Tag Archives: inspraak

GBLV bereidt verkiezingen voor

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er aan. Voor bestuur en fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om de speerpunten voor het  verkiezingsprogramma met elkaar te bespreken.

GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: “Dat was een zeer vruchtbare dag, vol met goede ideeën om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog mooier te maken om te wonen, te werken of te verblijven. Ik ben echt trots hoe we als GBLV praktisch naar allerlei zaken kunnen kijken, wars van politiek gekonkel. Men vond alleen tenue de ville wat overdressed voor onze heidag….”

Alternatieve ‘Bordesfoto’ GBLV

GBLV positief over Life & Garden en Vlinders a/d Vliet

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet.

De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om beide ondernemingen te vernieuwen in een gezamenlijk pand. Het plan moet gerealiseerd worden aan de kant waar nu Vlinders aan de Vliet zit. Dit plan met o.a. een restaurant, een toeristisch informatiepunt en de mogelijkheid om natuur te beleven; zal een aanwinst zijn voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en de wijde omgeving.

Beleving en duurzaamheid staan in het nieuwe plan centraal. Door nieuwe mogelijkheden rond energieopwekking is er ook de kans om vanuit de twee ondernemingen de woningen in de Duivenvoordecorridor te voorzien van energie. De planvorming rond de DVC loopt al een hele tijd. Voor de huidige ondernemers is het belangrijk dat er nu concrete en snelle stappen worden gezet in het proces.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Met dit huidige plan is er concreet een toekomstperspectief voor beide ondernemers. Nu is het van belang dat er snelheid gemaakt gaat worden. Als het nog langer gaat duren, zullen deze ondernemers niet de energie en vitaliteit meer hebben. Het nieuwe concept kan wat GBLV betreft op korte termijn tot uitvoer gebracht worden. Een ambitieus en mooi plan volgens GBLV.”
PB GBLV uitleg heer de Groot

Ouderen speerpunt in veiligheidsbeleid

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “We lezen het wekelijks in de media hoe ouderen slachtoffer worden van een babbeltruc, insluiping en soms met geweld van hun bezittingen worden beroofd. Het is wat GBLV betreft één van de laagste vormen van criminaliteit. Vandaar dat wij in ons verkiezingsprogramma het thema ‘Ouderen en Veiligheid’ met reden hebben geagendeerd, vooral als we ons bedenken dat Leidschendam-Voorburg een vergrijsde gemeente aan het worden is. De burgemeester heeft als verantwoordelijk portefeuillehouder deze handschoen voortvarend opgepakt en in het integrale gemeentelijke veiligheidsplan ouderen en veiligheid ook daadwerkelijk als speerpunt benoemd.”

De gemeente en politie willen de maatschappelijke partners, zoals de ouderenbonden, bij de aanpak van ouderen en veiligheid betrekken. Rosbenders: “Met elkaar zullen wij de veiligheid van ouderen moeten verbeteren. Hang- en sluitwerk is van belang, maar goede voorlichting over de gehaaide manier waarop lafhartige criminelen ouderen belagen is ook noodzakelijk. Het verbeteren van de veiligheid voor ouderen ligt dus niet alleen bij de gemeente. De ouderen zelf hebben natuurlijk ook een rol, net zoals familie en buren. Een voorbeeld is de situatie in het Mariënpark-complex. GBLV heeft aandacht gevraagd voor veiligheidsmaatregelen om insluiping tegen te gaan. Het is goed dat de gemeente voor dit onderwerp aandacht vraagt in het veiligheidsplan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebouw.
Mariënpark ouderen
Archieffoto: Freek Steutel bij het Mariënpark met verontrustte ouderen

Buurt betrekken bij plannen Nieuw Mariënpark

De fractie GBLV heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overname van het project Nieuw Mariënpark van Vidomes door projectontwikkelaar Blauwhoed. De nieuwe plannen die Blauwhoed in de media presenteert rond Nieuw Mariënpark bieden in de ogen van GBLV weer een kans om de omwonenden aan te laten haken bij het project.

