Tag Archives: jongeren

Jeugdwerkloosheid ondersteunen met Doe-projecten

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat het college de jeugdwerkloosheid moet ondersteunen met Doe-projecten. Niet alleen beleidsstukken schrijven maar ook daadwerkelijk gevolg geven aan wat je schrijft.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is recent het actieplan jeugdwerkloosheid besproken. GBLV is onder de indruk van de aanpak; vooral de visie op jongeren zonder een startkwalificatie. Dat zijn jongeren, die om allerlei redenen voortijdig de opleiding hebben verlaten. In Leidschendam-Voorburg gaat het om een redelijk grote groep. De vraag is dan ook hoe krijgen we deze jongeren in beeld om er voor te zorgen, dat ze alsnog een startkwalificatie krijgen. Zonder startkwalificatie is deze groep kansloos op de arbeidsmarkt. Deze vraag houdt GBLV meer dan bezig. Het actieplan gaat voor GBLV niet ver genoeg. Onder het motto “Goed voorbeeld doet goed volgen” introduceert GBLV het plan voor Doe-projecten. Georganiseerd door de gemeente of een particuliere initiatiefnemer. Een Doe-project zorgt voor opvang, verkenning van de vaardigheden en natuurlijk werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gericht op het ontwikkelen van die vaardigheden die er toe leiden dat de jongere weer naar school kan of als leerling aan het werk.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Deze groep jongeren moet weer in het proces om een startkwalificatie voor een opleiding of arbeidsproces te verkrijgen. Zonder startkwalificatie is deze groep kansloos op de arbeidsmarkt. Dus moeten we niet alleen naar mogelijke werkgevers kijken. Sterker nog we moeten als gemeente een voorbeeld stellen hoe je deze groep weer activeert met een Doe-project wat leidt tot nieuwe kansen. Dat zal ook praktijkopleidingen en werkgevers prikkelen om hier aan mee te doen,” aldus Steutel.Freek Steutel rechts op werkbezoek

Raadsleden on tour: van JOP naar JOP

In de raadsvergadering van 17 november kondigde de PvdA het al aan: een rondje door de gemeente, om te zien hoe de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken) in onze gemeente eraan toe zijn. Samen met collega-fractie GBLV/Gemeentebelangen ging de PvdA-fractie op 28 december op pad om de verschillende JOP’s te inspecteren.

Veel jongeren waren er op dat moment niet, wel werd gesproken met iemand van gemeentewerken en met voorbijgangers. Niemand gaf aan overlast te ondervinden van de jongeren. Wel liet de staat van onderhoud hier en daar te wensen over. Zeker in de wintermaanden zien de JOP’s er niet erg uitnodigend uit.

De Raadsleden dagen inwoners uit om hun ervaringen met JOP’s met hen te delen. Vooral de input van jongeren wordt op prijs gesteld: zijn er voldoende plekken in onze gemeente om elkaar te ontmoeten en voldoen de JOP’s aan hun wensen? Wij vernemen het graag! Uw reactie kan gemaild worden naar: Griffie@leidschendam-voorburg.nl .

Met hun bevindingen en met de inbreng van inwoners zullen deze fracties verslag uitbrengen aan de overige raadsleden. Zo nodig vergezeld van voorstellen tot verbetering. Marjan van Giezen (PvdA) en Sanja Duijvestijn (GBLV): “Over één ding was iedereen het eens. Jeugd is belangrijk voor onze gemeente, en jongeren horen een eigen plek te hebben in onze gemeente.”

JOP-ende raadsleden

GBLV pleit voor behoud KJ44

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 03 november heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen aangegeven vóór behoud van het gebouw KJ44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam te zijn. Het gebouw is door het vorige college aangemerkt als sloop accommodatie en dient thans als onderkomen voor jongerenvereniging Chaos.

De fractie van GBLV heeft tijdens deze commissievergadering aangegeven, dat het zeer onwenselijk is dat deze bijzondere locatie door de gemeente wordt afgestoten. “Het betreft een uniek en geluiddicht pand, dat zich perfect leent voor zeer uiteenlopende activiteiten, waaronder die van (muziek)verenigingen”, aldus raadslid Robin van Wissen. Volgens GBLV zou het héél jammer zijn, als dit pand verloren gaat. GBLV roept daarom het college op sloop te heroverwegen en om tot een goede invulling van KJ44 te komen, waarbij ook ruimte is voor jongerenactiviteiten zoals die door Chaos worden georganiseerd. Bij de begrotingsbehandeling zal de fractie hiervoor een motie indienen.
IMG_7780
Op de foto: De bestuursleden van Chaos met KJ44 op de achtergrond

Onderwijsvisie biedt ruimte voor ontwikkeling

De gepresenteerde onderwijsvisie biedt ruimte voor ontwikkeling van onze kinderen en is tot stand gekomen in overleg met het onderwijsveld en de maatschappelijke organisaties.

