Tag Archives: leidschendam

Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen bekend

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

Bekijk de video hier

Eerbetoon voor “Vader der veteranen” Luitenant-generaal Ted Meines

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat de vorig jaar op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden luitenant-generaal Ted Meines in de gemeente een blijvend eerbetoon krijgt. Ted Meines wordt gezien als de “Vader der veteranen” door zijn grote rol in de totstandkoming van een goed veteranenbeleid.

GBLV denkt aan het vernoemen van een straat of park naar Meines. “Het is een eerbetoon aan Meines, maar ook aan alle veteranen in onze en andere gemeenten,” aldus GBLV-fractievoorzitter Rosbenders. Burgemeester Tigelaar heeft aangegeven deze handschoen op te pakken en zal, in overleg met de familie, op korte termijn met een voorstel komen. GBLV spreekt de hoop uit dat ook andere gemeenten generaal Meines en de veteranen waar hij met hart en ziel voor stond op deze wijze zullen eren.
Ted Meines tijdens een toespraak in Leidschendam op Veteranendag 2015 (foto: Ot Douwes)

GBLV: hekken weg bij Mariënpark

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie OG leidde toen niet tot het gewenste resultaat. Nu er een nieuwe projectontwikkelaar is, wil de fractie GBLV laten onderzoeken of het alsnog mogelijk is de hekken te verwijderen. De nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar Blauwhoed staat niet onwelwillend tegenover het al eerder door GBLV geopperde plan.

GBLV-raadslid Ron Guleij ziet de geschetste ontwikkeling als een kans om de komende zomer het terrein aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de buurt. Guleij: “De hekken zijn na de sloop niet voor niks geplaatst. Het terrein jarenlang braak laten liggen bevordert de leefbaarheid niet. Als het terrein eenvoudig veilig gemaakt kan worden, dan moeten die hekken wat ons betreft zo snel mogelijk weg. Ook Blauwhoed als nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar lijkt hier gelukkig oog voor te hebben.”

Guleij heeft het college vragen gesteld om te kijken of het mogelijk is om op korte termijn de hekken weg te halen. Hierop is geantwoord dat ontwikkelaar Blauwhoed samen met een bouwinspecteur van de afdeling Handhaving van de gemeente ter plaatse zal kijken naar de veiligheid van het terrein. Blauwhoed zal proberen hierover voor de informatiebijeenkomst op 27 mei a.s. duidelijkheid te hebben.
Marienpark hekken 2

Open brief: Reactie op Van Eekelen (VVD) inzake standpunt Moskee

Geachte mevrouw Van Eekelen, Beste Astrid,

Graag wil ik reageren op jouw verzoek op www.voorburgsdagblad.nl om duidelijkheid te geven over het standpunt van GBLV/Gemeentebelangen over de vestiging van Stichting De Eenheid met een moskeefunctie in het TIO-gebouw. Ik ga ervan uit dat als ik namens GBLV/Gemeentebelangen deze openheid geef jij ook namens de VVD antwoord geeft op de vragen die ik jou stel. Wel zo duidelijk.

Eerst een aantal feiten

  • Zowel GBLV/Gemeentebelangen als de VVD (eigenlijk de gehele gemeenteraad) hebben voor gestemd voor de gebiedsvisie en het huidige bestemmingsplan.
  • Stichting De Eenheid zit als sinds 2006 op het Valkhof. Het was VVD-burgemeester de heer Van Haersma Buma die zich hier mede voor heeft ingespannen.
  • Tegen de buurt is toen gezegd dat dit een tijdelijke huisvesting was voor ongeveer 3 jaar.
  • In het huidige bestemmingsplan zit Stichting De Eenheid nu in een groenstrook en past dat zeker niet in de bestemming.

GBLV/Gemeentebelangen heeft altijd aangegeven dat wij willen dat Stichting De Eenheid zich kan vestigingen in Prinsenhof Hoogbouw. Ook bij de oprichting van de Plint (wijkgebouw in Prinsenhof Hoogbouw) zijn wij de enige partij in de raad geweest die dat heeft voorgesteld. Dat leidt dus tot de vraag waarom de VVD dat plan niet heeft gesteund?

