Tag Archives: duurzaamheid

Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief.

Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie, een belangrijk punt voor GBLV. Wethouder Kist liet weten dat het initiatief nog steeds niet is in werking is getreden, maar dat dit op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. GBLV zal de vinger aan de pols blijven houden.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Er zijn alleen maar winnaars in deze constructie, dus het is van belang dat de gemeente nu écht werk gaat maken van dit initiatief,” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV.

Duurzaam energiecollectief voor verenigingen

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Door dit initiatief kunnen wij een aantal hindernissen wegnemen, bijvoorbeeld als een vereniging geen (geschikt) dakoppervlak heeft. Een vereniging die veel dakoppervlakte heeft plaatst de zonnepanelen en de winst wordt gezamenlijk behaald.” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV. De fractie van GBLV wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de vorming van een dergelijk collectief, daarbij zouden dan ook commerciële partijen een rol kunnen spelen. Robin van Wissen: “Tijdens het werkbezoek over duurzaamheid dat onze fractie twee weken geleden heeft gehouden gaf bijvoorbeeld Westvliet Fitness- & Racketclub aan veel zonnepanelen op het dak te plaatsen en graag een elektriciteitsoverschot aan andere verenigingen te willen leveren.”

Naast zonnepanelen valt er ook op andere manieren winst te halen voor verenigingen. Van Wissen: “Veel verenigingsgebouwen zijn erg onzuinig maar met veel potentie, er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verduurzaming en kostenbesparing door bijvoorbeeld isolatie”, en wat betreft duurzaamheid “het gaat letterlijk om vele tonnen CO2-reductie per jaar. Tevens levert dit een kostensparing op van naar verwachting 1000 tot 1500 euro per vereniging, dat is voor veel verenigingen een nuttige bijdrage in de exploitatie.”

Een dergelijk collectief speciaal voor maatschappelijke verenigingen mag wel een unicum genoemd worden. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat dit slechts een begin is van een duurzame revolutie, “want die verenigingen geven meteen het goede ‘groene’ voorbeeld aan haar leden”, aldus van Wissen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hoopt GBLV een meerderheid van de raad achter zich te krijgen voor dit ambitieuze plan.Zonnepanelen Rusthout
Zonnepanelen op het dak van stadstuin Rusthout in Leidschendam (foto: http://stadstuinrusthout.nl/)

GBLV heeft vraagtekens bij duurzaamheid stadskantoor

In het kader van de wensen die de gemeente heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’ heeft GBLV/Gemeentebelangen het college vragen gesteld die de onderwerpen duurzaamheid en milieu raken.

Het bevreemd GBLV namelijk dat zowel in het stadskantoor als in het gemeentehuis tot laat in de nacht de verlichting brandt. De vraag aan het college is wat hiervan de reden is en wat men hier aan denkt te gaan doen?

Over de onlangs gerealiseerde parkeergelegenheid naast het stadskantoor (servicecentrum) heeft GBLV ook vragen gesteld. Er is geconstateerd dat rond 9.00 uur de nieuwe parkeerplaats al vol staat en bezoekers elders hun heil moeten zoeken. De vraag is of de gemeente iets doet aan vervoersmanagement voor de medewerkers. Is er een beleid binnen de gemeente om in het kader van de duurzaamheid eigen vervoer per auto te ontmoedigen?

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Naast de 5 plaatsen voor elektrische auto’s, tel ik slechts 6 plaatsen voor de bezoekers van het servicecentrum. Een logische conclusie -gezien het tijdstip- zou dan zijn dat de overige plaatsen door medewerkers gevuld worden. Mét de bewoners uit de wijk vraagt GBLV zich dan ook af of de nieuwe situatie iets heeft opgelost aan de parkeerdruk rond de Koningin Wilhelminalaan.”
Parkeren voor stadskantoor verkleind

Coalitie ligt goed op koers

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter) en Nico Hooijmans (raadslid GBLV) lichten één en ander toe.