GBLV/Gemeentebelangen is blij met de voorliggende onderwijsvisie die tot stand gekomen is in overleg met het onderwijsveld en de maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een gedragen visie op onderwijs die ruimte biedt voor onderwijs van deze tijd: educatief, innoverend, eigentijds, creatief en een stimulans voor nog beter onderwijs.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “De wijze waarop deze onderwijsvisie tot stand is gekomen, is zoals GBLV het graag ziet: interactief met betrokken professionals en het maatschappelijke speelveld. Zo hoort dat, open bestuur en controleerbaar voor iedereen. Complimenten aan wethouder Bruines voor de wijze waarop ze dit tot stand heeft gebracht.”

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Voor GBLV is het belangrijk dat ieder kind goed onderwijs krijgt. Ook kinderen, die extra zorg behoeven. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente onderwijsinstanties ondersteunt bij het inhoud geven aan passend onderwijs.”

GBLV pleit voor behoud KJ44

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 03 november heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen aangegeven vóór behoud van het gebouw KJ44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam te zijn. Het gebouw is door het vorige college aangemerkt als sloop accommodatie en dient thans als onderkomen voor jongerenvereniging Chaos.

De fractie van GBLV heeft tijdens deze commissievergadering aangegeven, dat het zeer onwenselijk is dat deze bijzondere locatie door de gemeente wordt afgestoten. “Het betreft een uniek en geluiddicht pand, dat zich perfect leent voor zeer uiteenlopende activiteiten, waaronder die van (muziek)verenigingen”, aldus raadslid Robin van Wissen. Volgens GBLV zou het héél jammer zijn, als dit pand verloren gaat. GBLV roept daarom het college op sloop te heroverwegen en om tot een goede invulling van KJ44 te komen, waarbij ook ruimte is voor jongerenactiviteiten zoals die door Chaos worden georganiseerd. Bij de begrotingsbehandeling zal de fractie hiervoor een motie indienen.IMG_7780

GBLV in gesprek met organisatie Vlietpop

Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Rob Folkers, Ruud Martinus (Vlietpop) en Walter Rosbenders (GBLV). In het gesprek is gekeken naar de mogelijkheden om Vlietpop weer onderdeel te laten zijn van het culturele programma van onze gemeente. Tevens is gekeken naar ideeen om een breder programma te maken dan alleen een popfestival om de kosten te besparen. Walter Rosbenders: “In het gesprek gaven beide heren aan enthousiast te zijn om Vlietpop in de toekomst weer te gaan organiseren en ze willen graag kijken (zoals in het verleden ook gebeurd is)  naar mogelijkheden voor samenwerking. Nu is de eerste stap dat Vlietpop onderdeel uitmaakt van de cultuurvisie van onze gemeente die na de vakantie wordt opgesteld.”

GBLV/Gemeentebelangen: Jeugdleden verenigingen subsidiëren

GBLV/Gemeentebelangen heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan vijf Scoutinggroepen in Leidschendam en Voorburg. Het schrappen van de subsidies voor jeugdleden door de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA blijkt tot ongewenste effecten te leiden. GBLV/Gemeentebelangen wil deze jeugdsubsidie zo snel mogelijk weer invoeren.

Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000 vrijwilligers de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro bespaart. Dit door de positieve effecten op de gezondheid, opleiding en vorming. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker en fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “Wij zijn onder de indruk van deze cijfers. Als je dit vertaalt naar onze gemeente dan praat je over ongeveer 700.000 euro. Nu de taken en de budgetten van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente komen, dan is Scouting dus een prima organisatie die ons lokaal kan helpen met de preventietaak in de jeugdzorg. Wij vinden dan ook dat daar financiële middelen vanuit de gemeente tegenover mogen staan, om zo de rol van scouting te ondersteunen.”

