Tag Archives: bestuur

Open bestuursstijl biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Op 8 mei hebben GBLV, VVD en D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord Luisteren en doen, Samen werkend gesloten. De fractie van GBLV is blij met dit akkoord. In het akkoord staan de inwoner, instellingen en bedrijven centraal. Dit wordt onder andere bereikt door de bestuursstijl van de gemeente te veranderen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “In het coalitieakkoord is een open bestuursstijl leidend. Dit is waar GBLV een groot voorstander van is. Belanghebbenden betrekken we zo veel mogelijk bij de besluitvorming. Kan dit niet dan wordt men daar eerlijk en open over geïnformeerd. Daarnaast is afgesproken dat meer wordt geredeneerd vanuit wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is als het gaat om bijvoorbeeld vergunningaanvragen.”

Het luisteren naar inwoners, instellingen en bedrijven is ook gedaan bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Walter Rosbenders, één van de twee onderhandelaars namens GBLV: “Tijdens de vorming van het akkoord hebben we zeer nadrukkelijk naar ideeën vanuit de samenleving in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk gevraagd. Naast de bestuursstijl zijn ook andere onderwerpen mede dankzij deze inbreng opgenomen in het akkoord. Enkele voorbeelden: de parkeeroverlast in Voorburg Noord en bij Sportpark Duivensteyn, de problemen in De Rietvink met betrekking de verzakkingen en het ecologisch inzaaien van gemeentelijk groen.”

Er zijn ook andere voor GBLV belangrijke punten in het akkoord opgenomen. Verenigingen en scholen worden nadrukkelijk betrokken in de preventie als het gaat om jeugdzorg. Hiervoor kunnen deze instellingen ook financiële middelen krijgen. Ook moet het integraal kindcentrum (een onderwijsgebouw waar naast onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal staat door verbanden te leggen met voor- en naschoolse opvang en sport en cultuur) bij nieuwbouw van scholen een belangrijke plaats krijgen.

Ook is er veel aandacht voor economie en werkgelegenheid. Frank Rozenberg, beoogd GBLV-wethouder: “In de komende periode wordt flink geïnvesteerd in de lokale economie en werkgelegenheid. Zo gaan we bijvoorbeeld actief bedrijven stimuleren om zich in onze gemeente te vestigen, richten we ons op het behoud van bedrijven en worden het centrummanagement voor de winkelgebieden beter ingezet.”

Verder wordt onderzocht of er een gemeentelijk servicepunt voor het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in Voorburg kan worden gevestigd. Hans Peter Klazenga: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn wij door veel Voorburgers aangesproken dat zij dit een belangrijk thema vinden.”

Gemeentebelangen Logo met Slogan

GBLV vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een financieel gezonde gemeente moet zijn. Echter de lasten van de inwoners en bedrijven moeten niet onnodig stijgen. Frank Rozenberg: “Wij zijn blij met het streven in het akkoord om de gemeentelijke lasten te laten dalen. Trots zijn we op het feit dat de onnodige verhoging in 2014 van de gemeentelijke belastingen in 2015 wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven.”

Van Stadsmuseum naar dorpsverzameling

Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg is onlangs na uitbreiding en renovatie feestelijk heropend. Het museum heeft hierdoor meer mogelijkheden gekregen om tentoonstellingen te organiseren en de cultuur van Leidschendam-Voorburg aan een breed publiek te presenteren. Voor het Stadsmuseum dreigt nu dat er een mooi pand is gerealiseerd, maar dat de professionele staf moet worden ontslagen omdat er geen geld meer is. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) wil voorkomen dat het Stadsmuseum hierdoor tot een dorpsverzameling verwordt.

Freek Steutel, raadslid GBLV ziet deze mogelijke ontwikkeling met lede ogen aan: “Het Stadsmuseum kan trots zijn op de vernieuwing en de verbouwing van het pand aan de Herenstraat in Voorburg. In de huidige combinatie van een professionele staf en de vele vrijwilligers kan het museum echt als museum functioneren. Als er geen geld meer is voor de professionele staf dan kan de museale functie eigenlijk niet meer verantwoord worden waargemaakt.”

Uit de gemeentelijke jaarrekening 2012 blijkt dat er in het potje om het museum te verbouwen budget is overgebleven. Voor GBLV was dat reden om voor te stellen om dat overschot in de komende twee jaar in te zetten voor het behoud van de museale staf. Dit voorstel kon niet op de steun rekenen van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA.

“Het verwerpen van ons voorstel toont maar weer eens aan hoe kneuterig het er in onze gemeente soms aan toe gaat. Het college van B&W praat altijd over de stad Leidschendam-Voorburg, maar als het gaat om het Stadsmuseum dan laten we dat liever wegkwijnen tot een dorpsverzameling. GBLV begrijpt dan niet waarom college en coalitie wel de uitbreiding en de verbouwing van het Stadsmuseum hebben goedgekeurd,” aldus Steutel.

Maandelijkse onkostenvergoeding wethouders verhoogd

Leidschendam-Voorburg, 21 mei 2013 – De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg gaat over op papierloos vergaderen. Dit betekent dat raads- en commissieleden zelf een iPad moeten aanschaffen. In de afgelopen raadsvergadering werd hiervoor ook de onkostenvergoeding voor de wethouders verhoogd. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de onkostenvergoeding van wethouders niet te verhogen werd weggestemd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA).

Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga van GBLV vindt het stuitend hoe de coalitie gemeenschapsgeld weggeeft aan de eigen wethouders. “De raadsleden hebben vorig jaar al behoorlijk ingeleverd op hun PC-vergoeding, waarbij de wethouders wat ons betreft ten onrechte buiten schot zijn gebleven. Door het papierloos vergaderen wordt nu de onkostenvergoeding van de wethouders nog eens met 12,50 euro per maand verhoogd. Het lijkt wel of de coalitie en de wethouders buiten de werkelijkheid staan waarmee inwoners en ondernemers op dit moment worden geconfronteerd: bezuinigingen, lastenverzwaringen, voor sommigen zelfs dreigende werkloosheid. En wat doen deze partijen: gewoon de onkostenvergoeding voor wethouders verhogen.”