Tag Archives: college

GBLV zegt vertrouwen in VVD op

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de financiële onderbouwing van het project in het verleden te rooskleurig is voorgesteld.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders: “De fractie GBLV was in het verleden al tegen het doorzetten van het Duivenvoordecorridor-project. Tijdens de coalitie-onderhandelingen zijn wij akkoord gegaan met het voortzetten van het project, omdat voor het toen verwachte verlies van 4 miljoen euro al een reservering was getroffen. Wethouder Mijdam (VVD) bleef verantwoordelijk voor de ruimtelijke en planologische ontwikkeling. Wethouder Rozenberg (GBLV) werd verantwoordelijk voor de financiële doorvertaling van die plannen in de grondexploitatie.”

Al vrij snel na het aantreden van het nieuwe college bleek dat er alle reden was om kritisch naar de opbouw van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor te kijken. De grondexploitatie werd grondig doorgelicht, met als consequentie een extra verlies van circa 15 miljoen euro. “Dat verlies is voor GBLV onaanvaardbaar. Het is goed dat de plannen voor de DVC in de oude opzet nu van de baan zijn, maar GBLV vindt dat dit ook politieke consequenties moet hebben. Vandaar dat wij het vertrouwen in de VVD, die in de vorige raadsperiode dit dossier zowel ruimtelijk als financieel volledig domineerde, opzeggen,” geeft Rosbenders aan.

Rosbenders is blij dat wethouder Rozenberg helderheid heeft gebracht in de echte financiële stand van zaken in het project Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Voor GBLV was het van belang dat eerst schoon schip werd gemaakt in het project Duivenvoordecorridor. Wij begrepen de roep van inwoners en in de media dat het college moest aftreden, maar daarmee zou de noodzakelijke schoonmaakactie in het project Duivenvoordecorridor in gevaar kunnen komen. Nu zijn we aanbeland op het punt dat het oude plan voor slechts 250 extreem dure woningen van de baan is, het is bekend hoe groot het financiële gat echt is, de randvoorwaarden voor een nieuw plan zijn in beeld gekomen en er zijn aanbevelingen om de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Vanaf die basis wil GBLV vervolgstappen zetten om het verlies zo veel als mogelijk terug te dringen in een nieuwe opzet van het project. Dat doen wij graag in een nieuw college zonder de VVD.”130823-DVC-birdeye2

 

 

 

 

Foto: Plan Duivenvoordecorridor

Personele wisselingen GBLV

Voor het eerst sinds jaren zit Gemeentebelangen/GBLV in de coalitie met als wethouder Frank Rozenberg. Aangezien Rozenberg daardoor uit de Raad verdwijnt, heeft Ron Guleij zijn plaats ingenomen in de Raadszaal. Naast de toevoeging van Ron Guleij neemt ook Marien van Wijk als toegevoegd commissielid deel aan de politieke besluitvorming. Tot slot heeft Hans Peter Klazenga, gezien zijn drukke werkzaamheden, in goed overleg besloten het fractievoorzitterschap tijdelijk over te dragen aan Walter Rosbenders. Hiermee heeft GBLV de invulling in de Raad en het College compleet en op een juiste manier ingevuld.

Menselijke maat
Ron Guleij heeft voor Gemeentebelangen Leidschendam in de periode ’94 – ’98 in de Raad zijn steentje bijgedragen aan het lokale gedachtegoed en is geen onbekende in het Leidschendam-Voorburgse. Marien van Wijk heeft met name vanuit zijn ondernemersachtergrond een breed netwerk en is een stevige persoonlijkheid, daar waar het gaat om het vertegenwoordigen van de belangen van het MKB in Leidschendam-Voorburg.

_DSC4823aWalter Rosbenders is meer dan tien jaar actief in de lokale politiek en één van de steunpilaren binnen de fractie. Hij doet dit vanuit zijn brede maatschappelijke interesse en bestuurlijke ervaring bij verschillende lokale verenigingen. Daarnaast heeft hij samen met Frank Rozenberg de coalitieonderhandelingen gedaan namens GBLV. Walter Rosbenders: “Ik verheug mij erop om de komende maanden de rol van fractievoorzitter op mij te nemen. Gelukkig blijft Hans Peter Klazenga actief binnen de fractie en kan hij mij helpen in deze nieuwe rol. De kracht van Hans Peter is met name in het samenbindend vermogen en het bij elkaar brengen van diverse partijen en organisaties. Juist dit vermogen hebben wij met de invoer van de nieuwe bestuursstijl – waarbij wij veel luisteren naar inwoners, ondernemers en instellingen – hard nodig!”

