Tag Archives: kosten

Landelijke politiek heeft consequenties voor de lokale zorg

Op 1 januari 2015 gaan drie zorgtaken over van Rijk en provincie naar de gemeenten. De taken blijven gelijk, op het budget wordt – met dank aan de landelijke partijen – sterk gekort.

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat inwoners die zorg nodig hebben, ook zorg moeten krijgen. Dat vraagt een inspanning van de gemeente om de zorg slim te organiseren, ook in samenwerking met bijvoorbeeld Voorschoten en Wassenaar en om het mogelijk te maken dat u uw zorg ook zelf kunt organiseren. Mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook verenigingen willen wij steunen vanwege hun rol in preventie en/of zorg die zij bieden. Wij zijn voor het bieden van Zorg in Natura en willen geen dure en/of fraudegevoelige administratieve rompslomp met zorgbudgetten. De overdracht van zorgtaken die landelijk is ingezet door VVD, PvdA en CDA tegen minder budget, mag niet ten koste gaan van de taken die gemeente op andere beleidsterreinen heeft.Zorg

WK Hockey kost gemeente 2 ton

Het college van B&W stelt voor om 200.000 euro vrij te maken voor de nieuwbouw van een clubhuis voor de korfbalvereniging VEO. VEO heeft een nieuw clubgebouw nodig, als gevolg van de verplaatsing van softbalvereniging Catch naar sportpark Westvliet. De verplaatsing van Catch was nodig om een extra kunstgrasveld voor hockeyvereniging Cartouche te kunnen realiseren. Het extra kunstgrasveld voor Cartouche is nodig om in 2014 een rol te kunnen spelen in het WK Hockey. Het WK Hockey kost de gemeente daardoor dus 200.000 euro.

Vlak voor de zomervakantie van 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verplaatsing van Catch naar Westvliet. Hierdoor kon de hockeyvereniging Cartouche een kunstgrasveld aanleggen op sportpark Duijvestein. Dit veld moest in de zomer van 2013 aangelegd worden zodat dit als trainingsveld gebruikt kon worden voor het WK hockey. Inmiddels is bekend dat zowel het dames- als het herenteam van België gebruik gaat maken van de velden.

Toen de gemeenteraad het besluit moest nemen in juni was er door het college nog geen oplossing gevonden voor de locatie van de clubhuizen voor sportpark Westvliet. Wethouder Rensen (PvdA) gaf toen aan dat er ook geen geld beschikbaar is voor deze clubhuizen. Nu blijkt dat er toch geld nodig is voor de nieuwbouw van het clubhuis van VEO en dat het college wil dat de gemeenteraad dit geld beschikbaar gaat stellen.

Freek Steutel, raadslid GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam – Voorburg): ‘GBLV vindt dat VEO en Catch niet de dupe moeten worden van de realisatie van een extra veld voor Cartouche. Het besluit om onder de tijdsdruk van het WK hockey een extra veld voor Cartouche te realiseren keert zich nu tegen de gemeente. VEO heeft logischerwijs slim gebruik gemaakt van het feit dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. Je kan dus zeggen dat het WK Hockey de gemeente 200.000 euro kost. Het college van B&W heeft de komst van het kunstgrasveld steeds toegejuicht, omdat dit extra inkomsten oplevert voor de gemeente. Wat die extra inkomsten dan zijn heeft het college nooit helder gemaakt. Het tegendeel is waar: het college staat nu met de pet in de hand bij de gemeenteraad om budget te vragen om de extra kosten van 200.000 euro te kunnen betalen.”

GBLV zal instemmen met het nieuwe clubhuis voor VEO. Tegelijkertijd zal wethouder Rensen (PvdA) worden gevraagd naar een specificatie van de extra inkomsten. Verder zal Rensen aan de tand worden gevoeld over de toch wat gemakzuchtige wijze waarop hij de gemeenteraad eerder heeft geïnformeerd en de extra kosten die door zijn beleid nu ten laste van de gemeente komen.

Maandelijkse onkostenvergoeding wethouders verhoogd

Leidschendam-Voorburg, 21 mei 2013 – De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg gaat over op papierloos vergaderen. Dit betekent dat raads- en commissieleden zelf een iPad moeten aanschaffen. In de afgelopen raadsvergadering werd hiervoor ook de onkostenvergoeding voor de wethouders verhoogd. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de onkostenvergoeding van wethouders niet te verhogen werd weggestemd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA).

Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga van GBLV vindt het stuitend hoe de coalitie gemeenschapsgeld weggeeft aan de eigen wethouders. “De raadsleden hebben vorig jaar al behoorlijk ingeleverd op hun PC-vergoeding, waarbij de wethouders wat ons betreft ten onrechte buiten schot zijn gebleven. Door het papierloos vergaderen wordt nu de onkostenvergoeding van de wethouders nog eens met 12,50 euro per maand verhoogd. Het lijkt wel of de coalitie en de wethouders buiten de werkelijkheid staan waarmee inwoners en ondernemers op dit moment worden geconfronteerd: bezuinigingen, lastenverzwaringen, voor sommigen zelfs dreigende werkloosheid. En wat doen deze partijen: gewoon de onkostenvergoeding voor wethouders verhogen.”

