Tag Archives: cultuur

GBLV wil historie plek geven in Leidsenhage

Tijdens de renovatie van het winkelcentrum Leidsenhage zijn bij recente opgravingen interessante historische vondsten gedaan. De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat deze vondsten in het nieuwe Leidsenhage ten toon gesteld worden in een informatiecentrum.

“Een bezoekers- of informatiecentrum als gezamenlijk initiatief van projectontwikkelaar Unibail Rodamco en de gemeente biedt voor beide partijen kansen”, aldus GBLV fractievoorzitter Walter Rosbenders. GBLV heeft het college gevraagd of zij bereid is om samen met Unibail Rodamco een haalbaarheids-onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een dergelijk centrum.

Leidsenhage ligt op historische grond. In een informatiecentrum kunnen de recente archeologische opgravingen van een steentijdnederzetting, die aandacht krijgen die ze verdienen. Er is meer historische informatie te geven, zoals een mogelijke Romeinse nederzetting op deze plek. De Limes, de grens van het toenmalige Romeinse rijk: dé historische landscheiding, die al eeuwenlang de grens tussen Delfland en Rijnland vormt. Ron Guleij, raadslid GBLV: “In het informatiecentrum kan informatie uit die tijd getoond worden, maar ook informatie uit het recentere verleden zoals de bouw van het ‘oude Leidsenhage in de jaren 70’. Leidsenhage was toen ook al toonaangevend voor die tijd.”

Op deze centrale plek kunnen bezoekers van Leidsenhage, die voor een groot deel van (ver) buiten de gemeente komen, geattendeerd worden op de iconen in de gemeente zoals Hofwijck, het Huygenskwartier, het sluisgebied en de verschillende molens in onze gemeente. Walter Rosbenders: “Door een koppeling te leggen naar andere gebieden in onze gemeente, hopen we dat wij regionale bezoekers van Leidsenhage ook kennis kunnen laten maken met het Huygenskwartier en het sluisgebied. De ondernemers in die gebieden kunnen dan optimaal mee profiteren van het nieuwe Leidsenhage.”

Projectontwikkelaar Unibail op zijn beurt kan informatie geven over hun visie op winkelcentra, de duurzaamheid en de totstandkoming van het nieuwe winkelcentrum. In het door Unibail gerealiseerde winkelcentrum in Parijs is een dergelijk bezoekerscentrum reeds gerealiseerd. bef49bcd04f5d2dbacf63a458019dadc

GBLV blij met visie op Huygenskwartier Voorburg

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij met de visie op het Huygenskwartier Voorburg zoals die vorige week door het voltallige college in Museum Swaensteyn is gepresenteerd. De fractie is vooral te spreken over de integrale en positieve benadering van het gebied en over de betrokkenheid van belanghebbenden zoals bewoners, de musea, ondernemers en de Stichting Mooi Voorburg. Ook de ‘gebouwenschuif’ met gemeentelijke panden in de Herenstraat vindt de fractie een nader onderzoek waard.

Huygenskwartier Voorburg
Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “De Herenstraat en omgeving in Voorburg konden een impuls gebruiken. Vandaar dat in de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is afgesproken dat er na jaren van te weinig aandacht voor het gebied er nu actie moest worden ondernomen. Ik zie daarbij de open bestuursstijl van het college terugkomen: goed overleg met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, luisteren naar wat er leeft en speelt en vervolgens ook doorpakken.”

Het argument om voor Huygenskwartier Voorburg te kiezen vindt GBLV/Gemeentebelangen sterk. Het is een unieke naam die historisch verweven is met Voorburg. Met ‘Oude Centrum’ of ‘Historisch Centrum’ is op zichzelf niks mis, maar dit kan op elke plaats slaan die een oud of historisch centrum heeft. De ambitie die met ‘Huygenskwartier Voorburg’ wordt uitgestraald gaat ook verder dan alleen de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Huygens is wereldwijd een begrip, wij willen de wereld uitnodigen kennis te maken met zijn cultureel erfgoed in Hofwijck. Daarnaast omvat het Huygenskwartier meer dan alleen het winkelgebied: de omliggende parken en de Vliet maken nadrukkelijk deel uit van het Huygenskwartier.

Gebouwenschuif
Ook de uitdagende visie van het college op de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat past wat GBLV/Gemeentebelangen betreft in de open bestuursstijl. Niet alles al voorkauwen en dichtgetimmerd hebben voor de gemeenteraad, maar de gemeenteraad in het voortraject betrekken om zich uit te spreken hoe met de gemeentelijke panden om te gaan.

“Het plan om Museum Swaensteyn, ArtiBrak en de raadszaal te verhuizen en het oude gemeentekantoor Herenstraat 42 veel beter te benutten; zal niet zomaar geregeld zijn. Vandaar dat het college een budget heeft gevraagd om te kunnen onderzoeken wat de consequenties van de kosten en opbrengsten zijn. Wij zullen vragen ook de vestiging van een gemeentelijk servicepunt hierin mee te nemen. Het is logisch dat wethouder Rozenberg aangeeft dat er nù nog geen geld is voor de schuifoperatie, na nader onderzoek zal dit duidelijk worden. Het is aan de raad om te bepalen òf en hoeveel geld beschikbaar moet worden gesteld”, aldus Rosbenders.

