Tag Archives: duivenvoordecorridor

GBLV positief over Life & Garden en Vlinders a/d Vliet

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet.

De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om beide ondernemingen te vernieuwen in een gezamenlijk pand. Het plan moet gerealiseerd worden aan de kant waar nu Vlinders aan de Vliet zit. Dit plan met o.a. een restaurant, een toeristisch informatiepunt en de mogelijkheid om natuur te beleven; zal een aanwinst zijn voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en de wijde omgeving.

Beleving en duurzaamheid staan in het nieuwe plan centraal. Door nieuwe mogelijkheden rond energieopwekking is er ook de kans om vanuit de twee ondernemingen de woningen in de Duivenvoordecorridor te voorzien van energie. De planvorming rond de DVC loopt al een hele tijd. Voor de huidige ondernemers is het belangrijk dat er nu concrete en snelle stappen worden gezet in het proces.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Met dit huidige plan is er concreet een toekomstperspectief voor beide ondernemers. Nu is het van belang dat er snelheid gemaakt gaat worden. Als het nog langer gaat duren, zullen deze ondernemers niet de energie en vitaliteit meer hebben. Het nieuwe concept kan wat GBLV betreft op korte termijn tot uitvoer gebracht worden. Een ambitieus en mooi plan volgens GBLV.”
PB GBLV uitleg heer de Groot

Raadsflits

Duivenvoordecorridor
GBLV heeft in opperste verbazing het rapport van de enquêtecommissie gelezen. Onomstotelijk is vast komen te staan dat zowel oud-wethouder Mijdam als Houtzager verantwoordelijk zijn geweest voor het miljoenendebacle. Dat wordt inmiddels door alle partijen onderschreven. Een blamage voor deze gemeente en haar inwoners. Tijd dus om van de Duivenvoordecorridor een mooi en financieel gezond gebied te maken.

Groen Park Leeuwenbergh
In Park Leeuwenbergh komt geen nieuwe bouwlocatie, zoals was opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh. GBLV heeft door het indienen van een amendement gekozen voor behoud van het speciale, groene karakter van de wijk.

Stompwijkseweg
GBLV feliciteert de Stompwijkers met een volgende stap om de Stompwijkseweg op te knappen en daardoor ook de leefbaarheid van Stompwijk te verhogen. Wij danken opnieuw de bewoners voor hun inbreng, zodat dit langslepende project eindelijk, met hun inbreng, uitgevoerd kan worden. Dat is wat GBLV graag wil; samen met de inwoners de zaken oppakken. Transparant en duidelijk.

Rietvink
Ook de verzakkingen in de Rietvink worden eindelijk aangepakt. Hiermee wordt weer een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van GBLV gehonoreerd. Deze wijk wordt voor de Rietvinkers weer een wijk om met plezier en trots in te wonen.

GBLV/Gemeentebelangen enthousiast over nieuwe coalitie

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in onze gemeente, is onder de bekwame leiding van de heer Ewald van Vliet hieraan in de afgelopen periode gewerkt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “GBLV is blij met dit akkoord. Het is evenwichtig met aandacht voor belangrijke thema’s waar de gemeente voor staat. In het motto van het coalitieakkoord komt dat ook terug. Deze coalitie staat voor innovatie en voor een andere wijze naar de samenleving kijken. Een samenleving die niet zit te wachten op weer een bouwproject, maar die perspectief wil op zaken als duurzaamheid, zorg en welzijn en economie en werkgelegenheid. De aandacht in het akkoord voor het ondernemers- en culturele klimaat in de gemeente, de Stompwijkseweg, de zorgtaken en de verzakkingen in de Rietvink zijn zaken die wij belangrijk vinden en in het akkoord een plek hebben gekregen. Ook het gratis parkeren blijft.”

In het nieuwe coalitieakkoord staat het doorzetten van een andere, open bestuursstijl centraal. Rosbenders: “De ervaringen van het afgelopen jaar zijn daarmee ronduit positief. De variantenstudie Stompwijkseweg en het opstellen van de cultuurvisie zijn daarvan goede voorbeelden. Het “dichtbij” in het motto geeft aan dat de coalitie nog meer inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil betrekken bij zaken die hen in hun eigen buurt of wijk raken.”