Walter Rosbenders: “Het coalitieakkoord van begin dit jaar is nu doorvertaald in de eerste begroting van dit college. Vanuit GBLV ben ik daar zeer tevreden mee. Dossiers worden door het college voortvarend opgepakt: de bereikbaarheid van Stompwijk, de onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van Leidsenhage en de aandacht voor duurzaamheid. Ook in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en ondersteuning van mensen worden goede stappen gezet. Er is oog voor de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid en de doelmatigheid en de kosten. En ik zeg het nog maar een keer: in deze raadsperiode is er geen sprake van dat betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Wat ik verder zie, is dat op veel plekken in de gemeente er allerlei goede initiatieven ontstaan van bewoners en verenigingen. De gemeente probeert daaraan bij te dragen in plaats van tegen te werken. Na jaren van somberen en bezuinigingen gaat er weer positieve energie door de gemeente. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de gemeente haar sociale en maatschappelijke gezicht weer terug heeft gekregen. Dat onderschrijf ik van harte. De gemeente is geen kille uitvoerder van regels; maar een partner die ook meedenkt, stimuleert en faciliteert,” aldus Rosbenders.

Rosbenders vervolgt: “Die koerswijziging die met de nieuwe coalitie is ingezet, leidt verder gewoon tot een gedegen en sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Het college heeft wat GBLV betreft een goed voorstel gedaan hoe het geraamde begrotingsoverschot kan worden ingezet: een stuk daarvan gaat naar de reserve, een deel naar meer aandacht voor handhaving vooral als het gaat om parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentegrond èn de gemiddelde lasten voor inwoners blijven op hetzelfde niveau als in 2015. Ook heeft het college de precario voor ondernemers verlaagt en het gebruikersdeel van de OZB voor niet woningen afgeschaft. Als ik deze maatregelen bekijk dan valt me op dat de VVD daar altijd de mond vol van heeft, maar dat dit coalitie dat gewoon doet.”

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Ik draai al wat jaren mee in de gemeenteraad en zie hoe zaken nu anders gaan. Een mooi voorbeeld is het drama van de nieuwe ongelijke bestrating in het Damcentrum. Voor ouderen met rollator een onneembare hobbel. Wethouder Stemerdink pakte die handschoen op, waar haar voorgangers dit niet deden. Zij legde het rollatorpad naar Schoorwijck en het zebrapad aan. GBLV zal bij de begrotingsbehandeling vragen om ook het deel naar de ingang van Vlieterheem te realiseren.”
“Voor het lopende begrotingsjaar 2015, ziet GBLV dat een aantal initiatieven en wensen niet of nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om een accountmanager voor ondernemers, het servicepunt in Voorburg en het stimuleren van verenigingen door het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV),” geeft Rosbenders aan. “Wij stellen daarom voor om in 2015 nog een extra inspanning te leveren met het voor deze zaken niet gebruikte budget. Wij denken daarbij aan ondersteuning van het initiatief van verlichting in het Sluisgebied in Leidschendam, het ophogen van het budget voor het opknappen van de Herenstraat en omgeving in Voorburg en een voorbereidingssubsidie voor verenigingen die willen mee gaan doen aan het project MVV.”Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg

Samen gescheiden inzamelen voor lagere kosten

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden.

Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld en dat verplicht gemeenten om het restafval van 250 kilo naar 100 kilo per inwoner terug te brengen. Om die doelstellingen te halen, moeten gemeenten hun recycling opvoeren van 50 naar 75 procent. De gemeente Leidschendam-Voorburg is met 5 andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Avalex. Onze gemeente heeft samen met inwoners en bedrijven van de andere gemeentes het laatste anderhalf jaar onderzocht, hoe het afval beter te scheiden om te kunnen voldoen aan de nieuwe eis. De variant die het beste in onze gemeente past is omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen kan prima gecombineerd worden met bijvoorbeeld nascheiden. De voorkeur om aan de bron al te scheiden is mede vanwege het feit dat met name grondstoffen als papier en GFT nauwelijks nog wat waard zijn op het moment dat het met ander afval vermengd is”.