College: 6,9 miljoen euro is niet ingrijpend

Het college van B&W is niet bereid om de gemeenteraad te consulteren over het wel of niet instellen van beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro. Volgens het college is dit geen ingrijpende beslissing en kan het college daarom zelf besluiten. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) deelt die opvatting niet.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV en woordvoerder op het Damcentrumdossier geeft aan dat de fractie van GBLV grote moeite heeft met die opvatting van het college: “Het college gaat nu zelfstandig in beroep tegen de uitspraak van de EU, terwijl dat helemaal niet nodig is. De rijksoverheid gaat al tegen de uitspraak in beroep, dus wij zien niet in waarom we dat als gemeente ook nog zouden doen. Ook Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) gaan in beroep dus als gemeente voegt ons beroep niets toe.”

Argumenten van het college niet steekhoudend

GBLV vindt het argument van het college dat de gemeente in beroep gaat om het algemene belang te dienen flauwekul. Rozenberg: “Daar hebben we de rijksoverheid voor. Met het andere argument dat de gemeente een fatsoenlijke, loyale en betrouwbare partner wil zijn en blijven voor SJB is natuurlijk niks mis, maar daarvoor is het voor GBLV helemaal niet nodig om als gemeente beroep in te stellen. Ook het laatste argument van het college om beroep in te stellen is bizar: het belang van andere lopende en toekomstige projecten in de gemeente wordt heus niet gediend door het beroep instellen door de gemeente. De uitspraak van het Europese Hof op basis van het beroep dat wordt ingesteld door de rijksoverheid is daarvoor voldoende.”

Ander perspectief

In de commissie Openbaar Gebied is ook vanuit een ander perspectief naar het instellen van beroep gekeken. Rozenberg: “Het terugvorderen van de 6,9 miljoen ten onrechte verleende staatssteun bij SJB zoals de Europese Commissie eist, is een mooie financiële meevaller voor de gemeente in deze financieel zware tijden. In plaats van rustig de uitkomst van het door de rijksoverheid ingestelde beroep af te wachten, vindt het college het echter noodzakelijk om zelf met dure advocaten bij het Europese Hof in Luxemburg ten strijde te trekken. Zelfs de burgemeester gaf in de commissie aan dat die advocaten hogere tarieven rekenen dan een Moszkowicz. In een beroepszaak als deze is de gemeente naar GBLV inschat toch snel een 100.000 euro kwijt. Als de Europese Commissie in het gelijk wordt gesteld, zijn we dat geld gewoon kwijt. Het gemak waarmee het college dit soort uitgaven doet, is gewoon stuitend als we ons bedenken hoe elders wordt geschrapt en geschraapt in allerlei voorzieningen voor inwoners.”

Wetsovertreding goed voor de gemeente?

De uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro die de gemeente Leidschendam-Voorburg aan Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) heeft verstrekt, stond deze week op de agenda van de commissie Openbaar Gebied. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) verbaast zich over het referentiekader waarbinnen verantwoordelijk wethouder Houtzager (VVD) het besluit van het college om steun te verlenen goedpraat.

Het doel heiligt de middelen

SONY DSCWoordvoerder Frank Rozenberg, raadslid GBLV omschrijft het goedpraten van de ongeoorloofde staatsteun, zoals college en wethouder nu doen, als “het doel heiligt de middelen”. Het volbouwen van het Damplein moest hoe dan ook doorgang vinden. Op het moment dat SJB het binnen de afgesproken grondprijs niet lukte om met de bouw te starten, deinsde de wethouder en het college er niet voor terug om gebruik te maken van ongeoorloofde staatssteun om SJB aan het bouwen te krijgen. Nu de Europese Commissie heeft geoordeeld dat de gemeente hierdoor concurrentievervalsing heeft gepleegd, geeft de wethouder aan dat met de gemeentelijke grondprijsverlaging nadat de grondverkoop al had plaatsgevonden wel een mooi Dampleinproject is gerealiseerd.

Rechtsbescherming is wassen neus

Het feit dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld wordt daarmee terzijde geschoven. Rozenberg vindt dat zeer ernstig. “Wat de wethouder en het college eigenlijk aangeven is dat of we nu wel of niet de regels hebben overtreden: het resultaat telt. Als dat de manier is waarop de overheid in het algemeen of de gemeente Leidschendam-Voorburg in het bijzonder met wet- en regelgeving omgaat, dan is wat mijn fractie betreft elke bescherming van inwoners en ondernemers tegen overheidshandelen een wassen neus. Je zou van een wethouder mogen verwachten dat hij zich aan de wet houdt en op zijn minst het eigen handelen ook in een ander perspectief dan van een volgebouwd Damplein kan zien. Het is wat dat betreft treurig om te constateren dat ook de coalitiepartijen liever naar het resultaat lijken te kijken, dan zich eens af te vragen wat de rol van de gemeenteraad is en had moeten zijn bij de grondprijsverlaging waar de Europese Commissie nu snoeihard over heeft geoordeeld.”

