Tag Archives: damcentrum

Raadsflits: ‘Extra parkeerplaatsen in Damcentrum’

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na te lopen. Uiteraard met het doel te bekijken of de windturbine, waar zoveel omwonenden hinder van ondervinden, wel thuishoort op deze plek.

De parkeerdruk in en rond het Damcentrum is een probleem wat bij de bewoners ook voor veel overlast zorgt en het plezierig wonen, leven en ondernemen onder druk zet. Hoewel GBLV geen voorstander is van een blauwe zone, komt een dergelijke regeling toch in beeld. Vaak blijkt dit een van de weinige, werkende oplossingen. De toezegging van de wethouder circa 150 extra parkeerplaatsen te realiseren en te zorgen voor een informatiesysteem, heeft ons doen instemmen met de parkeerbalans.

GBLV heeft verzocht het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen structureel op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent budget voor verenigingen, die vaak een grote rol spelen in wijken en buurten.

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester was er geen reden om maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen, omdat er niet of nauwelijks overlastmeldingen bekend zouden zijn.

Vandaag zijn er foto’s verschenen op Facebook van vernielde auto’s in de parkeergarage. Voor Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV is de maat vol: “De houding vanuit het Raadhuisplein van ‘als we het niet zien, bestaat het niet’ is wat GBLV betreft nu écht over. We gaan de burgemeester aanstaande dinsdag in het vragenuur van de raadsvergadering confronteren met deze beelden en zullen indien nodig ook een motie indienen, waarin we de burgemeester/het college opdragen om zo spoedig mogelijk concrete maatregelen te nemen. GBLV gaat voor veiligheid, ook als zaken niet in de systemen van de politie en/of gemeente staan geregistreerd!”

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond het Damcentrum.

Medio 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen meerdere plannen ingediend om de verkeersproblematiek rond de Sluisbruggen en de Wijkerbrug sterk te verbeteren. Marien van Wijk, GBLV commissielid: “Wij hebben onder andere gevraagd om een verkeersinformatiesysteem, geen burgopeningen tijdens de spits en parkeermaatregelen bij de Venestraat.”

Het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersstromen sterk te verbeteren. Daarnaast is er een parkeerupdate beloofd van de huidige normen, die gelden in en rond het Damcentrum. GBLV vraagt zich af of deze normen nog wel aan de huidige tijd en situatie voldoen én of in het verleden niet te makkelijk van die norm is afgeweken.

Marien van Wijk: “Nu het mooie weer is aangebroken en de recreatievaart snel zal toenemen, wil ik graag van het College weten wat nu de status is wat betreft de te nemen maatregelen. Dat hier snelheid geboden moet worden is duidelijk! Geen lange wachtrijen meer van auto’s in het centrum van Leidschendam door het veelvuldig opengaan van de Sluisbrug. Los daarvan hebben wij gevraagd naar een update van de huidige parkeernorm, die wordt toegepast in dit gebied. Wij verwachten op zeer korte termijn een antwoord, maar nog liever concrete actie van het College.”

Geen milieustraat pal voor winkels Damcentrum

GBLV/Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Stemerdink omtrent het nut en de kosten van een milieustraat met ondergrondse vuilcontainers op de locatie Damplein voor de ingang van de Hoogvliet supermarkt, pal voor Van Rijn Culinair en Slagerij Piet Scholten.

In het verleden heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen aangeven de locatie voor een milieustraat vóór de Hoogvliet, een onlogische te vinden. Recentelijk heeft de rechter uitspraak gedaan geen bezwaren te zien tegen deze locatie. Echter vanuit de ondernemers van het Damcentrum zijn er nog steeds bezwaren. De fractie vraagt de wethouder daarom helemaal af te zien van het plaatsen van vuilcontainers op deze locatie.