Tijdens het werkbezoek is met de verschillende besturen gesproken over de bijdrage vanuit de gemeente voor jeugdleden en bijvoorbeeld opleidingen van de vrijwilligers binnen hun groepen. De meeste besturen geven dat subsidiebedragen van voor 2012 in deze tijd niet meer reëel zijn, maar een bijdrage van de gemeente wel bruikbaar te vinden. Hierdoor kunnen de contributies laag blijven. Door het terugdraaien van de subsidies zijn in veel gevallen de contributies omhoog gegaan. Hans Peter Klazenga: “Ook het verhogen van een contributie is een lastenverzwaring voor gezinnen met jonge kinderen. Onze ideeën over subsidiering van jeugdleden gelden overigens niet alleen voor de Scoutinggroepen, maar ook voor andere (sport)verenigingen in onze gemeente met jeugdleden.

HubertusBrandaanOp foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij Scoutinggroep Hubertus Brandaan.

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt basisschool De Trampoline

Leidschendam-Voorburg, 24 februari 2014  – Vorige week bezocht een delegatie van GBLV/Gemeentebelangen basisschool De Trampoline in Leidschendam. De school bestudeert in samenspraak met Stichting Vlietkinderen de mogelijk-heden van het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum. Een model dat in Scandinavische landen reeds wordt toegepast.

Het model bestaat uit een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken: onderwijs, opvang, sport en ontspanning. Eén team van medewerkers – zowel professioneel als vrijwillig – vanuit verschillende disciplines en een concentratie van voorzieningen (zoals wijkvereniging en sport) in één gebouw. De (kandidaat-)raadsleden van GBLV/Gemeentebelangen lieten zich door Joost Heemskerk (directeur ICBS De Trampoline) en Yvonne Bood-Wentink (adviseur marketing & communicatie Vlietkinderen) informeren.

ICBS_De_Trampoline
Foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij ICBS De Trampoline.

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen gepresenteerd

“Van Stenen naar Mensen”

1 Hans PeterDe enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk moeten centraal staan. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen licht het verkiezingsprogramma nader toe.

Waarom het thema “Van stenen naar mensen”?

“De afgelopen raadsperiode is een periode geweest waarin, wat ons betreft, de afstand tussen gemeente en de inwoners en ondernemers is vergroot. De coalitiepartijen hebben zich een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, waarbij ruimtelijke projecten werden ontzien. De rekening is vooral neergelegd bij het verenigingsleven. Tegelijkertijd is op een zeer formele manier omgegaan met zaken in de ruimtelijke inrichting. Het zal je bijvoorbeeld maar gebeuren dat je al tientallen jaren in het buitengebied woont of  daar je bedrijf hebt en opeens zegt een wethouder ijskoud tegen je: “Dat kan niet meer. We hebben een andere bestemming voor uw eigendom bedacht.” Vervolgens moet je dan tot aan de Raad van State om voor je eigen huis en haard op te komen, omdat je bij de gemeente geen gehoor vindt.”

Wat zou de gemeente anders moeten doen?

“Daar kan ik helder over zijn: echt luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat is ook waar onze kracht in de afgelopen raadsperiode heeft gelegen. We hebben geluisterd naar zaken waar inwoners en ondernemers bij de gemeente tegenaan liepen. Vervolgens hebben we daar ook actie op ondernomen en dit  onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zoals de bomenkap in de wijk De Zijde of het wegjagen van startende ondernemers uit het CBS-gebouw.”

Is het zo gemakkelijk op te lossen?

“Nee, helaas niet. Wat nodig is, is een omslag in het denken bij de gemeente. Nu zijn er te vaak al direct mitsen en maren. Waar we naar toe moeten is de situatie dat als een inwoner of ondernemer iets wil er actief wordt meegedacht om dat dan ook te realiseren. Op dit moment lijkt het eerder andersom te gaan. De beginstand is: “Nee, kan niet”. Zo ga je wat GBLV/Gemeentebelangen betreft als gemeente niet met inwoners en ondernemers om. Ga uit van wat wel kan en niet van wat niet kan, zonder de realiteit uit het oog te verliezen!”

Waarom draaien jullie in het verkiezingsprogramma een aantal maatregelen, die in deze raadsperiode genomen zijn terug?

“Heel simpel: omdat het slechte maatregelen zijn. Neem de subsidie voor verenigingen met jeugdleden. De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de scouting als voorbeeld jaarlijks een gigantisch mooie rol heeft in het begeleiden van kinderen en jongeren. Dit bespaart de overheid miljoenen. Wij vinden het dan niet ‘een beetje dom’, maar heel erg dom dat je als gemeente dit soort organisaties, maar ook sportverenigingen en dergelijke, financieel afknijpt. Stimuleer en ondersteun juist de belangrijke rol die zij in de richting van de jeugd hebben! Daar hebben we met zijn allen niet alleen nu plezier van, maar ook in de toekomst.”