Pleidooi voor betrouwbare overheid

Rozenberg benadrukt tot slot dat GBLV een betrouwbare gemeentelijke overheid bepleit. “Je kunt bijvoorbeeld niet aan de ene kant in het buitengebied bewoners en ondernemers met rigide handhavingsbeleid het leven zuur maken en aan de andere kant als gemeente regels aan je laars lappen of het overtreden van wet- en regelgeving door de gemeente goedpraten. Als we dat in Leidschendam-Voorburg normaal vinden of afdoen met ‘dat moet toch kunnen’, dan vraag ik me af waar we met elkaar in onze gemeente zijn aanbeland.”

Foto: Raadslid Frank Rozenberg van GBLV

Verbijstering over Avalex lening van 7 miljoen euro

Bij de behandeling van de kwartaalrapportages van Avalex bleek dat het Avalex-management een lening van 7 miljoen euro was aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zonder de daarvoor vereiste instemming van het Algemeen Bestuur (AB) van Avalex. 

logo_avalexFrank Rozenberg, raadslid GBLV: “Het is echt ongelofelijk hoe Avalex opereert. Voor de zomervakantie krijgt het AB van de accountant te horen dat er door het management procedures niet zijn gevolgd en het bestuur niet in kennis werd gesteld van allerlei zaken. Dat zou allemaal gaan veranderen en niet meer voorkomen. Nog geen drie maanden later presteert het Avalex-management het om zonder de noodzakelijke instemming van het AB een lening van zeven miljoen euro af te sluiten bij de BNG. Met de bestuurlijke en managementstructuur van Avalex is het wat GBLV betreft echt helemaal mis. Het beeld doemt bij mijn fractie op dat men bedrijfje wil spelen, maar volstrekt lak heeft aan de spelregels die daarbij horen. Wat die bestuurders en dat management kennelijk maar niet willen beseffen is dat men speelt met gemeenschapsgeld. Als dat zo doorgaat krijgen de inwoners vanzelf een keer de rekening gepresenteerd door een verhoging van de afvalstoffenheffing.”

Wat GBLV betreft moet zo snel mogelijk afscheid worden genomen van de huidige Avalex-structuur. “Het huidige Avalex is echt trekken aan een dood paard. Het is te bizar voor woorden. Een bedrijf dat de zekerheid van de afvalinzameling heeft, werkt met betrokken mensen op de werkvloer en het dan toch keer op keer weet te verprutsen,” geeft Rozenberg aan.

Laag huurtarief voor theater niet fair voor wijkverenigingen

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 januari jongstleden is een voorstel van het college besproken waarin de gemeenteraad geld gevraagd wordt voor het openhouden van het Veur Theater aan de Damlaan. Ondernemers hebben een bedrijfsplan opgesteld om samen met het theaterbestuur Ludens en het college het voormalige Theater Camuz open te houden. Belangrijkste punt in dit plan is dat de huurprijs die gemeente voor dergelijke accommodaties vraagt, niet betaald kan worden door de ondernemers. De oorspronkelijke huurprijs is de huurprijs die ook bijvoorbeeld wijkverenigingen betalen aan de gemeente. Het college is bereid om een lager huurtarief (voorlopig voor 2 jaar) te rekenen voor het theater, daarnaast krijgt men ook de inboedel tijdelijk gratis tot haar beschikking.

Walter Rosbenders, raadslid Gemeentebelangen: “Wij zijn verheugd dat het theater aan de Damlaan open kan blijven met dit voorstel. Het belangrijkste vinden we dat met dit besluit het college en de gemeenteraad de deur open zetten voor andere huurders van gemeentelijke accommodaties, zoals wijkverenigingen om een lagere huurtarief te krijgen. Het is vrij simpel: als voor het theater wel een reële huur geldt, dan moeten ook verenigingen die accommodaties van de gemeente huren een reële huurprijs krijgen.  105 euro per vierkante meter is geen huur meer die in deze tijd reëel is, voor kantoorruimte betaal je in deze regio al 25% minder aan huurprijs.”

Gemeentebelangen gaat het college vragen om met wijkverenigingen en WoeJ in gesprek te gaan en ook te komen tot reële huurprijzen op basis van van bijvoorbeeld de WOZ-waarde of op basis van een reële exploitatie.  Rosbenders: “Ik ben benieuwd naar de reactie van het college op dit punt. In het verleden mocht voor een voorstel nooit geld gehaald worden uit de reserves (spaarpot van de gemeente), nu bij dit voorstel vindt de wethouder van Financiën het wel een goed idee. Gelet op de financiële belangen belangen van de gemeente in het Damcentrum lijkt het erop dat het college dit opmerkelijke voorstel doet.”