Tag Archives: coalitie

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat er op een andere manier tussen gemeente en de inwoners, verenigen en bedrijven samengewerkt kan worden. Hij heeft met daadkracht een groot aantal zaken vlot getrokken en initiatieven genomen die de gemeente meer op de kaart hebben gezet. Als we dan kijken naar het dossier voorbereidingsbesluit Huygenskwartier, het feitenrelaas en de sterke analyse die onze wethouder in het raadsdebat gaf, dan had dat nooit een reden mogen zijn van de andere coalitiepartijen om de steun voor Rozenberg eerder deze week in te trekken. Het vertrouwen bij GBLV was daarmee ook weg, dat verder gaan met de coalitie nog zin zou hebben.”

De afgelopen week heeft men ook in de media laten zien dat er van alles bij is gehaald om de wethouder verder te beschadigen, zonder dat de feiten bekend waren of het debat werd afgewacht. Voor GBLV was ook duidelijk dat de inhoud niet meer voorop stond, maar dat op basis van beeldvorming onze wethouder in een onmogelijke positie werd weggezet.

Rosbenders: “Voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg is dit geen goede ontwikkeling. In de gemeenteraad zitten mechanismen, die alleen maar uit zijn op de val van het college dan wel van individuele wethouders. Wat de gemeenteraad niet beseft is dat de raad ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Het proces onder leiding van de burgemeester om de bestuurlijke verhoudingen na de bestuurscrisis in 2014 te normaliseren is in ieder geval weer mijlenver teruggeworpen.”

De fractie GBLV is in ieder geval trots op wethouder Rozenberg voor zijn inzet in het Huygenskwartier, het lostrekken van projecten als de Stompwijkseweg, het Kulturhus, de Duivenvoordecorridor, zijn inzet op cultuur, het LHBT-beleid, recreatie en toerisme, evenementen zoals de Vlietdagen, het verlagen van de lasten voor ondernemers, het financiële beheer en nog vele zaken meer.

“De grootste vrees die GBLV/Gemeentebelangen nu heeft, is dat de stappen die zijn gezet in de open bestuursstijl ook van de baan zijn. Dat de oude bestuurscultuur van tegendenken in plaats van meedenken met inwoners, verenigingen en bedrijven weer hoogtij gaat vieren.”

Fractie GBLV: Eensgezind achter wethouder Rozenberg

Coalitie ligt goed op koers

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter) en Nico Hooijmans (raadslid GBLV) lichten één en ander toe.

Walter Rosbenders: “Het coalitieakkoord van begin dit jaar is nu doorvertaald in de eerste begroting van dit college. Vanuit GBLV ben ik daar zeer tevreden mee. Dossiers worden door het college voortvarend opgepakt: de bereikbaarheid van Stompwijk, de onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van Leidsenhage en de aandacht voor duurzaamheid. Ook in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en ondersteuning van mensen worden goede stappen gezet. Er is oog voor de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid en de doelmatigheid en de kosten. En ik zeg het nog maar een keer: in deze raadsperiode is er geen sprake van dat betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Wat ik verder zie, is dat op veel plekken in de gemeente er allerlei goede initiatieven ontstaan van bewoners en verenigingen. De gemeente probeert daaraan bij te dragen in plaats van tegen te werken. Na jaren van somberen en bezuinigingen gaat er weer positieve energie door de gemeente. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de gemeente haar sociale en maatschappelijke gezicht weer terug heeft gekregen. Dat onderschrijf ik van harte. De gemeente is geen kille uitvoerder van regels; maar een partner die ook meedenkt, stimuleert en faciliteert,” aldus Rosbenders.

Rosbenders vervolgt: “Die koerswijziging die met de nieuwe coalitie is ingezet, leidt verder gewoon tot een gedegen en sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Het college heeft wat GBLV betreft een goed voorstel gedaan hoe het geraamde begrotingsoverschot kan worden ingezet: een stuk daarvan gaat naar de reserve, een deel naar meer aandacht voor handhaving vooral als het gaat om parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentegrond èn de gemiddelde lasten voor inwoners blijven op hetzelfde niveau als in 2015. Ook heeft het college de precario voor ondernemers verlaagt en het gebruikersdeel van de OZB voor niet woningen afgeschaft. Als ik deze maatregelen bekijk dan valt me op dat de VVD daar altijd de mond vol van heeft, maar dat dit coalitie dat gewoon doet.”

