Tag Archives: communicatie

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

Zorgen om communicatie bouwproject Nieuw Mariënpark

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep.

Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en ontvangen brieven van verontruste omwonenden is de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen in contact getreden met de verantwoordelijk wethouder.

Ondanks dat de communicatie de primaire verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar is, heeft de wethouder beloofd om op korte termijn te bemiddelen en te bezien of een periodieke nieuwsbrief aan de bewoners tot de mogelijkheden behoort. Raadslid Ron Guleij: “GBLV is vanaf het begin betrokken geweest bij de communicatie en voorlichting rondom dit langslepende bouwproject en deelt de zorgen van de omwonenden.”
pb-marienpark

Coalitie ligt goed op koers

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter) en Nico Hooijmans (raadslid GBLV) lichten één en ander toe.

Walter Rosbenders: “Het coalitieakkoord van begin dit jaar is nu doorvertaald in de eerste begroting van dit college. Vanuit GBLV ben ik daar zeer tevreden mee. Dossiers worden door het college voortvarend opgepakt: de bereikbaarheid van Stompwijk, de onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van Leidsenhage en de aandacht voor duurzaamheid. Ook in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en ondersteuning van mensen worden goede stappen gezet. Er is oog voor de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid en de doelmatigheid en de kosten. En ik zeg het nog maar een keer: in deze raadsperiode is er geen sprake van dat betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Wat ik verder zie, is dat op veel plekken in de gemeente er allerlei goede initiatieven ontstaan van bewoners en verenigingen. De gemeente probeert daaraan bij te dragen in plaats van tegen te werken. Na jaren van somberen en bezuinigingen gaat er weer positieve energie door de gemeente. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de gemeente haar sociale en maatschappelijke gezicht weer terug heeft gekregen. Dat onderschrijf ik van harte. De gemeente is geen kille uitvoerder van regels; maar een partner die ook meedenkt, stimuleert en faciliteert,” aldus Rosbenders.

Rosbenders vervolgt: “Die koerswijziging die met de nieuwe coalitie is ingezet, leidt verder gewoon tot een gedegen en sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Het college heeft wat GBLV betreft een goed voorstel gedaan hoe het geraamde begrotingsoverschot kan worden ingezet: een stuk daarvan gaat naar de reserve, een deel naar meer aandacht voor handhaving vooral als het gaat om parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentegrond èn de gemiddelde lasten voor inwoners blijven op hetzelfde niveau als in 2015. Ook heeft het college de precario voor ondernemers verlaagt en het gebruikersdeel van de OZB voor niet woningen afgeschaft. Als ik deze maatregelen bekijk dan valt me op dat de VVD daar altijd de mond vol van heeft, maar dat dit coalitie dat gewoon doet.”

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Ik draai al wat jaren mee in de gemeenteraad en zie hoe zaken nu anders gaan. Een mooi voorbeeld is het drama van de nieuwe ongelijke bestrating in het Damcentrum. Voor ouderen met rollator een onneembare hobbel. Wethouder Stemerdink pakte die handschoen op, waar haar voorgangers dit niet deden. Zij legde het rollatorpad naar Schoorwijck en het zebrapad aan. GBLV zal bij de begrotingsbehandeling vragen om ook het deel naar de ingang van Vlieterheem te realiseren.”
“Voor het lopende begrotingsjaar 2015, ziet GBLV dat een aantal initiatieven en wensen niet of nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om een accountmanager voor ondernemers, het servicepunt in Voorburg en het stimuleren van verenigingen door het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV),” geeft Rosbenders aan. “Wij stellen daarom voor om in 2015 nog een extra inspanning te leveren met het voor deze zaken niet gebruikte budget. Wij denken daarbij aan ondersteuning van het initiatief van verlichting in het Sluisgebied in Leidschendam, het ophogen van het budget voor het opknappen van de Herenstraat en omgeving in Voorburg en een voorbereidingssubsidie voor verenigingen die willen mee gaan doen aan het project MVV.”Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg

Bespreek het met de raad

Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de Open RAADhuisavond (ORA). Dinsdag 25 augustus werd de aftrap gegeven voor het nieuwe politiek seizoen 2015-2016 in wijkcentrum De Plint.

