelen zijn. Neem de subsidie voor verenigingen met jeugdleden. De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de scouting als voorbeeld jaarlijks een gigantisch mooie rol heeft in het begeleiden van kinderen en jongeren. Dit bespaart de overheid miljoenen. Wij vinden het dan niet ‘een beetje dom’, maar heel erg dom dat je als gemeente dit soort organisaties, maar ook sportverenigingen en dergelijke, financieel afknijpt. Stimuleer en ondersteun juist de belangrijke rol die zij in de richting van de jeugd hebben! Daar hebben we met zijn allen niet alleen nu plezier van, maar ook in de toekomst.”

Maar dat kost toch geld?

“Er is voor ‘nieuw beleid’ 1 miljoen in de gemeentebegroting beschikbaar. De lokale lasten gaan wat GBLV/Gemeentebelangen betreft dus niet omhoog. Integendeel. We streven naar verlaging van de OZB en introduceren als het gaat om gemeentelijke tarieven het principe: “Elders goedkoper? Het verschil retour!” Als het aan ons ligt, gaan we hoe dan ook de onnodige lastenverhoging in 2014 voor inwoners en bedrijven terugdraaien. We hebben een overschot op de begroting, omdat er door de coalitiepartijen eind 2013 is besloten om in 2014 extra geld uit de zakken van inwoners en ondernemers te kloppen. Alsof we met elkaar al niet genoeg last hebben van de financiële crisis!”

Voor paspoorten en rijbewijzen moeten inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen?

“Wat ons betreft wel. We hebben een handtekeningenactie in de Herenstraat gehouden toen de sluiting van het gemeentelijk Servicecentrum in de Herenstraat aan de orde was. Men stond toen letterlijk in de rij om te mogen tekenen. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Voorburgers in hun eigen kern dit soort zaken zoals paspoort en rijbewijs kunnen regelen. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid van het Oude Centrum.”

Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

“Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Awbz/WMO en participatiewet) heeft ook Leidschendam-Voorburg meer kennis en expertise in huis nodig om dat allemaal te behappen. Met regionale samenwerking kunnen we dat aan. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we als Leidschendam-Voorburg straks niet als muurbloempje achterblijven. In de regio vinden allerlei vrijages tussen gemeenten plaats. Vandaar dat we in ons verkiezingsprogramma ook daarin helder zijn. Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen onze gemeente en Wassenaar en Voorschoten verder geïntensiveerd en moet dat ook leiden tot één ambtelijke organisatie. Géén fusie van de gemeenten, wel van hun ambtelijke ondersteuning.”

Op 19 maart 2014 bij de lokale verkiezingen dus stemmen op de onafhankelijke, lokale partij GBLV/Gemeentebelangen?

“Precies. Het gaat om lokale verkiezingen en daar past een onafhankelijke, lokale partij bij, zoals GBLV/Gemeentebelangen. Bij ons geen hijgerige landelijke politici die vanuit Den Haag rond verkiezingstijd opeens wel weten waar Leidschendam-Voorburg ligt. Ik denk dan altijd maar: ‘Het lijkt wel of die landelijke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het niet zonder de steun van hun landelijke kopstukken afkunnen.’ Treurig om dat te moeten constateren. GBLV/Gemeentebelangen gaat de verkiezingen in met kandidaat raadsleden die wars zijn van deze poespas. Kijk naar onze lijst. Een grote diversiteit aan mannen en vrouwen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zo staan we ook op onze verkiezingsposter: gewoon met zijn allen, voor u!.”

U kunt ons verkiezingsprogramma “Van Stenen naar Mensen” hier lezen

Duidelijkheid over voorzitter Ondernemersfonds nodig

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft geschokt kennis genomen van de berichten die zijn verschenen in de media over de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Oud Voorburg in relatie tot gevoerd financieel beheer. Voor de fractie was dit aanleiding om direct een verzoek in te dienen om bij de aanstaande raadsvergadering het instellen van het ondernemersfonds te bespreken.

Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga is klip en klaar als het gaat om integriteit: “Voor GBLV staat het signaal voor het ondernemersfonds Oud Voorburg nu op rood. Wij zijn voorstander van het ondernemersfonds, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar mijn fractie gaat niet akkoord met het instellen van een ondernemersfonds, waarin de gemeente een rol heeft, zolang niet helder is wat er waar en niet waar is aan de berichten over de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Oud Voorburg. Dat zou niet goed zijn voor de ondernemers in het Oude Centrum van Voorburg, maar ook niet voor de gemeente zelf.”