Ook hebben wij aangeven om te onderzoeken of in de gebiedsvisie van de Heuvelwijk een geschikte locatie gevonden kan worden. Voor zowel Prinsenhof hoogbouw als de Heuvelwijk geldt altijd in overleg met omwonenden. Overige locaties in Leidschendam vinden wij niet geschikt , maar als het past binnen het bestemmingsplan kunnen we daar waarschijnlijk niet veel aan doen. Laat dat ook duidelijk zijn. En dat is toch ook wat jouw VVD-duo lijsttrekker Heleen Mijdam, als verantwoordelijk wethouder Ruimtelijke Ordening heeft laten weten?

Ten slotte nog een vraag: Waarom hebben we de nu gebruikte argumenten van de VVD niet gehoord bij de verhuizing van Stichting De Eenheid naar het Valkhof? Nadat de stichting er zat heeft de gemeente zelfs extra parkeerplaatsen moeten aanleggen om de parkeerdruk in de wijk te verminderen. Welke locatie acht je dan wel geschikt voor een moskee in deze gemeente? Of vind je dat in Leidschendam-Voorburg helemaal geen ruimte is voor stichting de eenheid?

Met vriendelijke groeten,
Walter Rosbenders

VVD-wethouder zet buurtbewoners weer buitenspel

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan de bewoners pas achteraf te willen informeren. De fractie heeft de verantwoordelijke VVD-wethouder Heleen Mijdam nu schriftelijke vragen hierover gesteld.

Hans Peter Klazenga: “Wij vinden het ongelofelijk dat nu de buurt weer niet gehoord wordt bij een wijziging in het bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit plan mocht de buurt stevig meepraten en dat werd ook gewaardeerd, bij de eerste wijziging (binnen anderhalf jaar na vaststelling) staat de buurt buitenspel”.

In eerdere gesprekken tussen de gemeente, Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging is steeds gesproken dat er een wijk- en dienstencentrum zou komen waar de wijkvereniging haar eigen identiteit zou behouden. Nu komt er alleen een dienstencentrum en de gemeente heeft nog steeds de voorkeur dat wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde in het dienstencentrum zijn intrek neemt. Hans Peter Klazenga: “Volgens onze informatie gaat de wijkvereniging hierdoor haar eigen identiteit verliezen en dat is niet wenselijk. Wij willen dat de wijkvereniging gewoon in haar huidige locatie blijft zitten en dat de gemeente een reële huurprijs voor die accommodatie vraagt. De kans op een goede samenwerking tussen de Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging looGemeentebelangen Leidschendam-Voorburgpt door de handelswijze van de verantwoordelijk wethouder schade op, omdat de afgesproken procedure rond de wijziging van de bestemming terzijde wordt geschoven.”

Burgerinitiatief De Heuvel tegen de vlakte

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De initiatiefnemers staan daarmee in de kou. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is dit onbegrijpelijk: waar het college door zijn bezuinigingsdrift zo’n beetje alles wil overlaten aan inwoners, werkt het college inwoners die initiatief nemen vervolgens tegen.

Een enthousiaste groep bewoners maakt al een tijdje gebruik van het voormalig Veurs Stip gebouw aan de Dobbelaan in Leidschendam. De initiatieven die zij daar willen opstarten zijn zeer divers en variëren bijvoorbeeld van een ouderenclub, een reparatiecafé tot een praatgroep voor vrouwen uit oorlogsgebieden. Het noodgebouw zou worden gesloopt en vandaar dat men bij de wethouder en de gemeenteraad aan de bel trok. Op vragen van GBLV kwamen van de wethouder afdoende antwoorden, die het voortbestaan van deze initiatieven toekomstperspectief zouden geven.

Naar nu blijkt zijn eind vorige week de eerste voorbereidingen getroffen om dit noodgebouw te slopen. GBLV is niet te spreken over de wijze waarop de wethouder de betrokken initiatiefnemers en de gemeenteraadscommissie heeft geïnformeerd. Robin van Wissen, raadslid GBLV: “Wethouder Rensen heeft na aanleiding van onze vragen toegezegd om samen met de initiatiefnemers de plannen verder uit te werken en zo toekomstperspectief te bieden. Het is nu wel heel wrang dat nog geen week later de slopers voor de deur staan. Als de PvdA-wethouder geen zin heeft in dit soort initiatieven van betrokken en enthousiaste inwoners, dan had hij dat gewoon moeten zeggen. Het college gaat er prat op altijd met één mond te spreken, dus we kunnen ons niet voorstellen dat hij slecht is geïnformeerd door zijn collega wethouders over de op handen zijnde sloop.”

