Tag Archives: Mariënpark

Zorgen om communicatie bouwproject Nieuw Mariënpark

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep.

Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en ontvangen brieven van verontruste omwonenden is de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen in contact getreden met de verantwoordelijk wethouder.

Ondanks dat de communicatie de primaire verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar is, heeft de wethouder beloofd om op korte termijn te bemiddelen en te bezien of een periodieke nieuwsbrief aan de bewoners tot de mogelijkheden behoort. Raadslid Ron Guleij: “GBLV is vanaf het begin betrokken geweest bij de communicatie en voorlichting rondom dit langslepende bouwproject en deelt de zorgen van de omwonenden.”
pb-marienpark

GBLV: Haast maken met 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

Voor GBLV/Gemeentebelangen is het duidelijk: haast maken met een 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark. Sluiting van de SEH en Huisartsenpost op MCH Anthoniushove maken dit noodzakelijk.

GBLV is van mening dat met het definitief wegvallen van de SEH Anthoniushove en de Huisartsenpost haast gemaakt moet worden met een huisartsenpraktijk en avond- en nachtpraktijk. Mariënpark is voor GBLV de meest geschikte locatie. Goed bereikbaar voor inwoners en ook prima voor de vele ouderen, die in het appartementencomplex wonen. Voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk is een dergelijke huisartsenpraktijk een must. Het alternatief voor de inwoners is Bronovo, te ver weg vindt GBLV.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Waarom MCH Haaglanden gekozen heeft voor Bronovo laat zich raden. Maar onze inwoners hebben dus mooi het nakijken. Het college is drukdoende om met de huisartsen een oplossing te vinden. Voor GBLV is het duidelijk: een huisartsenpraktijk met avond- en nachtpraktijk in Mariënpark, aldus Steutel.”

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Wij vinden het wel belangrijk dat de huidige functionaliteiten die in het Atriumgebouw gevestigd zijn, zoals de ontmoetingsruimte en dagopvang, behouden blijven. Overigens heeft de verantwoordelijk wethouder al eerder toegezegd daarop toe te zien.”Mariënpark ingezoomd

24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden dat er inspanningen worden verricht om een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark onder te brengen. Het zou mooi zijn als deze huisartsenpraktijk ook de functie van avond/nacht bereikbaarheid gaat vervullen. GBLV is van mening dat mocht de SEH Anthoniushove met de daaraan gekoppelde huisartsenpost SMASH wegvallen, dat dit dan een prachtige oplossing zou zijn. Een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark met daaraan gekoppeld een avond- en nachtpraktijk. Dat is voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk een bijzonder goede zaak zijn. GBLV maakt zich sterk voor deze prachtige kans.

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Een huisartsenpraktijk heeft zijn nut al eerder bewezen in het Atriumgebouw. En met de avond/nachtdiensten dichten we een gat wat mogelijk ontstaat door de sluiting van de dokterspost op Anthoniushove, met daarnaast een uitbreiding van het aanbod van activiteiten in het Atrium”.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onvoorstelbaar dat je met het mogelijk wegvallen van de dokterspost Anthoniushove naar het Bronovoziekenhuis in Den Haag moet. Een avond/nachtpraktijk in Mariënpark is een prachtige kans, die we niet voorbij moeten laten gaan. GBLV hoopt op korte termijn op een dialoog met beide organisaties. Die moet er komen,” aldus Steutel.Mariënpark ingezoomd

Zorgen GBLV over maatschappelijke voorzieningen in Nieuw Mariënpark

Nu er gaandeweg meer zicht komt op de realisatie van het bouwproject Nieuw Mariënpark maakt GBLV/Gemeentebelangen zich hard voor de voorzieningen van de bewoners in Mariënhove (het Atriumgebouw).

GBLV is vanaf het begin betrokken geweest bij dit inmiddels langslepende bouwproject. Oorspronkelijk zou in de ‘Plint’, op de begane grond, een fysiotherapeut, huisarts, kapper, koffiecorner en een multifunctionele ruimte komen. Raadslid Ron Guleij: “We moeten niet vergeten dat dit in het verleden allemaal aanwezig was in Mariënhove. Dat de voorzieningen niet terugkomen in de nieuwbouw is heel zuur voor de kwetsbare groep ouderen die indertijd van alles is beloofd.”

GBLV vindt het belangrijk dat Florence de huidige activiteiten van de ontmoetingsruimte en dagopvang in het bestaande Atriumgebouw voortzet. Guleij: “Ik verwacht dat Vidomes, Florence, ontwikkelaar Blauwhoed en de gemeente samen nog een stap verder gaan. Dat deze partijen zich hard maken om zoveel mogelijk van het maatschappelijk programma – de oude beloftes van Vidomes – terugbrengen in het Atriumgebouw.”