Marien van Wijk, Commissielid GBLV: “Er is en er wordt veel geld geïnvesteerd in het Damcentrum om de winkelpanden bezet te krijgen en er een aantrekkelijk centrum van te maken. Ook recentelijk is hier weer extra geld voor vrij gemaakt. Wij vinden het dus heel onlogisch om zo dichtbij een aantal aantrekkelijke winkels vuilcontainers te plaatsen en stellen voor helemaal af te zien van containers op deze plaats. Er zijn genoeg plekken in onze gemeente waar bewoners hun afval kunnen brengen en als dadelijk het omgekeerd inzamelen is ingevoerd zijn deze milieuparken minder noodzakelijk.”
PB GBLV Foto hoogvliet Ap de heus Foto: Ap de Heus

Geen brug, wél goede informatie

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg, als het gaat om de Vlietbruggen, verhogen door automobilisten een keuze te laten maken door goede informatie over de route die het beste gevolgd kan worden. Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat een extra oeververbinding over de Vliet, door de wijk Klein Plaspoelpolder, nu én in de toekomst niet de oplossing is voor een betere doorstroming van het verkeer in Leidschendam-Voorburg.

Marien van Wijk, GBLV-woordvoerder op dit dossier en lid van de commissie Openbaar Gebied: “De discussie over al dan niet een extra oeververbinding is een zeer lastig onderwerp, het speelt al meer dan 20 jaar. Alle onderzoeken laten zien dat een extra brug om de doorstroming van het verkeer te verbeteren geen goede oplossing biedt. Voor een brug kiezen voelt dan niet goed. GBLV ziet meer in een juist pakket aan maatregelen om de mobiliteit en de leefbaarheid nu en in de toekomst sterk te verbeteren zonder onnodig geld uit te geven. Niet door het afsluiten van de bruggen op bepaalde tijden voor sommige weggebruikers, maar door in te zetten op goede informatie over de beste route. Vandaar onze variant: keuzes door goede informatie.”

GBLV stelt naast een goede informatievoorziening over de beste route drie maatregelen voor:

Ten eerste: een belangrijk uitgangspunt voor GBLV is dat de N14 beter wordt benut. De ongelijkvloerse kruisingen in de N14 moeten versneld worden aangelegd. De verkeersminister heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid van de Randstad. De gemeente moet stevig inzetten om uit dat budget de aanpassing van de N14 te versnellen. Daarnaast moeten de aan- en afvoerwegen van de N14 kritisch tegen het licht worden gehouden om te zien of door aanpassingen op die wegen de doorstroming kan worden verbeterd.

Ten tweede: het doorvoeren van praktische maatregelen in het Damcentrum om naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming te verbeteren. GBLV heeft daartoe in april van dit jaar al een rapport met voorstellen bij het college ingediend. Deze uiterlijk in 2017 realiseren.

Ten derde: een oproep aan de provincie Zuid-Holland om het beleid rond het openen van de bruggen over de Vliet in Leidschendam en Voorburg voor de scheepvaart aan te passen. GBLV stelt voor dat tijdens spitsuren het autoverkeer voorrang heeft boven scheepvaartverkeer.

“Met het dynamische verkeersinformatiesysteem zoals GBLV dat voorstelt, zullen deze maatregelen nog verder aan effectiviteit winnen,” aldus Marien van Wijk. “Er is nu voldoende onderzocht en gepraat. Het is nú de hoogste tijd voor concrete acties en maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit in Leidschendam en Voorburg aan te pakken.”
pb-gblv-van-wijk-bij-sluis
Foto: Marien van Wijk bij de sluis

Kerstattentie voor bewoners Plaspoelstraat en omgeving

GBLV/Gemeentebelangen heeft de bewoners van de Plaspoelkade, Plaspoelstraat en omgeving verrast met een kerststaaf voor de feestdagen. Leden van de GBLV fractie hebben afgelopen zaterdagmiddag deur aan deur een kerststaaf aan de bewoners uitgedeeld. De lokale partij vindt dat deze bewoners dit dubbel en dwars verdienen vanwege de jarenlange hinder en overlast die men ondervindt van de bouwwerkzaamheden in de omgeving.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Dit gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de bewoners en daar was het GBLV om te doen. Met dit gebaar willen wij als lokale partij laten zien, dat wij heel goed begrijpen welke ontberingen deze bewoners gedurende 8 jaar hebben moet doorstaan. Het is nu tijd voor de volgende fase: op naar een volwassen wijk met groen en speelmogelijkheden!”