GBLV steunt de initiatiefnemers en zal verdere vragen stellen aan het college over deze gang van zaken. “We gaan er dan ook vanuit dat de wethouder de initiatiefnemers nu tegemoet komt; desnoods krijgen ze voorrang om gebruik te maken van het Veurs Stip hoofdgebouw, dat eveneens leeg staat” aldus Van Wissen.

Verkeerssituatie Kwadrant en Oude Trambaan moet beter

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft geconstateerd dat de verkeerssituatie rondom het pas vernieuwde Kwadrant en de heropende Oude trambaan in Leidschendam nog steeds niet op orde is. Voor de verkeersdeelnemers ontstaan gevaarlijke situaties. Voor GBLV alle aanleiding om daar de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) op aan te spreken.

Betonnen struikelblokken

Bij de vernieuwing van het Kwadrant in Leidschendam zijn er betonnen randen aangelegd om de fietsstroken te scheiden van de autorijbanen. Onlangs zijn daar tal van fietsers ongelukkig gevallen nadat ze deze betonnen rand over het hoofd hebben gezien. In reactie hierop heeft de gemeente een van deze betonnen randen verwijderd (Kruispunt Koningin Julianaweg/Bachlaan). Robin van Wissen: “Wij hebben geconstateerd dat ook de overgebleven betonnen randen ongevallen veroorzaken. Ook vragen we ons af hoeveel het de belastingbetaler kost om eerst deze levensgevaarlijke blokken neer te leggen, en ze vervolgens weer te laten verwijderen. Hier is erg slecht over nagedacht.”

Koningin Julianaweg niet ontzien

Iets verderop bij de pas heropende Oude Trambaan is de verkeerssituatie ook nog niet in orde. Omwonenden zijn niet blij dat omleidingsborden die het verkeer van de Oude Trambaan moeten weghouden nog steeds niet zijn verwijderd. Dankzij deze borden rijdt er nog steeds veel verkeer over de Koningin Julianaweg en dit komt de veiligheid niet ten goede. “Het verkeerslicht op de Koningin Julianaweg zou lang op rood blijven en oude Trambaan snel op groen, zodat de het aantrekkelijker is om over de Oude Trambaan te rijden, maar ook dit blijkt helaas nog niet geregeld te zijn.” aldus Van Wissen. Verder is het GBLV opgevallen dat veel automobilisten vanaf de Oude Trambaan een stukje tegen verkeer in rijden om links de Rijnlandstraat in te rijden.  

Voor GBLV is deze verkeerssituatie aanleiding om tijdens de komende commissie Openbaar Gebied van 26 november a.s. vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder. Van Wissen: “We zien graag dat de wethouder ook de overgebleven betonnen randen op de Bachlaan zal weghalen, en bevordert dat het verkeer dat nu nog over Koningin Julianaweg gaat zo veel mogelijk via de Oude Trambaan te laten rijden.

 

Fietser_Bachlaan231113

Foto: Fietser passeert betonnen rand op de Bachlaan in Leidschendam (verlengde van de Rijnlandstraat)

GBLV steunt Stadstuin Rusthout

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven.

Walter Rosbenders van GBLV was ter ore gekomen dat de Stadstuin niet mee mocht praten over het bestemmingsplan, omdat de toekomst van de Stadstuin na twee jaar opnieuw bekeken zou worden. Rosbenders: “GBLV vond dat een rare gang van zaken. Als de Stadstuin wel doorgaat en daar rekenen we als GBLV gewoon op, dan zou het in bestemmingsplan misschien onvoldoende rekening zijn gehouden met de Stadstuin.” De motie van GBLV waarin het college werd opgeroepen om wel met de Stadstuin te praten werd raadsbreed gesteund.