Gemeentebelangen is overigens, net als de buurt, tevreden met het verminderde bouwvolume en de ‘knip’ in de bouwmassa aan de Bachlaan. Daarentegen een andere zorg van GBLV is de communicatie naar de buurt. De communicatie verdiende in het verleden geen schoonheidsprijs. GBLV zal deze zaken in de nabije toekomst scherp gaan volgen. GBLV is blij dat de verantwoordelijk wethouder in de raadsvergadering van 17 november de toezegging heeft gedaan de vinger aan de pols te houden bij deze onderwerpen.Mariënpark zijkant met bord

GBLV: hekken weg bij Mariënpark

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie OG leidde toen niet tot het gewenste resultaat. Nu er een nieuwe projectontwikkelaar is, wil de fractie GBLV laten onderzoeken of het alsnog mogelijk is de hekken te verwijderen. De nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar Blauwhoed staat niet onwelwillend tegenover het al eerder door GBLV geopperde plan.

GBLV-raadslid Ron Guleij ziet de geschetste ontwikkeling als een kans om de komende zomer het terrein aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de buurt. Guleij: “De hekken zijn na de sloop niet voor niks geplaatst. Het terrein jarenlang braak laten liggen bevordert de leefbaarheid niet. Als het terrein eenvoudig veilig gemaakt kan worden, dan moeten die hekken wat ons betreft zo snel mogelijk weg. Ook Blauwhoed als nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar lijkt hier gelukkig oog voor te hebben.”

Guleij heeft het college vragen gesteld om te kijken of het mogelijk is om op korte termijn de hekken weg te halen. Hierop is geantwoord dat ontwikkelaar Blauwhoed samen met een bouwinspecteur van de afdeling Handhaving van de gemeente ter plaatse zal kijken naar de veiligheid van het terrein. Blauwhoed zal proberen hierover voor de informatiebijeenkomst op 27 mei a.s. duidelijkheid te hebben.
Marienpark hekken 2

Ouderen speerpunt in veiligheidsbeleid

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “We lezen het wekelijks in de media hoe ouderen slachtoffer worden van een babbeltruc, insluiping en soms met geweld van hun bezittingen worden beroofd. Het is wat GBLV betreft één van de laagste vormen van criminaliteit. Vandaar dat wij in ons verkiezingsprogramma het thema ‘Ouderen en Veiligheid’ met reden hebben geagendeerd, vooral als we ons bedenken dat Leidschendam-Voorburg een vergrijsde gemeente aan het worden is. De burgemeester heeft als verantwoordelijk portefeuillehouder deze handschoen voortvarend opgepakt en in het integrale gemeentelijke veiligheidsplan ouderen en veiligheid ook daadwerkelijk als speerpunt benoemd.”

De gemeente en politie willen de maatschappelijke partners, zoals de ouderenbonden, bij de aanpak van ouderen en veiligheid betrekken. Rosbenders: “Met elkaar zullen wij de veiligheid van ouderen moeten verbeteren. Hang- en sluitwerk is van belang, maar goede voorlichting over de gehaaide manier waarop lafhartige criminelen ouderen belagen is ook noodzakelijk. Het verbeteren van de veiligheid voor ouderen ligt dus niet alleen bij de gemeente. De ouderen zelf hebben natuurlijk ook een rol, net zoals familie en buren. Een voorbeeld is de situatie in het Mariënpark-complex. GBLV heeft aandacht gevraagd voor veiligheidsmaatregelen om insluiping tegen te gaan. Het is goed dat de gemeente voor dit onderwerp aandacht vraagt in het veiligheidsplan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebouw.
Mariënpark ouderen
Archieffoto: Freek Steutel bij het Mariënpark met verontrustte ouderen

Buurt betrekken bij plannen Nieuw Mariënpark

De fractie GBLV heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overname van het project Nieuw Mariënpark van Vidomes door projectontwikkelaar Blauwhoed. De nieuwe plannen die Blauwhoed in de media presenteert rond Nieuw Mariënpark bieden in de ogen van GBLV weer een kans om de omwonenden aan te laten haken bij het project.

GBLV-raadslid Ron Guleij over de plannen van Blauwhoed met Nieuw Mariënpark: “Het gewijzigde bouwplan is inmiddels op hoofdlijnen bekend. Positief voor de buurt is de beperking van het bouwvolume. De toren gaat van 13 naar 8 lagen en de 26 woningen aan de Prins Bernardlaan worden nu 8 grondgebonden woningen”.

In de vorige raadsperiode heeft GBLV stevig oppositie gevoerd tegen de wijze waarop de toenmalige portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling met de belangen van de omwonenden omging. Met de waardevolle inbreng van de betrokkenen werd veel te weinig gedaan.