In De Plint werd de nieuwe wijkatlas gepresenteerd, stelde de stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie) zich voor, en liet welzijnsorganisatie Woej haar veelzijdigheid zien. Van busvervoer tot tafeltennis, van ontbijt tot naaiatelier en nog veel meer!

Ook was er de mogelijkheid om nader geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan van Leidsenhage. De fractie van GBLV heeft met veel bewoners besproken en veel goede ideeën gehoord voor de verdere uitwerking van de plannen.

Sanja Duijvestijn, GBLV/Gemeentebelangen raadslid en vice voorzitter van de ORA, kijkt terug op een succesvolle avond: “Met de ORA op locatie willen we de raad een ‘gezicht’ geven, onbekend maakt immers onbemind. Het signaal richting inwoners is: de raad is er voor ù. De grote opkomst van vanavond laat zien dat steeds meer bewoners de raad weten te vinden.”

De Open RAADhuisavond is er voor iedereen. Men kan actief deelnemen en met raadsleden in gesprek gaan. Ook is het mogelijk om zelf onderwerpen voor gesprek aan te dragen. Dit onderwerp wordt dan besproken in een rondetafelgesprek.

Wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken? Neem contact op met de griffie, tel. (070) 3008563 of e-mail griffie@leidschendam-voorburg.nl

Foto door Rik Gevers
Foto Rik Gevers ORA 25 augustus 2015 2

Telefonische bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg moet beter

De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg via het nummer 14070 is nog steeds onder de maat. Het college van B&W had na eerdere vragen van de fractie GBLV/Gemeentebelangen in januari aangegeven dat de telefonische bereikbaarheid zou verbeteren. Niets is minder waar zo blijkt uit de vele reacties die GBLV van inwoners heeft ontvangen. Zij laten hun ergernis over de aanhoudende slechte telefonische bereikbaarheid blijken. GBLV verwacht nu een snelle aanpak door het college om de telefonische bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Het kan toch niet zo zijn dat een gemeentelijke organisatie voor een gemeente met 73.000 inwoners telefonisch moeilijk te bereiken is. Inwoners die met vragen zitten over bijvoorbeeld de zorgtaken die per 1 januari zijn overgekomen, moeten goed geholpen kunnen worden. Er zijn ook andere plaatje display telefoonkanalen om aan gemeentelijke informatie te komen. Maar als een inwoner het op een andere manier niet lukt om informatie te krijgen, dan moet de gemeente wel bereikbaar zijn voor inwoners die telefonisch een vraag willen stellen. GBLV is benieuwd wat het college nu concreet gaat voorstellen.”

Open RAADhuisavond op locatie trekt volle zalen

Dat de nieuwe bestuursstijl van de gemeente zijn vruchten lijkt af te werpen, blijkt mede aan de grote belangstelling bij de Open RAADhuisavonden (ORA). Vooral de avonden op locatie mogen zich verheugen in een extra hoge opkomst.

Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de Open RAADhuisavond. Deze Open RAADhuisavonden zijn voor iedereen toegankelijk. Inwoners kunnen actief deelnemen en met raadsleden in gesprek gaan. Men kan zelf onderwerpen voor gesprek aandragen. Dit onderwerp wordt dan besproken in een rondetafelgesprek.

Dinsdag 14 april was het vernieuwde Stadskantoor Leidschendam ‘gastheer’ van de
ORA. Vele inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om mee te praten over onderwerpen als de werktafel en parkeren aan de Wilgendreef. Aansluitend kregen de aanwezigen een rondleiding door het Stadskantoor.

Sanja Duijvestijn (raadslid GBLV en vicevoorzitter ORA): “Goed om te zien dat de keuze om de politiek dichterbij de inwoner te brengen -met de open bestuursstijl die het college nastreeft- zijn vruchten blijkt af te werpen. Onbekend maakt onbemind. Door politiek zichtbaar en laagdrempelig te maken, hopen wij de burger weer te interesseren voor gemeente politiek. Onze politiek wordt niet in ivoren torens bedreven. Wij willen er juist zijn voor de burger.”

