Tag Archives: financiën

Minimabeleid schiet tekort

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen dat het minimabeleid dringend aan herziening toe is.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Er is onvoldoende oog geweest voor de armoedeval. De focus van de gemeente lag vooral op een optimale regeling voor de huidige minima. Daarmee is de groep gezinnen die nét niet in aanmerking komen voor de huidige minimaregelingen, uit het oog verloren. Het kan natuurlijk niet waar zijn dat juist deze groep die net werk gevonden heeft, als het ware daarvoor gestraft wordt. Wat GBLV betreft moeten wij als raad het huidig beleid openbreken en opnieuw inrichten.”

Uit recent onderzoek van de gemeente is ook gebleken dat er een groot aantal regelingen, voorzieningen en subsidies voor minima zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Ooievaarspas, de schoolspullenpas, de schuldsanering e.d. . Steutel: “Laat helder zijn: er is niets ergers dan dat je aan het begin van de maand niet weet hoe je financieel de maand moet doorkomen. GBLV staat voor een goed sociaal beleid. Waar wij ook voor staan is een effectief en efficiënt minimabeleid. Daar is wat ons betreft nog veel te winnen. Minder regelingen, voorzieningen en subsidies, maar wel effectiever en rechtvaardiger. Daar ligt wat GBLV betreft de uitdaging om mensen, via werk of in meer zelfstandigheid, uit hun financiële benarde situatie te laten komen.”

Duurzaam energiecollectief voor verenigingen

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Door dit initiatief kunnen wij een aantal hindernissen wegnemen, bijvoorbeeld als een vereniging geen (geschikt) dakoppervlak heeft. Een vereniging die veel dakoppervlakte heeft plaatst de zonnepanelen en de winst wordt gezamenlijk behaald.” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV. De fractie van GBLV wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de vorming van een dergelijk collectief, daarbij zouden dan ook commerciële partijen een rol kunnen spelen. Robin van Wissen: “Tijdens het werkbezoek over duurzaamheid dat onze fractie twee weken geleden heeft gehouden gaf bijvoorbeeld Westvliet Fitness- & Racketclub aan veel zonnepanelen op het dak te plaatsen en graag een elektriciteitsoverschot aan andere verenigingen te willen leveren.”

Naast zonnepanelen valt er ook op andere manieren winst te halen voor verenigingen. Van Wissen: “Veel verenigingsgebouwen zijn erg onzuinig maar met veel potentie, er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verduurzaming en kostenbesparing door bijvoorbeeld isolatie”, en wat betreft duurzaamheid “het gaat letterlijk om vele tonnen CO2-reductie per jaar. Tevens levert dit een kostensparing op van naar verwachting 1000 tot 1500 euro per vereniging, dat is voor veel verenigingen een nuttige bijdrage in de exploitatie.”

Een dergelijk collectief speciaal voor maatschappelijke verenigingen mag wel een unicum genoemd worden. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat dit slechts een begin is van een duurzame revolutie, “want die verenigingen geven meteen het goede ‘groene’ voorbeeld aan haar leden”, aldus van Wissen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hoopt GBLV een meerderheid van de raad achter zich te krijgen voor dit ambitieuze plan.Zonnepanelen Rusthout
Zonnepanelen op het dak van stadstuin Rusthout in Leidschendam (foto: http://stadstuinrusthout.nl/)

GBLV zegt vertrouwen in VVD op

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de financiële onderbouwing van het project in het verleden te rooskleurig is voorgesteld.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders: “De fractie GBLV was in het verleden al tegen het doorzetten van het Duivenvoordecorridor-project. Tijdens de coalitie-onderhandelingen zijn wij akkoord gegaan met het voortzetten van het project, omdat voor het toen verwachte verlies van 4 miljoen euro al een reservering was getroffen. Wethouder Mijdam (VVD) bleef verantwoordelijk voor de ruimtelijke en planologische ontwikkeling. Wethouder Rozenberg (GBLV) werd verantwoordelijk voor de financiële doorvertaling van die plannen in de grondexploitatie.”

Al vrij snel na het aantreden van het nieuwe college bleek dat er alle reden was om kritisch naar de opbouw van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor te kijken. De grondexploitatie werd grondig doorgelicht, met als consequentie een extra verlies van circa 15 miljoen euro. “Dat verlies is voor GBLV onaanvaardbaar. Het is goed dat de plannen voor de DVC in de oude opzet nu van de baan zijn, maar GBLV vindt dat dit ook politieke consequenties moet hebben. Vandaar dat wij het vertrouwen in de VVD, die in de vorige raadsperiode dit dossier zowel ruimtelijk als financieel volledig domineerde, opzeggen,” geeft Rosbenders aan.