De plannen van Blauwhoed maken de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning noodzakelijk. Blauwhoed heeft aangegeven al met architect en aannemer aan de slag te zijn en dat kopers en huurders kunnen meedenken. Guleij: “Het zou mooi zijn als ook omwonenden daarbij aan kunnen haken. GBLV heeft het college gevraagd daar waar nodig de omwonenden te faciliteren.”
77cbbcf4-1f8e-4e26-8d6b-8457ebaf678b

GBLV/Gemeentebelangen: Bewoners Mariënpark staan in de kou

Bewoners van de voormalige aanleunwoningen Zorgcentrum Mariënpark voelen zich in de steek gelaten door Vidomes en Zorgorganisatie Florence.  Sinds de sloop van het verzorgingshuis Mariënpark zijn bijna alle extra voorzieningen weggevallen. En omdat de aanleunwoningen nu als 55+ woningen benoemd zijn, kijkt eigenlijk niemand meer naar de oorspronkelijke groep bewoners om. De bewonerscommissie spreekt er schande van.

Tijdens een werkbezoek van GBLV/Gemeentebelangen aan het appartementencomplex Mariënpark werden raadslid Freek Steutel en commissielid Robin van Wissen te woord gestaan door de bewonerscommissie. In dit gesprek werd duidelijk dat Florence na het sluiten van Zorgcentrum Mariënpark alleen nog het hoogst nodige op gebied van thuiszorg biedt. Doordat Mariënpark geen aanleunvoorziening meer is zijn de bewoners aangewezen op Vidomes. Vidomes is weliswaar in gesprek met de bewonerscommissie maar komt de toezeggingen op gebied van veiligheid en klein onderhoud niet na. De huur en de servicekosten blijven hoog zonder dat Vidomes de noodzakelijke aanpassing aanbrengt. De bewonerscommissie is verontwaardigd over deze woonsituatie. Zeker nu Vidomes de toegangscontrole van het complex niet wil aanpassen. De toegangsdeuren gaan om 17.00 uur dicht. “Dat lijkt veilig”, zegt de bewonerscommissie,” maar als iemand aanbelt zonder dat je ziet wie er staat dan ben je geneigd de deur open te doen. Dat heeft recent geleid tot een insluiping midden in de nacht. Onverantwoord!” Vidomes vindt de aanpassing om een camera in alle woning te plaatsen te duur.

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zal over deze situatie schriftelijke vragen stellen aan het college. Freek Steutel: “Deze ontwikkelingen maken pijnlijk duidelijk dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg een loopje neemt met de toezegging dat voor alle ouderen in onze gemeente de juiste zorg beschikbaar is. Ook is het klip en klaar dat dit college niet in staat is de goede afspraken te maken met zorginstellingen en de woningbouwcorporatie. In het belang van de oudere inwoners van Leidschendam-Voorburg is de kous hiermee nog niet af voor GBLV/Gemeentebelangen”.Mariënpark ouderen
Freek Steutel (raadslid GBLV/Gemeentebelangen) met leden van de bewonerscommissie Mariënpark. [aangepast]

GBLV verbaasd over asbestverontreiniging Mariënpark

Bij een grondonderzoek op het braakliggende terrein van Mariënpark zijn op twee plaatsen enkele stukjes asbesthoudend materiaal aangetroffen. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is onaangenaam verrast door de summiere communicatie naar de omwonenden en ook door het feit dat de grond al geruime tijd is vrijgegeven, omdat het terrein asbestvrij zou zijn.

“Slechts een aantal directe omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt uitgelegd dat er asbesthoudend materiaal is aangetroffen, maar andere inwoners van de wijk zijn niet geïnformeerd. Het braakliggende terrein van Mariënpark met die asbest is wel een plek waar al die tijd kinderen hebben gespeeld,” aldus Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV.

Volgens GBLV is het een vreemde gang van zaken dat in oktober 2010 de grond “schoon is opgeleverd”, en er nu opeens asbest wordt aangetroffen. GBLV vraagt zich om deze reden af hoe het is gesteld met soortgelijke braakliggende terreinen in de gemeente. “Het braakliggende terrein op de Plaspoelkade in Leidschendam was in 2008 ook ineens afgezet vanwege asbestverontreiniging, en dat terrein ligt er nog steeds onveranderd bij met puin en stukken fundament aan de oppervlakte” vertelt Klazenga.

GBLV vindt dat er snel opheldering moet komen over de aangetroffen asbest op het terrein van Mariënpark, omdat het de volksgezondheid betreft. GBLV zal om die reden vragen stellen aan de verantwoordelijk wethouder in de commissie Openbaar Gebied van dinsdag 16 april aanstaande.