Afsluiting Van Schagenstraat
Het college heeft met de vertegenwoordigers van belanghebbenden samengewerkt om te komen tot een integraal plan voor het Huygenskwartier. De afsluiting van de Van Schagenstraat wordt daarbij als pilot opgepakt. Rosbenders: “Daar lijkt nu wat commotie over te ontstaan, alsof het een donderslag bij heldere hemel is. In 2014 heeft de gemeenteraad (met een meerderheid van VVD, GBLV, D66 en CU/SGP) echter al ingestemd met het Verkeers- en Vervoersplan, waarin de afsluiting van de Van Schagenstraat ook was opgenomen. In een recente bijeenkomst van het
Ondernemersfonds is, naar ik begrepen heb, de afsluiting ook aan de orde geweest. Zo’n pilot lijkt mijn fractie prima. Ik zie mooie kansen om de aantrekkelijkheid van de Van Schagenstraat een impuls te geven als de terrasmogelijkheden daar bijvoorbeeld worden vergroot. GBLV zal wel kritisch zijn op de bewegwijzering naar alternatieve parkeermogelijkheden: het aantal parkeerplaatsen neemt af, als er elders geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook de invalidenparkeerplaatsen moeten niet vergeten worden. De verkeersveiligheid in en de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier zullen in ieder geval toenemen verwachten wij.”
Positionering Huygenskwartier

Cultuurvisie goede basis voor snelle uitwerking

De fractie GBLV is blij met de cultuurvisie die onlangs is gepresenteerd. Na de visieloze bezuinigingen in de
vorige raadsperiode is er nu met de vele verenigingen, instellingen en het MKB in de gemeente gewerkt aan deze cultuurvisie. De cultuurvisie is een goed leesbaar stuk op hoofdlijnen waar nu zo snel mogelijk nadere invulling en uitvoering aan moet worden gegeven.

De Cultuurvisie is gepresenteerd tijdens een druk bezochte Open RAADhuis Avond (ORA) in Theater Ludens. Daar bleek ook de waardering van de betrokken verenigingen, instellingen en het MKB over de wijze waarop de visie tot stand is gekomen. Samen met de gemeente, met alle ruimte voor eigen inbreng. Een mooi voorbeeld van de nieuwe open bestuursstijl waar GBLV een groot voorstander van is.

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Het is goed dat de Cultuurvisie het verband legt tussen de persoonlijke ontwikkeling van inwoners, de waarde van kunst en cultuur in het algemeen en de kansen in relatie tot de lokale economie. De ambities vragen tegelijkertijd ook het maken van keuzes in zaken, die we als gemeente wel of niet en meer of minder moeten doen. Het beter benutten van de iconen in onze gemeente, zoals het Huygensmuseum Hofwijck is zo’n keuze. Een andere is de positionering van de bibliotheek en hoe we de creatieve industrie als gemeente beter kunnen benutten. GBLV zou het in dat kader helemaal niet erg vinden als de gemeenten weer actief kunst koopt. Niet het kopen om te kopen, zoals in de tijden van de BKR-regeling, maar zeer weloverwogen om te laten zien dat we ook
op dit vlak kunst serieus nemen.”

Freek Steutel, raadslid GBLV, vult aan: “Ik ben ervan overtuigd dat de culturele instellingen met de vrijwilligers en de ondernemers in staat zijn om goede invulling te geven aan de visie. Je zag bij de optredens tijdens de ORA dat Leidschendam-Voorburg bruist als het gaat om kunst en cultuur!”

De Cultuurvisie wordt op donderdag 26 maart in de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg behandeld.

Spetterende Open RAADhuis Avond in teken van cultuur

De Open RAADhuis Avond (ORA) van afgelopen dinsdag stond geheel in het teken van de cultuurvisie, die GBLV-wethouder Frank Rozenberg in de afgelopen maanden met het cultuurveld heeft opgesteld. Geheel in stijl van het nieuwe beleid om inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen meer bij de beleidsvorming van de gemeente te betrekken, werd deze ORA niet in de raadzaal in Huize Swaensteyn maar op locatie gehouden. Deze keer viel Theater Ludens in Voorburg deze ‘eer’ te beurt.

Aan de avond werd extra kleur gegeven door optredens van jonge talenten van de Talentenloods en Mira Moreno. Ook Museum Swaensteyn verzorgde een presentatie. De aanwezigheid van vele cultuurorganisaties droeg bij aan een interactieve discussie met de aanwezigen.

De presentatie van de avond werd verzorgd door Marjan van Giezen (PvdA, voorzitter ORA) en Sanja Duijvestijn (GBLV, vicevoorzitter ORA). Zij waren waren zeer verheugd over de grote opkomst en de vele contacten die tussen de cultuurpartners werden gelegd.

De cultuurvisie staat op 26 maart op de agenda van de commissie Maatschappelijke Activiteiten.
OpenRAADhuisavond 2015-03-10

GBLV in gesprek met organisatie Vlietpop

Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Rob Folkers, Ruud Martinus (Vlietpop) en Walter Rosbenders (GBLV). In het gesprek is gekeken naar de mogelijkheden om Vlietpop weer onderdeel te laten zijn van het culturele programma van onze gemeente. Tevens is gekeken naar ideeen om een breder programma te maken dan alleen een popfestival om de kosten te besparen. Walter Rosbenders: “In het gesprek gaven beide heren aan enthousiast te zijn om Vlietpop in de toekomst weer te gaan organiseren en ze willen graag kijken (zoals in het verleden ook gebeurd is)  naar mogelijkheden voor samenwerking. Nu is de eerste stap dat Vlietpop onderdeel uitmaakt van de cultuurvisie van onze gemeente die na de vakantie wordt opgesteld.”