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Ik draai al wat jaren mee in de gemeenteraad en zie hoe zaken nu anders gaan. Een mooi voorbeeld is het drama van de nieuwe ongelijke bestrating in het Damcentrum. Voor ouderen met rollator een onneembare hobbel. Wethouder Stemerdink pakte die handschoen op, waar haar voorgangers dit niet deden. Zij legde het rollatorpad naar Schoorwijck en het zebrapad aan. GBLV zal bij de begrotingsbehandeling vragen om ook het deel naar de ingang van Vlieterheem te realiseren.”
“Voor het lopende begrotingsjaar 2015, ziet GBLV dat een aantal initiatieven en wensen niet of nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om een accountmanager voor ondernemers, het servicepunt in Voorburg en het stimuleren van verenigingen door het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV),” geeft Rosbenders aan. “Wij stellen daarom voor om in 2015 nog een extra inspanning te leveren met het voor deze zaken niet gebruikte budget. Wij denken daarbij aan ondersteuning van het initiatief van verlichting in het Sluisgebied in Leidschendam, het ophogen van het budget voor het opknappen van de Herenstraat en omgeving in Voorburg en een voorbereidingssubsidie voor verenigingen die willen mee gaan doen aan het project MVV.”Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg

GBLV/Gemeentebelangen enthousiast over nieuwe coalitie

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in onze gemeente, is onder de bekwame leiding van de heer Ewald van Vliet hieraan in de afgelopen periode gewerkt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “GBLV is blij met dit akkoord. Het is evenwichtig met aandacht voor belangrijke thema’s waar de gemeente voor staat. In het motto van het coalitieakkoord komt dat ook terug. Deze coalitie staat voor innovatie en voor een andere wijze naar de samenleving kijken. Een samenleving die niet zit te wachten op weer een bouwproject, maar die perspectief wil op zaken als duurzaamheid, zorg en welzijn en economie en werkgelegenheid. De aandacht in het akkoord voor het ondernemers- en culturele klimaat in de gemeente, de Stompwijkseweg, de zorgtaken en de verzakkingen in de Rietvink zijn zaken die wij belangrijk vinden en in het akkoord een plek hebben gekregen. Ook het gratis parkeren blijft.”

In het nieuwe coalitieakkoord staat het doorzetten van een andere, open bestuursstijl centraal. Rosbenders: “De ervaringen van het afgelopen jaar zijn daarmee ronduit positief. De variantenstudie Stompwijkseweg en het opstellen van de cultuurvisie zijn daarvan goede voorbeelden. Het “dichtbij” in het motto geeft aan dat de coalitie nog meer inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil betrekken bij zaken die hen in hun eigen buurt of wijk raken.”

De gevolgen van het financiële debacle rond het project Duivenvoordecorridor hebben wel een schaduw over de onderhandelingen geworpen. “Achttien miljoen euro verlies in het eerder volledig door twee VVD-wethouders gedomineerde project, betekent natuurlijk wat voor de financiële ruimte voor de nieuwe coalitie. De financiële ruimte hebben we niet gezocht in het verhogen van de OZB. Er zal scherp op de kosten worden gestuurd en we gaan met de stofkam door de begroting om budgetten scherper te stellen.”

De verdeling van de portefeuilles over de vier wethouders is mooi in evenwicht. Ten opzichte van de vorige raadsperiode is er sprake van minder wethouders. GBLV-wethouder Frank Rozenberg blijft onder andere verantwoordelijk voor financiën, kunst & cultuur en de Stompwijkseweg. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het Oude Centrum Voorburg, maar ook voor evenementen en recreatie & toerisme.

Wethouder Rozenberg wordt ook de projectwethouder Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Wij vinden het belangrijk dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie in het project Duivenvoordecorridor voor het opstellen van een aangepast plan en het doorrekenen daarvan bij één wethouder ligt. Dat is ook één van de aanbevelingen van het extern onderzoek naar de ontstane problemen in het project. Er moet worden gezocht naar de mogelijkheden om de huidige verliezen terug te dringen en waarbij de bebouwing niet volledig bestaat uit woningen voor de upper class.”

GBLV/Gemeentebelangen kijkt terug op een goed verlopen, maar vooral snelle formatie. Plezierige gesprekken met de andere fracties staan aan de basis van dit coalitieakkoord. Een akkoord dat voor inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een goede basis biedt om samen met de gemeente stappen te zetten op het gebied van de lokale economie, de zorg, duurzaamheid en het verbinding maken op het niveau van buurten en wijken.

Download het coalitieakkoord hier.
PresentatieFoto: Wethouder Frank Rozenberg overhandigt het ondertekende coalitieakkoord aan de burgemeester

GBLV zegt vertrouwen in VVD op

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de financiële onderbouwing van het project in het verleden te rooskleurig is voorgesteld.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders: “De fractie GBLV was in het verleden al tegen het doorzetten van het Duivenvoordecorridor-project. Tijdens de coalitie-onderhandelingen zijn wij akkoord gegaan met het voortzetten van het project, omdat voor het toen verwachte verlies van 4 miljoen euro al een reservering was getroffen. Wethouder Mijdam (VVD) bleef verantwoordelijk voor de ruimtelijke en planologische ontwikkeling. Wethouder Rozenberg (GBLV) werd verantwoordelijk voor de financiële doorvertaling van die plannen in de grondexploitatie.”