De gevolgen van het financiële debacle rond het project Duivenvoordecorridor hebben wel een schaduw over de onderhandelingen geworpen. “Achttien miljoen euro verlies in het eerder volledig door twee VVD-wethouders gedomineerde project, betekent natuurlijk wat voor de financiële ruimte voor de nieuwe coalitie. De financiële ruimte hebben we niet gezocht in het verhogen van de OZB. Er zal scherp op de kosten worden gestuurd en we gaan met de stofkam door de begroting om budgetten scherper te stellen.”

De verdeling van de portefeuilles over de vier wethouders is mooi in evenwicht. Ten opzichte van de vorige raadsperiode is er sprake van minder wethouders. GBLV-wethouder Frank Rozenberg blijft onder andere verantwoordelijk voor financiën, kunst & cultuur en de Stompwijkseweg. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het Oude Centrum Voorburg, maar ook voor evenementen en recreatie & toerisme.

Wethouder Rozenberg wordt ook de projectwethouder Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Wij vinden het belangrijk dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie in het project Duivenvoordecorridor voor het opstellen van een aangepast plan en het doorrekenen daarvan bij één wethouder ligt. Dat is ook één van de aanbevelingen van het extern onderzoek naar de ontstane problemen in het project. Er moet worden gezocht naar de mogelijkheden om de huidige verliezen terug te dringen en waarbij de bebouwing niet volledig bestaat uit woningen voor de upper class.”

GBLV/Gemeentebelangen kijkt terug op een goed verlopen, maar vooral snelle formatie. Plezierige gesprekken met de andere fracties staan aan de basis van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat voor inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een goede basis biedt om samen met de gemeente stappen te zetten op het gebied van de lokale economie, de zorg, duurzaamheid en het verbinding maken op het niveau van buurten en wijken.

Download het coalitieakkoord hier.
PresentatieFoto: Wethouder Frank Rozenberg overhandigt het ondertekende coalitieakkoord aan de burgemeester

Verantwoordingsdebat duivenvoordecorridor

Open, eerlijk en overtuigend
Tijdens het verantwoordingsdebat over het miljoenenverlies bij de Duivenvoordecorridor gaf wethouder Frank Rozenberg op een overtuigende wijze uitleg over het ontstane verlies. GBLV heeft gedurende de vorige raadsperiode constant gewaarschuwd voor dit project, maar werd toen niet gehoord. Dankzij deze wethouder is er in een vroeg stadium duidelijkheid gekomen. Duidelijk werd in ieder geval dat in een vorige periode er al aanwijzingen waren dat het met de financiën rond dit project de verkeerde kant op zou gaan. Het verdiende respect dat de wethouder sorry durfde te zeggen, aangaf de communicatie te willen verbeteren en aangaf dat het anders had gemoeten. Dit werd door de meeste andere partijen onderkend en tekent de nieuwe bestuursstijl die GBLV voorstaat. Open, eerlijk en transparant over het gevoerde beleid en jezelf daarbij ook kwetsbaar durven opstellen.

De onderste steen boven
Natuurlijk moet er nu vaart worden gemaakt met de raadsenquête, zodat echt de onderste steen boven komt. Ook hier is GBLV een groot voorstander van aangezien de hele gemeente hier recht op heeft. Uiteindelijk zijn er miljoenen verdwenen die op andere beleidsterreinen hadden kunnen worden ingezet en dat in deze tijd.

GBLV zegt vertrouwen in VVD op

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de financiële onderbouwing van het project in het verleden te rooskleurig is voorgesteld.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders: “De fractie GBLV was in het verleden al tegen het doorzetten van het Duivenvoordecorridor-project. Tijdens de coalitie-onderhandelingen zijn wij akkoord gegaan met het voortzetten van het project, omdat voor het toen verwachte verlies van 4 miljoen euro al een reservering was getroffen. Wethouder Mijdam (VVD) bleef verantwoordelijk voor de ruimtelijke en planologische ontwikkeling. Wethouder Rozenberg (GBLV) werd verantwoordelijk voor de financiële doorvertaling van die plannen in de grondexploitatie.”

Al vrij snel na het aantreden van het nieuwe college bleek dat er alle reden was om kritisch naar de opbouw van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor te kijken. De grondexploitatie werd grondig doorgelicht, met als consequentie een extra verlies van circa 15 miljoen euro. “Dat verlies is voor GBLV onaanvaardbaar. Het is goed dat de plannen voor de DVC in de oude opzet nu van de baan zijn, maar GBLV vindt dat dit ook politieke consequenties moet hebben. Vandaar dat wij het vertrouwen in de VVD, die in de vorige raadsperiode dit dossier zowel ruimtelijk als financieel volledig domineerde, opzeggen,” geeft Rosbenders aan.