Ook de bewoners van de Wilgendreef waren in grote getale aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de parkeerproblemen rondom station Voorburg ‘t Loo. Onder leiding van raadslid en ORA voorzitter Marjan van Giezen werd een rondetafelgesprek over dit onderwerp gevoerd.

Wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken? Neem contact op met de griffie, tel. (070) 3008563 of e-mail griffie @ leidschendam-voorburg.nl.

 werktafel
Foto: Het onderwerp werktafel werd drukbezocht ten tijde van de ORA

Open bestuursstijl biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Op 8 mei hebben GBLV, VVD en D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord Luisteren en doen, Samen werkend gesloten. De fractie van GBLV is blij met dit akkoord. In het akkoord staan de inwoner, instellingen en bedrijven centraal. Dit wordt onder andere bereikt door de bestuursstijl van de gemeente te veranderen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “In het coalitieakkoord is een open bestuursstijl leidend. Dit is waar GBLV een groot voorstander van is. Belanghebbenden betrekken we zo veel mogelijk bij de besluitvorming. Kan dit niet dan wordt men daar eerlijk en open over geïnformeerd. Daarnaast is afgesproken dat meer wordt geredeneerd vanuit wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is als het gaat om bijvoorbeeld vergunningaanvragen.”

Het luisteren naar inwoners, instellingen en bedrijven is ook gedaan bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Walter Rosbenders, één van de twee onderhandelaars namens GBLV: “Tijdens de vorming van het akkoord hebben we zeer nadrukkelijk naar ideeën vanuit de samenleving in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk gevraagd. Naast de bestuursstijl zijn ook andere onderwerpen mede dankzij deze inbreng opgenomen in het akkoord. Enkele voorbeelden: de parkeeroverlast in Voorburg Noord en bij Sportpark Duivensteyn, de problemen in De Rietvink met betrekking de verzakkingen en het ecologisch inzaaien van gemeentelijk groen.”

Er zijn ook andere voor GBLV belangrijke punten in het akkoord opgenomen. Verenigingen en scholen worden nadrukkelijk betrokken in de preventie als het gaat om jeugdzorg. Hiervoor kunnen deze instellingen ook financiële middelen krijgen. Ook moet het integraal kindcentrum (een onderwijsgebouw waar naast onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal staat door verbanden te leggen met voor- en naschoolse opvang en sport en cultuur) bij nieuwbouw van scholen een belangrijke plaats krijgen.

Ook is er veel aandacht voor economie en werkgelegenheid. Frank Rozenberg, beoogd GBLV-wethouder: “In de komende periode wordt flink geïnvesteerd in de lokale economie en werkgelegenheid. Zo gaan we bijvoorbeeld actief bedrijven stimuleren om zich in onze gemeente te vestigen, richten we ons op het behoud van bedrijven en worden het centrummanagement voor de winkelgebieden beter ingezet.”

Verder wordt onderzocht of er een gemeentelijk servicepunt voor het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in Voorburg kan worden gevestigd. Hans Peter Klazenga: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn wij door veel Voorburgers aangesproken dat zij dit een belangrijk thema vinden.”

Gemeentebelangen Logo met Slogan

GBLV vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een financieel gezonde gemeente moet zijn. Echter de lasten van de inwoners en bedrijven moeten niet onnodig stijgen. Frank Rozenberg: “Wij zijn blij met het streven in het akkoord om de gemeentelijke lasten te laten dalen. Trots zijn we op het feit dat de onnodige verhoging in 2014 van de gemeentelijke belastingen in 2015 wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven.”

Gemeentebelangen in De Zijde: Hart voor Groen!

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk.

De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben zich georganiseerd en hebben de gemeente voorgesteld een onafhankelijke boomexpert in te huren om hen en de gemeente te adviseren over hoe de bomen behouden kunnen worden in combinatie met de aanleg van de noodzakelijke leidingen. Het besluit hierover is doorgeschoven naar aanstaande de collegevergadering. Ondertussen is het eigen onderzoek van de gemeente wel doorgegaan. Zonder inbreng van de voorgestelde onafhankelijke groenexpert. De bewoners zijn zeer ongerust over de zorgvuldigheid waarmee dat allemaal gebeurt.