GBLV-raadslid Ron Guleij over de plannen van Blauwhoed met Nieuw Mariënpark: “Het gewijzigde bouwplan is inmiddels op hoofdlijnen bekend. Positief voor de buurt is de beperking van het bouwvolume. De toren gaat van 13 naar 8 lagen en de 26 woningen aan de Prins Bernardlaan worden nu 8 grondgebonden woningen”.

In de vorige raadsperiode heeft GBLV stevig oppositie gevoerd tegen de wijze waarop de toenmalige portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling met de belangen van de omwonenden omging. Met de waardevolle inbreng van de betrokkenen werd veel te weinig gedaan.

De plannen van Blauwhoed maken de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning noodzakelijk. Blauwhoed heeft aangegeven al met architect en aannemer aan de slag te zijn en dat kopers en huurders kunnen meedenken. Guleij: “Het zou mooi zijn als ook omwonenden daarbij aan kunnen haken. GBLV heeft het college gevraagd daar waar nodig de omwonenden te faciliteren.”
77cbbcf4-1f8e-4e26-8d6b-8457ebaf678b

Gemeentebelangen in De Zijde: Hart voor Groen!

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk.

De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben zich georganiseerd en hebben de gemeente voorgesteld een onafhankelijke boomexpert in te huren om hen en de gemeente te adviseren over hoe de bomen behouden kunnen worden in combinatie met de aanleg van de noodzakelijke leidingen. Het besluit hierover is doorgeschoven naar aanstaande de collegevergadering. Ondertussen is het eigen onderzoek van de gemeente wel doorgegaan. Zonder inbreng van de voorgestelde onafhankelijke groenexpert. De bewoners zijn zeer ongerust over de zorgvuldigheid waarmee dat allemaal gebeurt.

Freek Steutel: ”Het lijkt er meer en meer op dat CDA-wethouder Van Ostaijen zich volledig heeft verkeken op dit project. Snel een kapvergunning aanvragen in de zomervakantie en vervolgens met de botte bijl op de bomen inhakken in de groene Zijde. Communiceren met mondige burgers blijkt voor deze wethouder keer op keer lastig te zijn geweest. Volgens ons hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn: luister naar wat bewoners willen, wees helder wat je als gemeente wilt en wat wel en wat niet kan. Met elkaar moet je er dan uit kunnen komen en dat betekent dat je soms aan allebei de kanten wat water bij de wijn moet doen. Door de bewoners niet, half of te laat te informeren neemt het wantrouwen over wat er in De Zijde gebeurt alleen maar toe.”

De Zijde bomenkap
Robin van Wissen en Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) met jonge wijkbewoners van De Zijde bij een boom die op de nominatie staat om te worden gekapt.

VVD-wethouder verkoopt omwonenden Duivenvoorde kat in de zak

De reactie van het college van B&W op eerdere berichten over het niet nakomen van afspraken rond wijziging van het bestemmingsplan Duivenvoorde leidt tot grote verbazing bij GBLV/Gemeentebelangen. Volgens fractievoorzitter Hans Peter Klazenga verkoopt VVD-wethouder Mijdam de omwonenden met de reactie van het college een kat in de zak. In de reactie wordt gesproken over het informeren van de omwonenden nadat het college een besluit heeft genomen, terwijl de afspraak is dat het gaat om overleg voordat een besluit wordt genomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen ergert zich aan de handelswijze van het college: “Eerst wordt de buurt buitenspel gezet en vervolgens probeert de wethouder met een slappe reactie de buurt snel in slaap te sussen. Een reactie van het college op onze vragen hebben wij tot op heden nog niet gehad. Het bestemmingsplan is klip en klaar: de buurt en de zogenaamde stamtafels moeten vooraf worden betrokken bij ontwikkeling van het gebied. En dat is toch iets anders dan de buurt achteraf informeren dat je als college een besluit hebt genomen.”