Al vrij snel na het aantreden van het nieuwe college bleek dat er alle reden was om kritisch naar de opbouw van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor te kijken. De grondexploitatie werd grondig doorgelicht, met als consequentie een extra verlies van circa 15 miljoen euro. “Dat verlies is voor GBLV onaanvaardbaar. Het is goed dat de plannen voor de DVC in de oude opzet nu van de baan zijn, maar GBLV vindt dat dit ook politieke consequenties moet hebben. Vandaar dat wij het vertrouwen in de VVD, die in de vorige raadsperiode dit dossier zowel ruimtelijk als financieel volledig domineerde, opzeggen,” geeft Rosbenders aan.

Rosbenders is blij dat wethouder Rozenberg helderheid heeft gebracht in de echte financiële stand van zaken in het project Duivenvoordecorridor. Rosbenders: “Voor GBLV was het van belang dat eerst schoon schip werd gemaakt in het project Duivenvoordecorridor. Wij begrepen de roep van inwoners en in de media dat het college moest aftreden, maar daarmee zou de noodzakelijke schoonmaakactie in het project Duivenvoordecorridor in gevaar kunnen komen. Nu zijn we aanbeland op het punt dat het oude plan voor slechts 250 extreem dure woningen van de baan is, het is bekend hoe groot het financiële gat echt is, de randvoorwaarden voor een nieuw plan zijn in beeld gekomen en er zijn aanbevelingen om de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Vanaf die basis wil GBLV vervolgstappen zetten om het verlies zo veel als mogelijk terug te dringen in een nieuwe opzet van het project. Dat doen wij graag in een nieuw college zonder de VVD.”130823-DVC-birdeye2

 

 

 

 

Foto: Plan Duivenvoordecorridor

Open bestuursstijl biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Op 8 mei hebben GBLV, VVD en D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord Luisteren en doen, Samen werkend gesloten. De fractie van GBLV is blij met dit akkoord. In het akkoord staan de inwoner, instellingen en bedrijven centraal. Dit wordt onder andere bereikt door de bestuursstijl van de gemeente te veranderen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “In het coalitieakkoord is een open bestuursstijl leidend. Dit is waar GBLV een groot voorstander van is. Belanghebbenden betrekken we zo veel mogelijk bij de besluitvorming. Kan dit niet dan wordt men daar eerlijk en open over geïnformeerd. Daarnaast is afgesproken dat meer wordt geredeneerd vanuit wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is als het gaat om bijvoorbeeld vergunningaanvragen.”

Het luisteren naar inwoners, instellingen en bedrijven is ook gedaan bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Walter Rosbenders, één van de twee onderhandelaars namens GBLV: “Tijdens de vorming van het akkoord hebben we zeer nadrukkelijk naar ideeën vanuit de samenleving in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk gevraagd. Naast de bestuursstijl zijn ook andere onderwerpen mede dankzij deze inbreng opgenomen in het akkoord. Enkele voorbeelden: de parkeeroverlast in Voorburg Noord en bij Sportpark Duivensteyn, de problemen in De Rietvink met betrekking de verzakkingen en het ecologisch inzaaien van gemeentelijk groen.”

Er zijn ook andere voor GBLV belangrijke punten in het akkoord opgenomen. Verenigingen en scholen worden nadrukkelijk betrokken in de preventie als het gaat om jeugdzorg. Hiervoor kunnen deze instellingen ook financiële middelen krijgen. Ook moet het integraal kindcentrum (een onderwijsgebouw waar naast onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal staat door verbanden te leggen met voor- en naschoolse opvang en sport en cultuur) bij nieuwbouw van scholen een belangrijke plaats krijgen.

Ook is er veel aandacht voor economie en werkgelegenheid. Frank Rozenberg, beoogd GBLV-wethouder: “In de komende periode wordt flink geïnvesteerd in de lokale economie en werkgelegenheid. Zo gaan we bijvoorbeeld actief bedrijven stimuleren om zich in onze gemeente te vestigen, richten we ons op het behoud van bedrijven en worden het centrummanagement voor de winkelgebieden beter ingezet.”

Verder wordt onderzocht of er een gemeentelijk servicepunt voor het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in Voorburg kan worden gevestigd. Hans Peter Klazenga: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn wij door veel Voorburgers aangesproken dat zij dit een belangrijk thema vinden.”