Rosbenders is blij dat wethouder Rozenberg helderheid heeft gebracht in de echte financiële stand van zaken in het project Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Voor GBLV was het van belang dat eerst schoon schip werd gemaakt in het project Duivenvoordecorridor. Wij begrepen de roep van inwoners en in de media dat het college moest aftreden, maar daarmee zou de noodzakelijke schoonmaakactie in het project Duivenvoordecorridor in gevaar kunnen komen. Nu zijn we aanbeland op het punt dat het oude plan voor slechts 250 extreem dure woningen van de baan is, het is bekend hoe groot het financiële gat echt is, de randvoorwaarden voor een nieuw plan zijn in beeld gekomen en er zijn aanbevelingen om de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Vanaf die basis wil GBLV vervolgstappen zetten om het verlies zo veel als mogelijk terug te dringen in een nieuwe opzet van het project. Dat doen wij graag in een nieuw college zonder de VVD.”130823-DVC-birdeye2

 

 

 

 

Foto: Plan Duivenvoordecorridor

Herbezinning op Duivenvoordecorridor nodig

De fractie GBLV is niet verbaasd dat er een tekort is geconstateerd op het project Duivenvoordecorridor. Wel is de fractie geschrokken over het enorme tekort van bijna 16 miljoen euro dat nu is geconstateerd. Het Duivenvoordecorridor-project gaat om de bouw van circa 260 woningen in een zeer hoge prijsklasse. Totaal gaat dit de gemeente volgens de laatste prognose 20 miljoen euro kosten, zoals blijkt uit de Tweede financiële tussenrapportage van de gemeente. Voor de fractie GBLV is dat niet acceptabel en is een herbezinning op de plannen noodzakelijk.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders legt uit: “GBLV heeft in de vorige raadsperiode als enige fractie tegen het doorzetten van het project Duivenvoordecorridor gestemd, omdat wij – kijkend naar de situatie op de woningmarkt – grote vraagtekens hadden bij de rooskleurige vooruitzichten in dit project. Het lijkt erop dat onze zorg is uitgekomen. De hoogte van het bedrag is voor ons natuurlijk ook een grote schok. Het gaat dan om een kleine 80.000 per woning dat de gemeente moet bijleggen. Er wordt daardoor een groot gat geslagen in de gemeentelijke spaarpot. GBLV gebruikt dat geld liever voor alle huidige inwoners van Leidschendam-Voorburg dan voor 260 toekomstige woningen.”

Voor GBLV is het noodzakelijk om de Duivenvoordecorridor kritisch tegen het licht te houden als het gaat om de uitgangspunten van een beperkt aantal zeer dure woningen in het groene gebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Rosbenders: “In de coalitie-onderhandelingen zijn we akkoord gegaan met het doorzetten van het plan, omdat toen nog sprake zou zijn van een beperkt verlies dat financieel al was afgedekt. Wethouder Rozenberg (GBLV, Grondzaken) heeft al vrij snel na zijn aantreden de gemeenteraad moeten waarschuwen dat “verscherpte dijkbewaking” in dit project nodig was gelet op de situatie die hij aantrof in de grondexploitatie, die in de vorige raadsperiode was opgesteld. Voor GBLV is het noodzakelijk om het project van de Duivenvoordecorridor qua uitgangspunten, ontwerp en haalbaarheid kritisch te bekijken. GBLV is benieuwd hoe verantwoordelijk projectwethouder Mijdam (VVD) dat op gaat pakken en welke noodzakelijke aanpassingen in het DVC-project zij gaat voorstellen.”
130823-DVC-birdeye2

Financiële knelpunten rond Recreatief Knooppunt Stompwijk

455614726_5d3310c7c3_zTijdens de commissie Openbaar Gebied van gisteravond werd de stand van zaken rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk door wethouder Mijdam (VVD) toegelicht. Uit haar toelichting bleek dat er knelpunten zijn in de financiële basis van het voorstel. In het openbaar wilde zij daar niet verder op ingaan. Zij verzocht om in beslotenheid de commissie OG verder te mogen informeren. De fractie GBLV had liever een openbare behandeling, ook omdat de omwonenden die op de publieke tribune zaten, dan direct zouden zijn geïnformeerd. De omwonenden konden uit de woorden van de wethouder opmaken dat zaken anders lopen dan gepland, maar wat er precies speelt bleef achter gesloten deuren… De inspreekster namens de omwonenden gaf aan zeer blij te zijn met de uitspraken van de wethouder, omdat er bij de omwonenden grote twijfel bestaat over de haalbaarheid van de plannen rond het recreatief knooppunt.