Freek Steutel: ”Het lijkt er meer en meer op dat CDA-wethouder Van Ostaijen zich volledig heeft verkeken op dit project. Snel een kapvergunning aanvragen in de zomervakantie en vervolgens met de botte bijl op de bomen inhakken in de groene Zijde. Communiceren met mondige burgers blijkt voor deze wethouder keer op keer lastig te zijn geweest. Volgens ons hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn: luister naar wat bewoners willen, wees helder wat je als gemeente wilt en wat wel en wat niet kan. Met elkaar moet je er dan uit kunnen komen en dat betekent dat je soms aan allebei de kanten wat water bij de wijn moet doen. Door de bewoners niet, half of te laat te informeren neemt het wantrouwen over wat er in De Zijde gebeurt alleen maar toe.”

De Zijde bomenkap
Robin van Wissen en Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) met jonge wijkbewoners van De Zijde bij een boom die op de nominatie staat om te worden gekapt.

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen gepresenteerd

“Van Stenen naar Mensen”

1 Hans PeterDe enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk moeten centraal staan. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen licht het verkiezingsprogramma nader toe.

Waarom het thema “Van stenen naar mensen”?

“De afgelopen raadsperiode is een periode geweest waarin, wat ons betreft, de afstand tussen gemeente en de inwoners en ondernemers is vergroot. De coalitiepartijen hebben zich een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, waarbij ruimtelijke projecten werden ontzien. De rekening is vooral neergelegd bij het verenigingsleven. Tegelijkertijd is op een zeer formele manier omgegaan met zaken in de ruimtelijke inrichting. Het zal je bijvoorbeeld maar gebeuren dat je al tientallen jaren in het buitengebied woont of  daar je bedrijf hebt en opeens zegt een wethouder ijskoud tegen je: “Dat kan niet meer. We hebben een andere bestemming voor uw eigendom bedacht.” Vervolgens moet je dan tot aan de Raad van State om voor je eigen huis en haard op te komen, omdat je bij de gemeente geen gehoor vindt.”

Wat zou de gemeente anders moeten doen?

“Daar kan ik helder over zijn: echt luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat is ook waar onze kracht in de afgelopen raadsperiode heeft gelegen. We hebben geluisterd naar zaken waar inwoners en ondernemers bij de gemeente tegenaan liepen. Vervolgens hebben we daar ook actie op ondernomen en dit  onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zoals de bomenkap in de wijk De Zijde of het wegjagen van startende ondernemers uit het CBS-gebouw.”

Is het zo gemakkelijk op te lossen?

“Nee, helaas niet. Wat nodig is, is een omslag in het denken bij de gemeente. Nu zijn er te vaak al direct mitsen en maren. Waar we naar toe moeten is de situatie dat als een inwoner of ondernemer iets wil er actief wordt meegedacht om dat dan ook te realiseren. Op dit moment lijkt het eerder andersom te gaan. De beginstand is: “Nee, kan niet”. Zo ga je wat GBLV/Gemeentebelangen betreft als gemeente niet met inwoners en ondernemers om. Ga uit van wat wel kan en niet van wat niet kan, zonder de realiteit uit het oog te verliezen!”

Waarom draaien jullie in het verkiezingsprogramma een aantal maatregelen, die in deze raadsperiode genomen zijn terug?

“Heel simpel: omdat het slechte maatregelen zijn. Neem de subsidie voor verenigingen met jeugdleden. De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de scouting als voorbeeld jaarlijks een gigantisch mooie rol heeft in het begeleiden van kinderen en jongeren. Dit bespaart de overheid miljoenen. Wij vinden het dan niet ‘een beetje dom’, maar heel erg dom dat je als gemeente dit soort organisaties, maar ook sportverenigingen en dergelijke, financieel afknijpt. Stimuleer en ondersteun juist de belangrijke rol die zij in de richting van de jeugd hebben! Daar hebben we met zijn allen niet alleen nu plezier van, maar ook in de toekomst.”

Maar dat kost toch geld?

