Tag Archives: Damplein

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester was er geen reden om maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen, omdat er niet of nauwelijks overlastmeldingen bekend zouden zijn.

Vandaag zijn er foto’s verschenen op Facebook van vernielde auto’s in de parkeergarage. Voor Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV is de maat vol: “De houding vanuit het Raadhuisplein van ‘als we het niet zien, bestaat het niet’ is wat GBLV betreft nu écht over. We gaan de burgemeester aanstaande dinsdag in het vragenuur van de raadsvergadering confronteren met deze beelden en zullen indien nodig ook een motie indienen, waarin we de burgemeester/het college opdragen om zo spoedig mogelijk concrete maatregelen te nemen. GBLV gaat voor veiligheid, ook als zaken niet in de systemen van de politie en/of gemeente staan geregistreerd!”

Wetsovertreding goed voor de gemeente?

De uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro die de gemeente Leidschendam-Voorburg aan Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) heeft verstrekt, stond deze week op de agenda van de commissie Openbaar Gebied. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) verbaast zich over het referentiekader waarbinnen verantwoordelijk wethouder Houtzager (VVD) het besluit van het college om steun te verlenen goedpraat.

Het doel heiligt de middelen

SONY DSCWoordvoerder Frank Rozenberg, raadslid GBLV omschrijft het goedpraten van de ongeoorloofde staatsteun, zoals college en wethouder nu doen, als “het doel heiligt de middelen”. Het volbouwen van het Damplein moest hoe dan ook doorgang vinden. Op het moment dat SJB het binnen de afgesproken grondprijs niet lukte om met de bouw te starten, deinsde de wethouder en het college er niet voor terug om gebruik te maken van ongeoorloofde staatssteun om SJB aan het bouwen te krijgen. Nu de Europese Commissie heeft geoordeeld dat de gemeente hierdoor concurrentievervalsing heeft gepleegd, geeft de wethouder aan dat met de gemeentelijke grondprijsverlaging nadat de grondverkoop al had plaatsgevonden wel een mooi Dampleinproject is gerealiseerd.

Rechtsbescherming is wassen neus

Het feit dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld wordt daarmee terzijde geschoven. Rozenberg vindt dat zeer ernstig. “Wat de wethouder en het college eigenlijk aangeven is dat of we nu wel of niet de regels hebben overtreden: het resultaat telt. Als dat de manier is waarop de overheid in het algemeen of de gemeente Leidschendam-Voorburg in het bijzonder met wet- en regelgeving omgaat, dan is wat mijn fractie betreft elke bescherming van inwoners en ondernemers tegen overheidshandelen een wassen neus. Je zou van een wethouder mogen verwachten dat hij zich aan de wet houdt en op zijn minst het eigen handelen ook in een ander perspectief dan van een volgebouwd Damplein kan zien. Het is wat dat betreft treurig om te constateren dat ook de coalitiepartijen liever naar het resultaat lijken te kijken, dan zich eens af te vragen wat de rol van de gemeenteraad is en had moeten zijn bij de grondprijsverlaging waar de Europese Commissie nu snoeihard over heeft geoordeeld.”

Pleidooi voor betrouwbare overheid

Rozenberg benadrukt tot slot dat GBLV een betrouwbare gemeentelijke overheid bepleit. “Je kunt bijvoorbeeld niet aan de ene kant in het buitengebied bewoners en ondernemers met rigide handhavingsbeleid het leven zuur maken en aan de andere kant als gemeente regels aan je laars lappen of het overtreden van wet- en regelgeving door de gemeente goedpraten. Als we dat in Leidschendam-Voorburg normaal vinden of afdoen met ‘dat moet toch kunnen’, dan vraag ik me af waar we met elkaar in onze gemeente zijn aanbeland.”

Foto: Raadslid Frank Rozenberg van GBLV

Rekenkamer aan de slag met miljoenendrama Damplein?