GBLV stuurt open brief aan wethouder Gregor Rensen (PvdA)

In een gesprek met de lokale Omroep Midvliet heeft fractievoorzitter Hans Peter Klazenga aangegeven dat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) bereid is tot deelname aan het college van B&W na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Voor wethouder Gregor Rensen (PvdA) was dat aanleiding om via Twitter te reageren of dan de net vastgestelde gemeentebegroting 2014 moet worden gewijzigd. In een open brief (link) aan Rensen geeft de fractie GBLV aan hoe over aanpassing van de begroting 2014 wordt gedacht.

College haalt bakzeil met bomenkap De Zijde

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken, maar blijft alert op de vervolgstappen van het college.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over de manier waarop het college in dit dossier opereert: “In de eerste plaats is het natuurlijk niet netjes om in de vakantieperiode een dergelijke aanvraag te publiceren. Ook had verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) eerst met de bewoners moeten overleggen. Het is verder ook bizar dat deze groene woonstad simpel 100 bomen wil kappen en geen bomen wil terugplaatsen. Nadat de wijkbewoners massaal bezwaar hadden aangetekend, was er opeens even sprake van dat het college de bezwaartermijn met zes weken wilde verlengen. GBLV voerde intussen de druk ook op, met het verzoek om deze kwestie in de commissie Openbaar Gebied (OG) te willen bespreken. Nu blijkt ineens dat de hele aanvraag wordt ingetrokken. Ik noem dat gewoon bestuurlijk broddelwerk van dit college.”

GBLV zal op 10 september aanstaande in de commissie OG wethouder Van Ostaijen stevig aan de tand voelen over de wijze waarop hij dit dossier tot nu toe heeft aangepakt en hoe het nu verder gaat. Steutel: “Het college heeft het nu over een informatieavond en gefaseerde bomenkap. Allemaal prachtig, maar waar het om gaat is dat helder moet worden of er alternatieven zijn en of er bomen terugkomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om liever 250.000 euro te steken in een gemeentelijk groenfonds dan de lokale economie te versterken. Met de bewoners van De Zijde is GBLV het dan ook helemaal eens dat het onbegrijpelijk is dat er groene bomen worden gekapt en het grijs van de straat in de plannen van het college overblijft.”

College: 6,9 miljoen euro is niet ingrijpend

Het college van B&W is niet bereid om de gemeenteraad te consulteren over het wel of niet instellen van beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro. Volgens het college is dit geen ingrijpende beslissing en kan het college daarom zelf besluiten. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) deelt die opvatting niet.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV en woordvoerder op het Damcentrumdossier geeft aan dat de fractie van GBLV grote moeite heeft met die opvatting van het college: “Het college gaat nu zelfstandig in beroep tegen de uitspraak van de EU, terwijl dat helemaal niet nodig is. De rijksoverheid gaat al tegen de uitspraak in beroep, dus wij zien niet in waarom we dat als gemeente ook nog zouden doen. Ook Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) gaan in beroep dus als gemeente voegt ons beroep niets toe.”

Argumenten van het college niet steekhoudend

GBLV vindt het argument van het college dat de gemeente in beroep gaat om het algemene belang te dienen flauwekul. Rozenberg: “Daar hebben we de rijksoverheid voor. Met het andere argument dat de gemeente een fatsoenlijke, loyale en betrouwbare partner wil zijn en blijven voor SJB is natuurlijk niks mis, maar daarvoor is het voor GBLV helemaal niet nodig om als gemeente beroep in te stellen. Ook het laatste argument van het college om beroep in te stellen is bizar: het belang van andere lopende en toekomstige projecten in de gemeente wordt heus niet gediend door het beroep instellen door de gemeente. De uitspraak van het Europese Hof op basis van het beroep dat wordt ingesteld door de rijksoverheid is daarvoor voldoende.”

Ander perspectief

In de commissie Openbaar Gebied is ook vanuit een ander perspectief naar het instellen van beroep gekeken. Rozenberg: “Het terugvorderen van de 6,9 miljoen ten onrechte verleende staatssteun bij SJB zoals de Europese Commissie eist, is een mooie financiële meevaller voor de gemeente in deze financieel zware tijden. In plaats van rustig de uitkomst van het door de rijksoverheid ingestelde beroep af te wachten, vindt het college het echter noodzakelijk om zelf met dure advocaten bij het Europese Hof in Luxemburg ten strijde te trekken. Zelfs de burgemeester gaf in de commissie aan dat die advocaten hogere tarieven rekenen dan een Moszkowicz. In een beroepszaak als deze is de gemeente naar GBLV inschat toch snel een 100.000 euro kwijt. Als de Europese Commissie in het gelijk wordt gesteld, zijn we dat geld gewoon kwijt. Het gemak waarmee het college dit soort uitgaven doet, is gewoon stuitend als we ons bedenken hoe elders wordt geschrapt en geschraapt in allerlei voorzieningen voor inwoners.”