De tweede motie werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA verworpen. Rosbenders: “De gemeente heeft de bezuiniging door het sluiten van de Dierenweide Rusthout gehaald. Het onderhoud van het dan vrijkomende terrein zou jaarlijks circa 3.000 euro kosten. Doordat de Stadstuin dit beheer nu eigenlijk doet, leek het ons een aardige geste om de Stadstuin Rusthout die 3.000 euro als een financieel klein steuntje in de rug te geven. Helaas voor de Stadstuin… de coalitiepartijen vonden dat niet nodig.”

Middenstand Leidschendam-Voorburg op achterstand

De beperking voor winkels om op zondag open te zijn is voor de vakantie opgeheven. Niet in Leidschendam-Voorburg, want daar willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA de lokale economie niet stimuleren. Elke euro die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg op zondag in winkels in de regio wordt uitgegeven, is een verloren euro voor onze middenstand. Na veel gedoe ligt er nu een voorstel van het college van B&W om wel de zondagopenstelling voor supermarkten te verruimen. De supermarktondernemers hebben daar ook om gevraagd. Het voorstel van het college is een laf compromis. De supermarkten mogen op zondag van 13.00 – 18.00 uur open zijn, terwijl in Den Haag de supermarkten van 10.00 – 20.00 uur open zijn.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) vindt het een achterhoedegevecht van de coalitiepartijen: “Het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en D66 is voor deze partijen heilig. Dat de wereld in de afgelopen drie jaren is veranderd en de economie juist een impuls nodig heeft, lijkt hen niet te deren. Deze partijen houden liever vast aan een stuk papier dan dat zij zich inzetten voor de werkelijkheid waar inwoners en middenstand van deze gemeente mee worden geconfronteerd. Veel inwoners doen hun boodschappen of gaan winkelen in Den Haag en de middenstand ziet met lede ogen aan hoe die euro’s naar Den Haag verdwijnen. En dan is er ook nog het werkgelegenheidseffect. Er zijn bijvoorbeeld genoeg jongeren die op zondag in een winkel willen staan. Waar oplopende jeugdwerkloosheid als we niet uitkijken de grootste ramp van dit decennium wordt, ligt hier dus een enorme kans om de jeugd aan het werk te helpen.”

GBLV bepleit de mogelijkheid voor alle winkels om op zondag open te zijn, onder het motto: “het kan en het mag, maar het hoeft niet” om zo de afweging om wel of niet open te zijn bij de winkeliers te laten. Voor de supermarkten geldt dat wat GBLV betreft het voorstel van het college op dit moment moet worden aangepast naar openingstijden van 10.00 – 20.00 uur.

College haalt bakzeil met bomenkap De Zijde

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken, maar blijft alert op de vervolgstappen van het college.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over de manier waarop het college in dit dossier opereert: “In de eerste plaats is het natuurlijk niet netjes om in de vakantieperiode een dergelijke aanvraag te publiceren. Ook had verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) eerst met de bewoners moeten overleggen. Het is verder ook bizar dat deze groene woonstad simpel 100 bomen wil kappen en geen bomen wil terugplaatsen. Nadat de wijkbewoners massaal bezwaar hadden aangetekend, was er opeens even sprake van dat het college de bezwaartermijn met zes weken wilde verlengen. GBLV voerde intussen de druk ook op, met het verzoek om deze kwestie in de commissie Openbaar Gebied (OG) te willen bespreken. Nu blijkt ineens dat de hele aanvraag wordt ingetrokken. Ik noem dat gewoon bestuurlijk broddelwerk van dit college.”

GBLV zal op 10 september aanstaande in de commissie OG wethouder Van Ostaijen stevig aan de tand voelen over de wijze waarop hij dit dossier tot nu toe heeft aangepakt en hoe het nu verder gaat. Steutel: “Het college heeft het nu over een informatieavond en gefaseerde bomenkap. Allemaal prachtig, maar waar het om gaat is dat helder moet worden of er alternatieven zijn en of er bomen terugkomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om liever 250.000 euro te steken in een gemeentelijk groenfonds dan de lokale economie te versterken. Met de bewoners van De Zijde is GBLV het dan ook helemaal eens dat het onbegrijpelijk is dat er groene bomen worden gekapt en het grijs van de straat in de plannen van het college overblijft.”