Gemeenteraad verzwaart lasten inwoners en bedrijven

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 besloten om de lasten voor de inwoners en bedrijven te verhogen. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de lasten gelijk te houden, werd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, PvdA) en GroenLinks niet aangenomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “De gemeente verwacht een overschot  op de begroting van bijna 800.000 euro in 2014. Anders gezegd: de hogere gemeentelijke belastingen en tarieven voor de inwoners en ondernemers in 2014 wordt niet ingezet voor diensten die de gemeente levert, maar verdwijnt gewoon rechtstreeks in de spaarpot van de gemeente. GBLV vindt het onverantwoord om in een tijd waar bij inwoners en bedrijven elke euro welkom is, de gemeente nog meer geld bij elkaar harkt om in de eigen gemeentelijke spaarpot te stoppen.”

De gemeentelijke spaarpot is overigens al zeer goed gevuld. Klazenga: “De gemeente heeft zoveel geld in kas dat allerlei risico’s die de gemeente misschien ooit zou kunnen lopen met het grootste gemak kunnen worden afgedekt. Voor de coalitiepartijen – met wethouder Houtzager (VVD) voorop – moet de gemeentelijke spaarpot nog verder worden gespekt. GBLV maakt daarin bewust een andere keuze: geen lastenverhoging voor inwoners en bedrijven.”

Middenstand Leidschendam-Voorburg op achterstand

De beperking voor winkels om op zondag open te zijn is voor de vakantie opgeheven. Niet in Leidschendam-Voorburg, want daar willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA de lokale economie niet stimuleren. Elke euro die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg op zondag in winkels in de regio wordt uitgegeven, is een verloren euro voor onze middenstand. Na veel gedoe ligt er nu een voorstel van het college van B&W om wel de zondagopenstelling voor supermarkten te verruimen. De supermarktondernemers hebben daar ook om gevraagd. Het voorstel van het college is een laf compromis. De supermarkten mogen op zondag van 13.00 – 18.00 uur open zijn, terwijl in Den Haag de supermarkten van 10.00 – 20.00 uur open zijn.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) vindt het een achterhoedegevecht van de coalitiepartijen: “Het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en D66 is voor deze partijen heilig. Dat de wereld in de afgelopen drie jaren is veranderd en de economie juist een impuls nodig heeft, lijkt hen niet te deren. Deze partijen houden liever vast aan een stuk papier dan dat zij zich inzetten voor de werkelijkheid waar inwoners en middenstand van deze gemeente mee worden geconfronteerd. Veel inwoners doen hun boodschappen of gaan winkelen in Den Haag en de middenstand ziet met lede ogen aan hoe die euro’s naar Den Haag verdwijnen. En dan is er ook nog het werkgelegenheidseffect. Er zijn bijvoorbeeld genoeg jongeren die op zondag in een winkel willen staan. Waar oplopende jeugdwerkloosheid als we niet uitkijken de grootste ramp van dit decennium wordt, ligt hier dus een enorme kans om de jeugd aan het werk te helpen.”

GBLV bepleit de mogelijkheid voor alle winkels om op zondag open te zijn, onder het motto: “het kan en het mag, maar het hoeft niet” om zo de afweging om wel of niet open te zijn bij de winkeliers te laten. Voor de supermarkten geldt dat wat GBLV betreft het voorstel van het college op dit moment moet worden aangepast naar openingstijden van 10.00 – 20.00 uur.

Businesspark Haaglanden zonder Leidschendam-Voorburg

Op 2 juli aanstaande lanceren de gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland het Businesspark Haaglanden. Een initiatief van de vijf gemeenten om ondernemers wegwijs te maken in de beschikbare bedrijfshuisvesting. Een prachtig initiatief, maar voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) alle reden om wethouder Van Ostaijen (CDA) van Economische zaken te vragen waarom Leidschendam-Voorburg niet bij dit initiatief is aangesloten.

Voor Frank Rozenberg (raadslid GBLV) is dit initiatief van de buurgemeenten het zoveelste bewijs dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg ondernemers en werkgelegenheid niet belangrijk vindt. “In elke persbericht van de gemeente wordt steeds maar benadrukt dat Leidschendam-Voorburg ‘een groene woonstad’ is. Werken en ondernemen lijkt in het woordenboek van dit college niet voor te komen. Het is toch onbegrijpelijk dat onze gemeente niet bij het initiatief Businesspark Haaglanden betrokken is? We hebben in onze gemeente de grootste leegstand aan kantoren, een gering aantal banen per inwoner en laten nu zelfs aan de buurgemeenten het initiatief om bedrijven naar zichzelf toe te halen.”

GBLV zal bij de aanstaande vergadering van de commissie AZ aan wethouder Van Ostaijen (CDA) vragen waarom de gemeente niet bij dit initiatief betrokken is. Rozenberg: “Ik vrees daarbij het ergste. Of hij is niet op de hoogte van dit initiatief en zijn collega’s uit de buurgemeenten hebben Leidschendam-Voorburg simpelweg niet gevraagd. Of de buurgemeenten hebben Leidschendam-Voorburg wel uitgenodigd, maar de wethouder is niet op die uitnodiging ingegaan. Onze gemeente raakt hierdoor in een volstrekt onwenselijk regionaal isolement.”