Maar dat kost toch geld?

“Er is voor ‘nieuw beleid’ 1 miljoen in de gemeentebegroting beschikbaar. De lokale lasten gaan wat GBLV/Gemeentebelangen betreft dus niet omhoog. Integendeel. We streven naar verlaging van de OZB en introduceren als het gaat om gemeentelijke tarieven het principe: “Elders goedkoper? Het verschil retour!” Als het aan ons ligt, gaan we hoe dan ook de onnodige lastenverhoging in 2014 voor inwoners en bedrijven terugdraaien. We hebben een overschot op de begroting, omdat er door de coalitiepartijen eind 2013 is besloten om in 2014 extra geld uit de zakken van inwoners en ondernemers te kloppen. Alsof we met elkaar al niet genoeg last hebben van de financiële crisis!”

Voor paspoorten en rijbewijzen moeten inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen?

“Wat ons betreft wel. We hebben een handtekeningenactie in de Herenstraat gehouden toen de sluiting van het gemeentelijk Servicecentrum in de Herenstraat aan de orde was. Men stond toen letterlijk in de rij om te mogen tekenen. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Voorburgers in hun eigen kern dit soort zaken zoals paspoort en rijbewijs kunnen regelen. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid van het Oude Centrum.”

Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

“Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Awbz/WMO en participatiewet) heeft ook Leidschendam-Voorburg meer kennis en expertise in huis nodig om dat allemaal te behappen. Met regionale samenwerking kunnen we dat aan. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we als Leidschendam-Voorburg straks niet als muurbloempje achterblijven. In de regio vinden allerlei vrijages tussen gemeenten plaats. Vandaar dat we in ons verkiezingsprogramma ook daarin helder zijn. Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen onze gemeente en Wassenaar en Voorschoten verder geïntensiveerd en moet dat ook leiden tot één ambtelijke organisatie. Géén fusie van de gemeenten, wel van hun ambtelijke ondersteuning.”

Op 19 maart 2014 bij de lokale verkiezingen dus stemmen op de onafhankelijke, lokale partij GBLV/Gemeentebelangen?

“Precies. Het gaat om lokale verkiezingen en daar past een onafhankelijke, lokale partij bij, zoals GBLV/Gemeentebelangen. Bij ons geen hijgerige landelijke politici die vanuit Den Haag rond verkiezingstijd opeens wel weten waar Leidschendam-Voorburg ligt. Ik denk dan altijd maar: ‘Het lijkt wel of die landelijke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het niet zonder de steun van hun landelijke kopstukken afkunnen.’ Treurig om dat te moeten constateren. GBLV/Gemeentebelangen gaat de verkiezingen in met kandidaat raadsleden die wars zijn van deze poespas. Kijk naar onze lijst. Een grote diversiteit aan mannen en vrouwen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zo staan we ook op onze verkiezingsposter: gewoon met zijn allen, voor u!.”

U kunt ons verkiezingsprogramma “Van Stenen naar Mensen” hier lezen

Like! ‘Jonge Lokalen’ krijgen eigen forum

GBLV/Gemeentebelangen wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de lokale politiek, jongeren daarbij niet uitgezonderd. Om die reden is het online jongerenplatform ‘Jonge Lokalen’ op Facebook gelanceerd. 

Robin van Wissen en Sija Nieuwenhuijsen zijn allebei kandidaat raadslid en de jonge gezichten van GBLV. Zij hebben samen het jeugdbeleid samengesteld in het verkiezingsprogramma onder het motto “Voor jongeren, door jongeren”. Robin van Wissen: “We zien graag dat de lokale politiek meer gaat leven bij jongeren. Om de jongeren van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog beter te bereiken, hebben we de pagina ‘Jonge Lokalen’ gelanceerd op Facebook.”

Er is specifiek gekozen voor een Facebookpagina omdat dit het ideale medium is om jongeren te bereiken. Ook biedt Facebook gelegenheid tot interactie, jongeren kunnen het gesprek aangaan. “We zijn bijvoorbeeld erg benieuwd welke zaken jongeren missen in Leidschendam-Voorburg en welke zaken vooral moeten blijven”, aldus Robin van Wissen .

Het platform Jonge Lokalen Leidschendam-Voorburg is officieel ‘open’. Ga daarvoor naar:  www.facebook.com/jongelokalen.

JongeLokalenFoto: Sija Nieuwenhuijsen en Robin van Wissen houden een gele “Facebook-like” symbool vast.