Gemeentebelangen Logo met Slogan

GBLV vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een financieel gezonde gemeente moet zijn. Echter de lasten van de inwoners en bedrijven moeten niet onnodig stijgen. Frank Rozenberg: “Wij zijn blij met het streven in het akkoord om de gemeentelijke lasten te laten dalen. Trots zijn we op het feit dat de onnodige verhoging in 2014 van de gemeentelijke belastingen in 2015 wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven.”

GBLV stuurt open brief aan wethouder Gregor Rensen (PvdA)

In een gesprek met de lokale Omroep Midvliet heeft fractievoorzitter Hans Peter Klazenga aangegeven dat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) bereid is tot deelname aan het college van B&W na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Voor wethouder Gregor Rensen (PvdA) was dat aanleiding om via Twitter te reageren of dan de net vastgestelde gemeentebegroting 2014 moet worden gewijzigd. In een open brief (link) aan Rensen geeft de fractie GBLV aan hoe over aanpassing van de begroting 2014 wordt gedacht.

Raadsflits: “Hosanna door de coalitie, gejubel in de Raad”

De laatste begrotingsbehandeling van dit college is een feit. En het was een ware goed nieuws show! In de glazen stolp van het stadsbestuur schijnt iedereen tevreden te zijn over het gevoerde beleid. Maar wij horen toch ook andere geluiden!

Dit college heeft in onze beleving een aantal dwalingen begaan die van invloed zijn op de portemonnee van u als inwoner of direct uw leefomgeving aantast. Dwalingen waarvan wij van mening zijn dat het anders had gemoeten en anders had gekund. Ik noem er een paar:

  • Damcentrum, geldverslindend en bouwend voor leegstand;
  • Recreatief knooppunt Stompwijk, prestigeproject wat de gemeenschap ruim 3 ton heeft gekost;
  • De Centrale huisvesting, had anders en goedkoper gekund;
  • De Duivenvoordecorridor, nog meer stenen en minder groen, niet luisteren naar belangen van derden;
  • Woonzorgcentrum Marienpark, bewoners zoeken de weg naar de rechter, wijk wordt ‘verkracht’ door enorm hoge woontoren;
  • Avalex, miljoenentekort wordt neergelegd bij de inwoners!

 

Tijdens de begrotingsbehandeling wordt recht gesproken wat krom is en jubelen de coalitiepartijen over de ‘groene woonstad’ met haar lage lasten.

 
Het kan anders en het moet anders

  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor het bevriezen van de OZB, waardoor de woonlasten niet verder zullen stijgen. Helaas kregen wij voor dit idee geen bijval en gaat u volgend jaar weer meer betalen!
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een effectief behoud van het stadsmuseum. Helaas kregen wij voor dit initietief geen bijval.
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een subsidie voor stadstuin Rusthout. Helaas kregen wij voor dit project geen bijval. Wel mag men meepraten over het bestemmingsplan en dat is al heel wat.

 

GBLV zal blijvend aandacht vragen voor u als inwoner. U bent 19 maart 2014 aan zet en u bepaalt of u net zo jubelend bent over deze coalitie als de coalitie over zich zelf. Het kan anders en het moet anders, in uw belang!

Hans Peter Klazenga

College haalt bakzeil met bomenkap De Zijde

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken, maar blijft alert op de vervolgstappen van het college.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over de manier waarop het college in dit dossier opereert: “In de eerste plaats is het natuurlijk niet netjes om in de vakantieperiode een dergelijke aanvraag te publiceren. Ook had verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) eerst met de bewoners moeten overleggen. Het is verder ook bizar dat deze groene woonstad simpel 100 bomen wil kappen en geen bomen wil terugplaatsen. Nadat de wijkbewoners massaal bezwaar hadden aangetekend, was er opeens even sprake van dat het college de bezwaartermijn met zes weken wilde verlengen. GBLV voerde intussen de druk ook op, met het verzoek om deze kwestie in de commissie Openbaar Gebied (OG) te willen bespreken. Nu blijkt ineens dat de hele aanvraag wordt ingetrokken. Ik noem dat gewoon bestuurlijk broddelwerk van dit college.”

GBLV zal op 10 september aanstaande in de commissie OG wethouder Van Ostaijen stevig aan de tand voelen over de wijze waarop hij dit dossier tot nu toe heeft aangepakt en hoe het nu verder gaat. Steutel: “Het college heeft het nu over een informatieavond en gefaseerde bomenkap. Allemaal prachtig, maar waar het om gaat is dat helder moet worden of er alternatieven zijn en of er bomen terugkomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om liever 250.000 euro te steken in een gemeentelijk groenfonds dan de lokale economie te versterken. Met de bewoners van De Zijde is GBLV het dan ook helemaal eens dat het onbegrijpelijk is dat er groene bomen worden gekapt en het grijs van de straat in de plannen van het college overblijft.”