Rosbenders is blij dat wethouder Rozenberg helderheid heeft gebracht in de echte financiële stand van zaken in het project Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Voor GBLV was het van belang dat eerst schoon schip werd gemaakt in het project Duivenvoordecorridor. Wij begrepen de roep van inwoners en in de media dat het college moest aftreden, maar daarmee zou de noodzakelijke schoonmaakactie in het project Duivenvoordecorridor in gevaar kunnen komen. Nu zijn we aanbeland op het punt dat het oude plan voor slechts 250 extreem dure woningen van de baan is, het is bekend hoe groot het financiële gat echt is, de randvoorwaarden voor een nieuw plan zijn in beeld gekomen en er zijn aanbevelingen om de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Vanaf die basis wil GBLV vervolgstappen zetten om het verlies zo veel als mogelijk terug te dringen in een nieuwe opzet van het project. Dat doen wij graag in een nieuw college zonder de VVD.”130823-DVC-birdeye2

 

 

 

 

Foto: Plan Duivenvoordecorridor

Huidige plan Duivenvoordecorridor van tafel

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar alle inwoners baat bij hebben.

Wel wil de fractie dat het college binnen een half jaar met een plan komt, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Bouw duurzaam, innovatief en klimaatneutraal.

2. Denk eens aan iets anders dan de Haagse herenhuizen uit de jaren ’30 stijl. Meer durf en lef qua architectuur!

3. Richt het plan niet op het topsegment van de woningmarkt, maar op segmenten waar vraag naar is.

4. Houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische karakter van het gebied en respecteer de historische zichtlijnen. Houdt de afgesproken 85% groen van het gebied in stand om de subsidie van de provincie niet te verspelen, en borg daarin de recreatieve aspecten.

Het totale investeringssaldo dat de gemeente op het nieuwe DVC-project kwijt mag zijn is wat GBLV betreft 4 à 5 miljoen euro, maar uiteraard liever minder. Een dergelijk bedrag is in de gemeentelijke begroting reeds financieel afgedekt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Er is een historisch besluit genomen om het huidige bouwplan van tafel te halen en een nieuw plan op te stellen.”

Herbezinning op Duivenvoordecorridor nodig

De fractie GBLV is niet verbaasd dat er een tekort is geconstateerd op het project Duivenvoordecorridor. Wel is de fractie geschrokken over het enorme tekort van bijna 16 miljoen euro dat nu is geconstateerd. Het Duivenvoordecorridor-project gaat om de bouw van circa 260 woningen in een zeer hoge prijsklasse. Totaal gaat dit de gemeente volgens de laatste prognose 20 miljoen euro kosten, zoals blijkt uit de Tweede financiële tussenrapportage van de gemeente. Voor de fractie GBLV is dat niet acceptabel en is een herbezinning op de plannen noodzakelijk.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders legt uit: “GBLV heeft in de vorige raadsperiode als enige fractie tegen het doorzetten van het project Duivenvoordecorridor gestemd, omdat wij – kijkend naar de situatie op de woningmarkt – grote vraagtekens hadden bij de rooskleurige vooruitzichten in dit project. Het lijkt erop dat onze zorg is uitgekomen. De hoogte van het bedrag is voor ons natuurlijk ook een grote schok. Het gaat dan om een kleine 80.000 per woning dat de gemeente moet bijleggen. Er wordt daardoor een groot gat geslagen in de gemeentelijke spaarpot. GBLV gebruikt dat geld liever voor alle huidige inwoners van Leidschendam-Voorburg dan voor 260 toekomstige woningen.”