“Er is voor ‘nieuw beleid’ 1 miljoen in de gemeentebegroting beschikbaar. De lokale lasten gaan wat GBLV/Gemeentebelangen betreft dus niet omhoog. Integendeel. We streven naar verlaging van de OZB en introduceren als het gaat om gemeentelijke tarieven het principe: “Elders goedkoper? Het verschil retour!” Als het aan ons ligt, gaan we hoe dan ook de onnodige lastenverhoging in 2014 voor inwoners en bedrijven terugdraaien. We hebben een overschot op de begroting, omdat er door de coalitiepartijen eind 2013 is besloten om in 2014 extra geld uit de zakken van inwoners en ondernemers te kloppen. Alsof we met elkaar al niet genoeg last hebben van de financiële crisis!”

Voor paspoorten en rijbewijzen moeten inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen?

“Wat ons betreft wel. We hebben een handtekeningenactie in de Herenstraat gehouden toen de sluiting van het gemeentelijk Servicecentrum in de Herenstraat aan de orde was. Men stond toen letterlijk in de rij om te mogen tekenen. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Voorburgers in hun eigen kern dit soort zaken zoals paspoort en rijbewijs kunnen regelen. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid van het Oude Centrum.”

Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

“Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Awbz/WMO en participatiewet) heeft ook Leidschendam-Voorburg meer kennis en expertise in huis nodig om dat allemaal te behappen. Met regionale samenwerking kunnen we dat aan. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we als Leidschendam-Voorburg straks niet als muurbloempje achterblijven. In de regio vinden allerlei vrijages tussen gemeenten plaats. Vandaar dat we in ons verkiezingsprogramma ook daarin helder zijn. Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen onze gemeente en Wassenaar en Voorschoten verder geïntensiveerd en moet dat ook leiden tot één ambtelijke organisatie. Géén fusie van de gemeenten, wel van hun ambtelijke ondersteuning.”

Op 19 maart 2014 bij de lokale verkiezingen dus stemmen op de onafhankelijke, lokale partij GBLV/Gemeentebelangen?

“Precies. Het gaat om lokale verkiezingen en daar past een onafhankelijke, lokale partij bij, zoals GBLV/Gemeentebelangen. Bij ons geen hijgerige landelijke politici die vanuit Den Haag rond verkiezingstijd opeens wel weten waar Leidschendam-Voorburg ligt. Ik denk dan altijd maar: ‘Het lijkt wel of die landelijke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het niet zonder de steun van hun landelijke kopstukken afkunnen.’ Treurig om dat te moeten constateren. GBLV/Gemeentebelangen gaat de verkiezingen in met kandidaat raadsleden die wars zijn van deze poespas. Kijk naar onze lijst. Een grote diversiteit aan mannen en vrouwen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zo staan we ook op onze verkiezingsposter: gewoon met zijn allen, voor u!.”

U kunt ons verkiezingsprogramma “Van Stenen naar Mensen” hier lezen

Like! ‘Jonge Lokalen’ krijgen eigen forum

GBLV/Gemeentebelangen wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de lokale politiek, jongeren daarbij niet uitgezonderd. Om die reden is het online jongerenplatform ‘Jonge Lokalen’ op Facebook gelanceerd. 

Robin van Wissen en Sija Nieuwenhuijsen zijn allebei kandidaat raadslid en de jonge gezichten van GBLV. Zij hebben samen het jeugdbeleid samengesteld in het verkiezingsprogramma onder het motto “Voor jongeren, door jongeren”. Robin van Wissen: “We zien graag dat de lokale politiek meer gaat leven bij jongeren. Om de jongeren van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog beter te bereiken, hebben we de pagina ‘Jonge Lokalen’ gelanceerd op Facebook.”

Er is specifiek gekozen voor een Facebookpagina omdat dit het ideale medium is om jongeren te bereiken. Ook biedt Facebook gelegenheid tot interactie, jongeren kunnen het gesprek aangaan. “We zijn bijvoorbeeld erg benieuwd welke zaken jongeren missen in Leidschendam-Voorburg en welke zaken vooral moeten blijven”, aldus Robin van Wissen .

Het platform Jonge Lokalen Leidschendam-Voorburg is officieel ‘open’. Ga daarvoor naar:  www.facebook.com/jongelokalen.

JongeLokalenFoto: Sija Nieuwenhuijsen en Robin van Wissen houden een gele “Facebook-like” symbool vast.