Door het slopen en bouwen in de buurt ontstonden er ook veel onveilige situaties. Kinderen die niet meer veilig konden buiten spelen, sluipverkeer door de wijk en allerlei werkzaamheden rond de huizen van de bewoners. Recent nog heeft GBLV in een commissievergadering hier aandacht voor gevraagd.

Richard Kreijkers (bewoner): “Wij zijn al jaren in de weer om een speelgelegenheid in onze buurt te krijgen voor de kinderen. Gelukkig zijn er nu twee voetbalgoaltjes geplaatst! Het lijkt wel of wij een vergeten wijk in Leidschendam-Voorburg zijn.”

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Deze mensen hebben al meer dan 8 jaar last van een onplezierige woonsituatie. Door alle activiteiten in en rond het centrum van Leidschendam zijn de bewoners hier de dupe geworden van onveilige situaties. Laten wij hopen dat deze wijk snel uit de problemen is en weer een plezierige wijk wordt om te wonen en te vertoeven.”
GBLV Plaspoel

GBLV in de bres voor verkeersveiligheid ouderen Leidschendam centrum

De fractie van GBLV is bijna een jaar bezig om de verkeersveiligheid in Leidschendam centrum te verbeteren. Er zijn diverse punten aangepast door de Gemeente maar dit volstaat nog lang niet. Juist door de herinrichting van het oude centrum zijn er gevaarlijke situaties ontstaan.

GBLV/Gemeentebelangen heeft al meerdere rondgangen met verkeersdeskundigen en ambtenaren gemaakt om gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties aan de orde te brengen. Onder andere de bestrating rondom zorgcentrum Vlieterhove aan de Rijnlandstraat. Helaas is de situatie onveranderd en blijft GBLV hier aandacht voor vragen.

Recentelijk gaven de bewoners van Vlieterhove aan dat het oversteken zonder zebrapad een gevaarlijke onderneming is. Marien van Wijk van GBLV Ombudsteam: “Wij hebben vorig jaar al meerdere keren aangegeven dat hier een deugdelijke voetgangers oversteekplaats moest komen. Nu deze er nog steeds niet is zullen wij, samen met de andere partijen, een motie indienen om de handen op elkaar te krijgen in de Raad voor een snelle beslissing en uitvoering daarvan”.

Verkeersveiligheid hebben wij als GBLV hoog in het vaandel staan en daar mogen de ouderen in onze gemeente zeker niet in overgeslagen worden. Ouderen Vlieterhove

Bestrating Damcentrum gevaarlijk voor ouderen

GBLV maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de bestrating in het Damcentrum. Delen van de nieuwe bestrating leiden tot ongelukken en gewonden.

Ouderen die gebruik maken van een rollator kunnen niet uit de voeten met de klinkers in het Damcentrum. Iedereen is het er over eens: de nieuwe klinkers zijn een genot voor het oog, maar in gebruik zijn ze onhandig en gevaarlijk. Hoe het wel moet, is te zien bij basisschool De Zonnewijzer, daar is een andere klinker gebruikt. Voor zorgcentrum Vlieterhove e.o. zijn andere klinkers gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat ouderen met en zonder rollator veel ongemakken ondervinden en zelfs vallen. De eerste gewonden zijn inmiddels een feit.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Het is wel duidelijk; het Damcentrum is prachtig, alleen de keuze  voor dit type klinker leidt tot gevaarlijke situaties. Inmiddels heb ik hierover vragen gesteld aan het college. De huidige situatie is ongewenst.”Klinkers Foto: De twee soorten klinkers naast elkaar gebruikt