Dat werden aardig wat overuren deze week voor bestuurders van onze gemeente. Het aantal crisisonderwerpen steeg bijna met de dag en het ene spoedoverleg was nog niet achter de rug of een volgend begon. Gemeentebestuurders kregen te maken met politieke gladheid en ontkwamen niet aan enkele slippartijen. De hoogtepunten: Bij Avalex kwam een onverwacht miljoenenkonijn uit de hoge hoed, het toeristisch knooppunt bleek ondanks mooi gestelde vooruitzichten een fiasco en werd acuut afgeblazen, de Rotterdamsebaan vraagt om meer onderzoek naar sluipverkeer in Voorburg-West en als klap op de vuurpijl het Dampleindrama.

De Europese Commissie vindt dat de gemeente destijds ongeoorloofde zaken heeft gedaan om de ontwikkelaar ter wille te zijn: een bekend Leidschendamse bedrijf moet de ontvangen 6,9 miljoen euro gemeenschapsgeld terug betalen. Maar hoe kon dit gebeuren en wie is daar feitelijk (mede)debet aan? Het college? Een wethouder? De gemeenteraad? De burger knippert opnieuw met zijn ogen. Wil dit onderwerp voor eens en altijd uit de schimmige sfeer van handjeklap en vriendjespolitiek komen dan is een grondig onderzoek geboden. Zo niet dat zal de ernstige besmetting van het Dampleinproject voortduren. Die kan leiden tot een open wond die blijft bestaan in de publieke opinie. Dat lijk moet uit de kast.

Met het harde oordeel van de Europese Commmissie in de hand zou de rekenkamer meteen aan de slag kunnen om deze kwestie grondig te onderzoeken. Het zou de coalitie van VVD, CDA. PvdA en D66 sieren hier alle medewerking aan te geven. Het gaat om vertrouwen in de politiek dat van toch al van tijd tot tijd ernstig wordt beschaamd. Nu ook weer dicht bij huis? Speel geen stommetje met de burger aub!

Bron: Voorburg Insite

Uitspraak staatssteun niet zonder consequenties

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is niet verrast door de uitspraak van de Europese Commissie dat de gemeente zich schuldig heeft gemaakt aan het verlenen van staatssteun in het Damcentrum-project. De Europese Commissie eist dat 6,9 miljoen euro van de combinatie Schouten De Jong – Bouwfonds wordt teruggevorderd.

Raadslid Frank Rozenberg houdt zich binnen de GBLV- fractie intensief bezig met het Damcentrum-project. Hij stelt dat op basis van het onderzoeksdossier zoals de Commissie dat vorig jaar presenteerde al mocht worden verwacht dat de Commissie tot dit oordeel zou komen. “De Commissie zegt eigenlijk twee dingen: als je bouwgrond voor een bepaalde prijs hebt verkocht dan kan je niet achteraf die prijs verlagen, omdat de koper in de problemen komt. Doe je dat toch dan is er in dit geval sprake van ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast zegt de Commissie: Leidschendam-Voorburg is geen stedelijk achterstandsgebied, dus er was ook om die reden geen noodzaak om de verkoopprijs na het sluiten van de koop te verlagen.”

De fractie GBLV zet vraagtekens bij de rol die wethouder Houtzager (VVD), verantwoordelijk voor het Damcentrumproject, bij deze staatssteunverlening heeft gespeeld. Rozenberg: “Het voorstel om de grondprijs te verlagen kwam uit zijn koker en hij heeft toen zijn huiswerk naar nu blijkt niet goed gedaan. Verder vraagt mijn fractie zich af of het na deze uitspraak wenselijk is dat deze wethouder het Damcentrum-project blijft trekken. Er staan daar grote belangen op het spel. Niet alleen van de gemeente, maar ook van de inwoners en de ondernemers in het Damcentrum. De gemeente kan zich niet nog zo’n zeperd veroorloven.”

Lees de uitspraak hier.