Het beleidsvisiedocument ‘Grip op Grondstoffen’ is het resultaat van een grondige studie naar de meest uiteenlopende inzamelscenario’s. De 3 pijlers waarop is ingezet: service, kosten en milieu. Veel gemeenten hebben zich al veel eerder over dit vraagstuk gebogen. De inwoner is bij dit intensieve traject betrokken. Sanja Duijvestijn: “Vorig najaar werden bewonersavonden georganiseerd om informatie onder de omwonenden ‘op te halen’. Veel aanwezigen erkenden het belang van scheiden. Vooral veel ouderen bleken dit al jaren te doen. Pittige discussies over alledaagse ‘afval ergernissen’ als bijplaatsen van afval, defecte containers en zwerfafval werden niet geschuwd. Er is goed naar de inwoners geluisterd. Een greep uit één van de vele conclusies: extra aandacht moeten worden besteed aan het inzamelen van afval bij hoogbouw. Mijn fractie heeft in de commissievergadering aangedrongen op een zorgvuldige implementatie. Wij hebben de wethouder op uitdrukkelijk verzoek van inwoners aangegeven rekening met ouderen en mindervaliden te houden. Ook aan ingezonden brieven en e-mails van bewoners is gehoor gegeven: men verzocht de commissie met klem om vooral gebruik te blijven maken van bestaande, inpandige containerruimtes in appartementsgebouwen”.

Bij omgekeerd inzamelen worden de recyclebare afvalstoffen opgehaald bij de inwoner, restafval moet men zelf wegbrengen.Bij een goede scheiding is dit slecht 8% van het afval. Op centrale punten in de wijk komen containers waar dit restafval gebracht moet worden. Duijvestijn:
Keep calm en recycle
“Niets doen is geen optie. Het verbranden van afval wordt alleen maar duurder. Sinds januari 2015 betalen gemeenten extra belasting over het te verbranden restafval. Scheiden aan de bron levert geld op. Grondstoffen zijn het nieuwe goud. Voor GBLV is het een logische keuze om voor een duurzame toekomst te gaan, maar is het ook logisch dat de inwoner profiteert van deze wijze van inzamelen: de Afvalstoffenheffing kan wat ons betreft op termijn om laag. Het goud is voor de burger!”.

GBLV blij met behoud wijkvereniging De Poort

Het wijkgebouw De Poort in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde gaat niet onder de slopershamer. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van de wijkvereniging en het wijkgebouw. De fractie is daarom verheugd dat het college van B&W dit standpunt van GBLV heeft overgenomen.

Nu sloop van de baan is, zal gekeken worden hoe energiebesparende maatregelen de wijkvereniging verder op weg kunnen helpen. Dubbele beglazing zou de energierekening bijvoorbeeld behoorlijk kunnen verlagen. Op afzienbare termijn zullen de onderzoeksresultaten bekend worden. Daarna zal de uitvoering van de passende energiebesparende maatregelen kunnen starten.
IMG_3009
Foto: Wijkgebouw ‘De Poort’ in Leidschendam

Huidige plan Duivenvoordecorridor van tafel

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar alle inwoners baat bij hebben.

Wel wil de fractie dat het college binnen een half jaar met een plan komt, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Bouw duurzaam, innovatief en klimaatneutraal.

2. Denk eens aan iets anders dan de Haagse herenhuizen uit de jaren ’30 stijl. Meer durf en lef qua architectuur!

3. Richt het plan niet op het topsegment van de woningmarkt, maar op segmenten waar vraag naar is.

4. Houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische karakter van het gebied en respecteer de historische zichtlijnen. Houdt de afgesproken 85% groen van het gebied in stand om de subsidie van de provincie niet te verspelen, en borg daarin de recreatieve aspecten.

Het totale investeringssaldo dat de gemeente op het nieuwe DVC-project kwijt mag zijn is wat GBLV betreft 4 à 5 miljoen euro, maar uiteraard liever minder. Een dergelijk bedrag is in de gemeentelijke begroting reeds financieel afgedekt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Er is een historisch besluit genomen om het huidige bouwplan van tafel te halen en een nieuw plan op te stellen.”