Het college heeft in de richting van GBLV/Gemeentebelangen nog niet gereageerd en er is ook nog niet bekend wanneer dit wel gebeurt. Wel is duidelijk dat er volgende week geen collegevergadering is en dat op zijn vroegst op 4 maart het college gaat reageren op de vragen van GBLV/Gemeentebelangen. Voor 4 maart wordt er ook geen besluit op de wijziging van het bestemmingsplan verwacht.

Hans Peter Klazenga: ”De Stichting Duivenvoorde wil 14 april gaan starten met de bouwwerkzaamheden. Voor een normale bouwvergunning is 6 weken inspraak verplicht. Het college zou dan voor 3 maart een besluit moeten nemen. Dat kan dus helemaal niet. De buurt wordt niet serieus genomen en de Stichting Duivenvoorde heeft geen bouwvergunning als men wil starten met de werkzaamheden. Jammer dat wethouder Mijdam (VVD) zo omgaat met de belangen van zowel de buurt als de Stichting Duivenvoorde. Door de leden van de stamtafels vooraf te betrekken bij de besluitvorming had wellicht naast het servicecenter in Duivenvoorde ook een wijkcentrum gerealiseerd kunnen worden. De gemeente wil het huidige wijkgebouw slopen, maar wat ons betreft blijft wijkgebouw De Poort behouden voor de wijk.”

VVD-wethouder zet buurtbewoners weer buitenspel

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan de bewoners pas achteraf te willen informeren. De fractie heeft de verantwoordelijke VVD-wethouder Heleen Mijdam nu schriftelijke vragen hierover gesteld.

Hans Peter Klazenga: “Wij vinden het ongelofelijk dat nu de buurt weer niet gehoord wordt bij een wijziging in het bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit plan mocht de buurt stevig meepraten en dat werd ook gewaardeerd, bij de eerste wijziging (binnen anderhalf jaar na vaststelling) staat de buurt buitenspel”.

In eerdere gesprekken tussen de gemeente, Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging is steeds gesproken dat er een wijk- en dienstencentrum zou komen waar de wijkvereniging haar eigen identiteit zou behouden. Nu komt er alleen een dienstencentrum en de gemeente heeft nog steeds de voorkeur dat wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde in het dienstencentrum zijn intrek neemt. Hans Peter Klazenga: “Volgens onze informatie gaat de wijkvereniging hierdoor haar eigen identiteit verliezen en dat is niet wenselijk. Wij willen dat de wijkvereniging gewoon in haar huidige locatie blijft zitten en dat de gemeente een reële huurprijs voor die accommodatie vraagt. De kans op een goede samenwerking tussen de Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging looGemeentebelangen Leidschendam-Voorburgpt door de handelswijze van de verantwoordelijk wethouder schade op, omdat de afgesproken procedure rond de wijziging van de bestemming terzijde wordt geschoven.”

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen gepresenteerd

“Van Stenen naar Mensen”

1 Hans PeterDe enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk moeten centraal staan. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen licht het verkiezingsprogramma nader toe.

Waarom het thema “Van stenen naar mensen”?

“De afgelopen raadsperiode is een periode geweest waarin, wat ons betreft, de afstand tussen gemeente en de inwoners en ondernemers is vergroot. De coalitiepartijen hebben zich een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, waarbij ruimtelijke projecten werden ontzien. De rekening is vooral neergelegd bij het verenigingsleven. Tegelijkertijd is op een zeer formele manier omgegaan met zaken in de ruimtelijke inrichting. Het zal je bijvoorbeeld maar gebeuren dat je al tientallen jaren in het buitengebied woont of  daar je bedrijf hebt en opeens zegt een wethouder ijskoud tegen je: “Dat kan niet meer. We hebben een andere bestemming voor uw eigendom bedacht.” Vervolgens moet je dan tot aan de Raad van State om voor je eigen huis en haard op te komen, omdat je bij de gemeente geen gehoor vindt.”

Wat zou de gemeente anders moeten doen?

“Daar kan ik helder over zijn: echt luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat is ook waar onze kracht in de afgelopen raadsperiode heeft gelegen. We hebben geluisterd naar zaken waar inwoners en ondernemers bij de gemeente tegenaan liepen. Vervolgens hebben we daar ook actie op ondernomen en dit  onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zoals de bomenkap in de wijk De Zijde of het wegjagen van startende ondernemers uit het CBS-gebouw.”

