Tag Archives: bomenkap

Gemeentebelangen in De Zijde: Hart voor Groen!

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk.

De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben zich georganiseerd en hebben de gemeente voorgesteld een onafhankelijke boomexpert in te huren om hen en de gemeente te adviseren over hoe de bomen behouden kunnen worden in combinatie met de aanleg van de noodzakelijke leidingen. Het besluit hierover is doorgeschoven naar aanstaande de collegevergadering. Ondertussen is het eigen onderzoek van de gemeente wel doorgegaan. Zonder inbreng van de voorgestelde onafhankelijke groenexpert. De bewoners zijn zeer ongerust over de zorgvuldigheid waarmee dat allemaal gebeurt.

Freek Steutel: ”Het lijkt er meer en meer op dat CDA-wethouder Van Ostaijen zich volledig heeft verkeken op dit project. Snel een kapvergunning aanvragen in de zomervakantie en vervolgens met de botte bijl op de bomen inhakken in de groene Zijde. Communiceren met mondige burgers blijkt voor deze wethouder keer op keer lastig te zijn geweest. Volgens ons hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn: luister naar wat bewoners willen, wees helder wat je als gemeente wilt en wat wel en wat niet kan. Met elkaar moet je er dan uit kunnen komen en dat betekent dat je soms aan allebei de kanten wat water bij de wijn moet doen. Door de bewoners niet, half of te laat te informeren neemt het wantrouwen over wat er in De Zijde gebeurt alleen maar toe.”

De Zijde bomenkap
Robin van Wissen en Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) met jonge wijkbewoners van De Zijde bij een boom die op de nominatie staat om te worden gekapt.

Groene bomen… blauwe stippen

DEZIJDE1Leden van de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) hebben gisteravond een bezoek gebracht aan de wijk De Zijde waar de kap van 100 bomen dreigt. De GBLV-fractieleden Frank Rozenberg en Freek Steutel kregen uitleg over de plannen door een aantal wijkbewoners die zich hard maken voor het behoud van het groene karakter van hun wijk.

De gemeente diende in de zomervakantie een aanvraag in voor het kappen van een honderdtal bomen in de wijk De Zijde in verband met het vervangen van waterleiding en riolering. Na stevig protest uit de wijk is de aanvraag kapvergunning ingetrokken. De dreiging van de kaalslag in de wijk hangt nog steeds in de lucht. Alle bomen die moeten gaan sneuvelen in de plannen van het college zijn gemarkeerd met een blauwe stip.

Voor Frank Rozenberg, raadslid GBLV, was het een zeer informatief bezoek. “De bewoners hadden een goed voorbereid verhaal dat ze tijdens een wandeling door de wijk aan ons vertelden. De Zijde is een groene wijk met mooie bomenlanen. Het is dan verbijsterend om te zien dat bijvoorbeeld aan een kant van zo’n laan alle bomen een blauwe stip hebben. Die moeten volgens het college worden gekapt en daar komt dan niks voor terug. Tegelijkertijd bood het bezoek de mogelijkheid om vragen van de bewoners te beantwoorden over de mogelijkheden die men heeft om aandacht te vragen voor hun situatie bij de gemeenteraad.”

Voorzien van de informatie van de bewoners zal de fractie GBLV tijdens de commissie Openbaar Gebied van 10 september verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) vragen stellen over de gang van zaken in De Zijde en mogelijk alternatieven.

“Er zijn alternatieven om de noodzakelijke werkzaamheden aan riolering en waterleiding uit te voeren, waarbij de bomen gespaard blijven. Het lijkt GBLV verstandig als de wethouder die alternatieven eerst maar eens voorlegt aan de bewoners en de gemeenteraad,” aldus Rozenberg.

College haalt bakzeil met bomenkap De Zijde

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken, maar blijft alert op de vervolgstappen van het college.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over de manier waarop het college in dit dossier opereert: “In de eerste plaats is het natuurlijk niet netjes om in de vakantieperiode een dergelijke aanvraag te publiceren. Ook had verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) eerst met de bewoners moeten overleggen. Het is verder ook bizar dat deze groene woonstad simpel 100 bomen wil kappen en geen bomen wil terugplaatsen. Nadat de wijkbewoners massaal bezwaar hadden aangetekend, was er opeens even sprake van dat het college de bezwaartermijn met zes weken wilde verlengen. GBLV voerde intussen de druk ook op, met het verzoek om deze kwestie in de commissie Openbaar Gebied (OG) te willen bespreken. Nu blijkt ineens dat de hele aanvraag wordt ingetrokken. Ik noem dat gewoon bestuurlijk broddelwerk van dit college.”

GBLV zal op 10 september aanstaande in de commissie OG wethouder Van Ostaijen stevig aan de tand voelen over de wijze waarop hij dit dossier tot nu toe heeft aangepakt en hoe het nu verder gaat. Steutel: “Het college heeft het nu over een informatieavond en gefaseerde bomenkap. Allemaal prachtig, maar waar het om gaat is dat helder moet worden of er alternatieven zijn en of er bomen terugkomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om liever 250.000 euro te steken in een gemeentelijk groenfonds dan de lokale economie te versterken. Met de bewoners van De Zijde is GBLV het dan ook helemaal eens dat het onbegrijpelijk is dat er groene bomen worden gekapt en het grijs van de straat in de plannen van het college overblijft.”

GBLV: Maak bezwaar tegen bomenkap De Zijde

Het College van B&W Leidschendam-Voorburg heeft eenzijdig, zonder overleg met bewoners, tot bomenkap in wijk De Zijde besloten. De bomen staan in de weg voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding. Van herplant is geen sprake. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) roept betrokken bewoners op om massaal bezwaar te maken tegen deze groenroof.

Het college van B&W heeft besloten om 100 bomen te kappen voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding in wijk De Zijde. Van herplant is geen sprake want dit is volgens het college alleen maar lastig voor volgende renovaties. Zonder overleg met de bewoners is eenzijdig door het college tot deze groenroof besloten. Nota bene in een wijk die onderdeel is van de door de raad vastgestelde hoofdstructuur Groenplan Leidschendam-Voorburg.

Wel komt er in september een overleg met de wijkbewoners. De vraag is alleen waar dat overleg nog zin voor heeft. De bomen zijn dan al gekapt. Mosterd na de maaltijd dus.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Zo ga je als college niet met burgers om. GBLV vindt dat het college deze groenroof niet mag doorvoeren. Eerst overleg en overeenstemming met de bewoners en daarna pas zien of de plannen op deze wijze moeten worden uitgevoerd. De manier waarop dit college van VVD, PvdA, CDA en D66 opereert, schept alleen maar afstand tussen het lokaal bestuur en de inwoners. GBLV staat juist voor lokaal bestuur dicht bij inwoners en ondernemers.”