Voor GBLV is het noodzakelijk om de Duivenvoordecorridor kritisch tegen het licht te houden als het gaat om de uitgangspunten van een beperkt aantal zeer dure woningen in het groene gebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Rosbenders: “In de coalitie-onderhandelingen zijn we akkoord gegaan met het doorzetten van het plan, omdat toen nog sprake zou zijn van een beperkt verlies dat financieel al was afgedekt. Wethouder Rozenberg (GBLV, Grondzaken) heeft al vrij snel na zijn aantreden de gemeenteraad moeten waarschuwen dat “verscherpte dijkbewaking” in dit project nodig was gelet op de situatie die hij aantrof in de grondexploitatie, die in de vorige raadsperiode was opgesteld. Voor GBLV is het noodzakelijk om het project van de Duivenvoordecorridor qua uitgangspunten, ontwerp en haalbaarheid kritisch te bekijken. GBLV is benieuwd hoe verantwoordelijk projectwethouder Mijdam (VVD) dat op gaat pakken en welke noodzakelijke aanpassingen in het DVC-project zij gaat voorstellen.”
130823-DVC-birdeye2

Onvoldoende aandacht voor ondernemers in Duivenvoordecorridor

GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan ondernemer Peter de Groot van Life & Garden in het kader van de ontwikkeling van het bouwplan Duivenvoordecorridor. Tijdens dit bezoek bleek dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het bestemmingsplan, waardoor het geplande opschuiven van het bedrijfspand van Life & Garden geen doorgang kan vinden. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de gemeente vergeten is het recht van overpad te regelen, zodat de bereikbaarheid van de nieuwe woningen in het bouwplan Duivenvoordecorridor nog een probleem kan gaan worden.

Voor de vertegenwoordigers van GBLV/Gemeentebelangen werd weer pijnlijk duidelijk hoe het huidige college van B&W met de belangen van ondernemers omgaat. Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: “Er ligt een bestemmingsplan waarop het nieuwe pand van Life & Garden gebouwd mag worden. De gemeente stelt nu ineens dat er een zichtlijn moet komen, met als gevolg dat het nieuwe bedrijfspand niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden alle ingediende tekeningen voor de nieuwbouw steeds afgekeurd. Net als in het buitengebied van Stompwijk lijkt het wel of wethouder Mijdam alleen maar oog heeft voor fraaie stedebouwkundige en landschappelijke vergezichten, maar ook hier weer de belangen van ondernemers vergeet.”

GBLV/Gemeentebelangen staat voor Leidschendam-Voorburg als een groene woon- én werkgemeente. Rozenberg: “Dit college, met deze wethouder, gaat uit van wat niet kan. Wij willen dat juist omdraaien: ga uit van wat wel kan en help ondernemers om de lokale economie aan te jagen en op gang te houden.”

PB Duivenvoordecorridor

Op de foto v.l.n.r.: Peter de Groot (Life & Garden), Nico Hooijmans, Loek van Houten, Lida van den Akker en Marien van Wijk (GBLV/Gemeentebelangen) voor het terrein waar de nieuwbouw van Life & Garden is gepland.

 

 

Woningbouw Duivenvoordecorridor van de baan?

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is gepresenteerd. Bijzonder is dat zes van de deelnemende partijen tegen bouwen buiten de bebouwde kom zijn. Het project om in de Duivenvoordecorridor woningen te bouwen, dat ligt immers buiten de bebouwde kom, lijkt hiermee van de baan.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen is zeer verbaasd over de wijze waarop met name de huidige coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) hun standpunt over bouwen buiten de bebouwde kom in de StemWijzer hebben opgegeven: “Nog geen half jaar geleden is de Duivenvoordecorridor als nieuw bouwplan in de raad geaccordeerd en nu is ineens iedereen tegen bouwen buiten de bebouwde kom? Ook voor GBLV/Gemeentebelangen hoeft woningbouw in de Duivenvoordecorridor niet, maar door het besluit dat genomen is, gaat het de gemeente minimaal 30 miljoen euro kosten als de andere partijen op hun eerdere besluit terugkomen. GBLV/Gemeentebelangen vindt dat onverantwoord, vandaar dat wij bij de eerste stelling van de StemWijzer een daarop passend en genuanceerd standpunt hebben. Een standpunt waarbij wij overigens ook ruimte bieden aan noodzakelijke woningbouw in Stompwijk”

stemwijzer-07-535x535Rozenberg: “De StemWijzer geeft op deze wijze geen reëel beeld van hoe partijen werkelijk met bouwprojecten buiten de bebouwde kom willen omgaan. Als ik bijvoorbeeld naar het VVD-verkiezingsprogramma kijk dan staat daar zelfs heel nadrukkelijk in dat het project Duivenvoordecorridor doorgang moet vinden. Maar goed, als we de VVD in de StemWijzer moeten geloven dan kunnen we de Duivenvoordecorridor dus groen laten.”