Is het zo gemakkelijk op te lossen?

“Nee, helaas niet. Wat nodig is, is een omslag in het denken bij de gemeente. Nu zijn er te vaak al direct mitsen en maren. Waar we naar toe moeten is de situatie dat als een inwoner of ondernemer iets wil er actief wordt meegedacht om dat dan ook te realiseren. Op dit moment lijkt het eerder andersom te gaan. De beginstand is: “Nee, kan niet”. Zo ga je wat GBLV/Gemeentebelangen betreft als gemeente niet met inwoners en ondernemers om. Ga uit van wat wel kan en niet van wat niet kan, zonder de realiteit uit het oog te verliezen!”

Waarom draaien jullie in het verkiezingsprogramma een aantal maatregelen, die in deze raadsperiode genomen zijn terug?

“Heel simpel: omdat het slechte maatregelen zijn. Neem de subsidie voor verenigingen met jeugdleden. De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de scouting als voorbeeld jaarlijks een gigantisch mooie rol heeft in het begeleiden van kinderen en jongeren. Dit bespaart de overheid miljoenen. Wij vinden het dan niet ‘een beetje dom’, maar heel erg dom dat je als gemeente dit soort organisaties, maar ook sportverenigingen en dergelijke, financieel afknijpt. Stimuleer en ondersteun juist de belangrijke rol die zij in de richting van de jeugd hebben! Daar hebben we met zijn allen niet alleen nu plezier van, maar ook in de toekomst.”

Maar dat kost toch geld?

“Er is voor ‘nieuw beleid’ 1 miljoen in de gemeentebegroting beschikbaar. De lokale lasten gaan wat GBLV/Gemeentebelangen betreft dus niet omhoog. Integendeel. We streven naar verlaging van de OZB en introduceren als het gaat om gemeentelijke tarieven het principe: “Elders goedkoper? Het verschil retour!” Als het aan ons ligt, gaan we hoe dan ook de onnodige lastenverhoging in 2014 voor inwoners en bedrijven terugdraaien. We hebben een overschot op de begroting, omdat er door de coalitiepartijen eind 2013 is besloten om in 2014 extra geld uit de zakken van inwoners en ondernemers te kloppen. Alsof we met elkaar al niet genoeg last hebben van de financiële crisis!”

Voor paspoorten en rijbewijzen moeten inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen?

“Wat ons betreft wel. We hebben een handtekeningenactie in de Herenstraat gehouden toen de sluiting van het gemeentelijk Servicecentrum in de Herenstraat aan de orde was. Men stond toen letterlijk in de rij om te mogen tekenen. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Voorburgers in hun eigen kern dit soort zaken zoals paspoort en rijbewijs kunnen regelen. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid van het Oude Centrum.”

Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

“Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Awbz/WMO en participatiewet) heeft ook Leidschendam-Voorburg meer kennis en expertise in huis nodig om dat allemaal te behappen. Met regionale samenwerking kunnen we dat aan. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we als Leidschendam-Voorburg straks niet als muurbloempje achterblijven. In de regio vinden allerlei vrijages tussen gemeenten plaats. Vandaar dat we in ons verkiezingsprogramma ook daarin helder zijn. Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen onze gemeente en Wassenaar en Voorschoten verder geïntensiveerd en moet dat ook leiden tot één ambtelijke organisatie. Géén fusie van de gemeenten, wel van hun ambtelijke ondersteuning.”

Op 19 maart 2014 bij de lokale verkiezingen dus stemmen op de onafhankelijke, lokale partij GBLV/Gemeentebelangen?

“Precies. Het gaat om lokale verkiezingen en daar past een onafhankelijke, lokale partij bij, zoals GBLV/Gemeentebelangen. Bij ons geen hijgerige landelijke politici die vanuit Den Haag rond verkiezingstijd opeens wel weten waar Leidschendam-Voorburg ligt. Ik denk dan altijd maar: ‘Het lijkt wel of die landelijke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het niet zonder de steun van hun landelijke kopstukken afkunnen.’ Treurig om dat te moeten constateren. GBLV/Gemeentebelangen gaat de verkiezingen in met kandidaat raadsleden die wars zijn van deze poespas. Kijk naar onze lijst. Een grote diversiteit aan mannen en vrouwen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zo staan we ook op onze verkiezingsposter: gewoon met zijn allen, voor u!.”

U kunt ons verkiezingsprogramma “Van Stenen naar Mensen” hier lezen

Burgerinitiatief De Heuvel tegen de vlakte

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De initiatiefnemers staan daarmee in de kou. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is dit onbegrijpelijk: waar het college door zijn bezuinigingsdrift zo’n beetje alles wil overlaten aan inwoners, werkt het college inwoners die initiatief nemen vervolgens tegen.

Een enthousiaste groep bewoners maakt al een tijdje gebruik van het voormalig Veurs Stip gebouw aan de Dobbelaan in Leidschendam. De initiatieven die zij daar willen opstarten zijn zeer divers en variëren bijvoorbeeld van een ouderenclub, een reparatiecafé tot een praatgroep voor vrouwen uit oorlogsgebieden. Het noodgebouw zou worden gesloopt en vandaar dat men bij de wethouder en de gemeenteraad aan de bel trok. Op vragen van GBLV kwamen van de wethouder afdoende antwoorden, die het voortbestaan van deze initiatieven toekomstperspectief zouden geven.

Naar nu blijkt zijn eind vorige week de eerste voorbereidingen getroffen om dit noodgebouw te slopen. GBLV is niet te spreken over de wijze waarop de wethouder de betrokken initiatiefnemers en de gemeenteraadscommissie heeft geïnformeerd. Robin van Wissen, raadslid GBLV: “Wethouder Rensen heeft na aanleiding van onze vragen toegezegd om samen met de initiatiefnemers de plannen verder uit te werken en zo toekomstperspectief te bieden. Het is nu wel heel wrang dat nog geen week later de slopers voor de deur staan. Als de PvdA-wethouder geen zin heeft in dit soort initiatieven van betrokken en enthousiaste inwoners, dan had hij dat gewoon moeten zeggen. Het college gaat er prat op altijd met één mond te spreken, dus we kunnen ons niet voorstellen dat hij slecht is geïnformeerd door zijn collega wethouders over de op handen zijnde sloop.”

GBLV steunt de initiatiefnemers en zal verdere vragen stellen aan het college over deze gang van zaken. “We gaan er dan ook vanuit dat de wethouder de initiatiefnemers nu tegemoet komt; desnoods krijgen ze voorrang om gebruik te maken van het Veurs Stip hoofdgebouw, dat eveneens leeg staat” aldus Van Wissen.

GBLV steunt Stadstuin Rusthout

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven.

Walter Rosbenders van GBLV was ter ore gekomen dat de Stadstuin niet mee mocht praten over het bestemmingsplan, omdat de toekomst van de Stadstuin na twee jaar opnieuw bekeken zou worden. Rosbenders: “GBLV vond dat een rare gang van zaken. Als de Stadstuin wel doorgaat en daar rekenen we als GBLV gewoon op, dan zou het in bestemmingsplan misschien onvoldoende rekening zijn gehouden met de Stadstuin.” De motie van GBLV waarin het college werd opgeroepen om wel met de Stadstuin te praten werd raadsbreed gesteund.

De tweede motie werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA verworpen. Rosbenders: “De gemeente heeft de bezuiniging door het sluiten van de Dierenweide Rusthout gehaald. Het onderhoud van het dan vrijkomende terrein zou jaarlijks circa 3.000 euro kosten. Doordat de Stadstuin dit beheer nu eigenlijk doet, leek het ons een aardige geste om de Stadstuin Rusthout die 3.000 euro als een financieel klein steuntje in de rug te geven. Helaas voor de Stadstuin… de coalitiepartijen vonden dat niet nodig.”