Tag Archives: afval

Geen milieustraat pal voor winkels Damcentrum

GBLV/Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Stemerdink omtrent het nut en de kosten van een milieustraat met ondergrondse vuilcontainers op de locatie Damplein voor de ingang van de Hoogvliet supermarkt, pal voor Van Rijn Culinair en Slagerij Piet Scholten.

In het verleden heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen aangeven de locatie voor een milieustraat vóór de Hoogvliet, een onlogische te vinden. Recentelijk heeft de rechter uitspraak gedaan geen bezwaren te zien tegen deze locatie. Echter vanuit de ondernemers van het Damcentrum zijn er nog steeds bezwaren. De fractie vraagt de wethouder daarom helemaal af te zien van het plaatsen van vuilcontainers op deze locatie.

Marien van Wijk, Commissielid GBLV: “Er is en er wordt veel geld geïnvesteerd in het Damcentrum om de winkelpanden bezet te krijgen en er een aantrekkelijk centrum van te maken. Ook recentelijk is hier weer extra geld voor vrij gemaakt. Wij vinden het dus heel onlogisch om zo dichtbij een aantal aantrekkelijke winkels vuilcontainers te plaatsen en stellen voor helemaal af te zien van containers op deze plaats. Er zijn genoeg plekken in onze gemeente waar bewoners hun afval kunnen brengen en als dadelijk het omgekeerd inzamelen is ingevoerd zijn deze milieuparken minder noodzakelijk.”
PB GBLV Foto hoogvliet Ap de heus Foto: Ap de Heus

10 vragen over de klachtenafhandeling van afval

Afval is een onderwerp wat de gemeentelijke gemoederen erg bezig houdt. Van bijplaatsing bij containers, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken tot zwerfvuil: het is de burger niet altijd duidelijk waar deze met een klacht terecht kan. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor haar inwoners en stelde daarom het college 10 vragen.

Sanja Duijvestijn, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Er wordt volop gebruik gemaakt van de containerparken binnen onze gemeente grenzen, zo blijkt uit de vele mails die de fractie bereiken over bijplaatsing van afval.” Dat nu juist dit weekend Duijvestijns mailbox vol liep met meldingen van bijplaatsingen van afval naast containers, verbaast haar niet: “De feestelijke decembermaand brengt een extra afvalstroom met zich mee, ook kan ik mij voorstellen dat veel mensen het nieuwe jaar opgeruimd in willen.”

Duijvestijn wil meer duidelijkheid voor de burger waar deze terecht kan met klachten over het bijplaatsen van afval, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken en zwerfvuil. Wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten, hoe worden de meldingen bewaakt en hoeveel handhavingscapaciteit is er nu eigenlijk beschikbaar? Tevens vraagt zij het college de burger daar duidelijkheid over te verschaffen.
pb-gblv-vragen-afhandeling-klachten-afval

Samen gescheiden inzamelen voor lagere kosten

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden.

Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld en dat verplicht gemeenten om het restafval van 250 kilo naar 100 kilo per inwoner terug te brengen. Om die doelstellingen te halen, moeten gemeenten hun recycling opvoeren van 50 naar 75 procent. De gemeente Leidschendam-Voorburg is met 5 andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Avalex. Onze gemeente heeft samen met inwoners en bedrijven van de andere gemeentes het laatste anderhalf jaar onderzocht, hoe het afval beter te scheiden om te kunnen voldoen aan de nieuwe eis. De variant die het beste in onze gemeente past is omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen kan prima gecombineerd worden met bijvoorbeeld nascheiden. De voorkeur om aan de bron al te scheiden is mede vanwege het feit dat met name grondstoffen als papier en GFT nauwelijks nog wat waard zijn op het moment dat het met ander afval vermengd is”.

Het beleidsvisiedocument ‘Grip op Grondstoffen’ is het resultaat van een grondige studie naar de meest uiteenlopende inzamelscenario’s. De 3 pijlers waarop is ingezet: service, kosten en milieu. Veel gemeenten hebben zich al veel eerder over dit vraagstuk gebogen. De inwoner is bij dit intensieve traject betrokken. Sanja Duijvestijn: “Vorig najaar werden bewonersavonden georganiseerd om informatie onder de omwonenden ‘op te halen’. Veel aanwezigen erkenden het belang van scheiden. Vooral veel ouderen bleken dit al jaren te doen. Pittige discussies over alledaagse ‘afval ergernissen’ als bijplaatsen van afval, defecte containers en zwerfafval werden niet geschuwd. Er is goed naar de inwoners geluisterd. Een greep uit één van de vele conclusies: extra aandacht moeten worden besteed aan het inzamelen van afval bij hoogbouw. Mijn fractie heeft in de commissievergadering aangedrongen op een zorgvuldige implementatie. Wij hebben de wethouder op uitdrukkelijk verzoek van inwoners aangegeven rekening met ouderen en mindervaliden te houden. Ook aan ingezonden brieven en e-mails van bewoners is gehoor gegeven: men verzocht de commissie met klem om vooral gebruik te blijven maken van bestaande, inpandige containerruimtes in appartementsgebouwen”.

Bij omgekeerd inzamelen worden de recyclebare afvalstoffen opgehaald bij de inwoner, restafval moet men zelf wegbrengen.Bij een goede scheiding is dit slecht 8% van het afval. Op centrale punten in de wijk komen containers waar dit restafval gebracht moet worden. Duijvestijn:
Keep calm en recycle
“Niets doen is geen optie. Het verbranden van afval wordt alleen maar duurder. Sinds januari 2015 betalen gemeenten extra belasting over het te verbranden restafval. Scheiden aan de bron levert geld op. Grondstoffen zijn het nieuwe goud. Voor GBLV is het een logische keuze om voor een duurzame toekomst te gaan, maar is het ook logisch dat de inwoner profiteert van deze wijze van inzamelen: de Afvalstoffenheffing kan wat ons betreft op termijn om laag. Het goud is voor de burger!”.

Problemen met afvalbakken aanpakken

In de afgelopen maanden heeft de fractie van GBLV veel klachten over afval- en meeuwenoverlast ontvangen. Op veel plaatsen zijn er problemen met ondergrondse containers en zwerfafval rond deze plekken. Dit geeft overlast van ongedierte en ook van meeuwen.

Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV en fractiewoordvoerder werkgroep afvalbeleid: “De fractie heeft vragen gesteld aan het college over de overlast die veel inwoners ervaren van het zwerfafval. Over de ondergrondse afvalcontainers is al veel gesproken, maar ze blijven een bron van problemen voor veel bewoners. Afval wordt naast de containers gezet en dat trekt weer ongedierte en ook meeuwen aan. Wat GBLV betreft wordt het nu tijd om met een echte oplossing te komen. De afvalcontainers moeten werken, het meldpunt van Avalex moet klantvriendelijker, de handhaving geïntensiveerd en er moet sneller op klachten worden gereageerd.”
troep Van Duvenvoordelaan Foto: Troep op de Van Duvenvoordelaan (Ap de Heus)

Afvalproblemen Voorburg-Noord verantwoordelijkheid college B&W

SONY DSCWijkvertegenwoordiger Ap de Heus wijst de gemeente regelmatig op de afvalproblemen in Voorburg-Noord, die zich nu ook in Voorburg-West lijken voor te doen. Tijdens de Kerstperiode was het weer raak. De containers zaten vol, afval blijft liggen, op meldingen wordt niet gereageerd met als uiteindelijk resultaat een stel geblakerde afvalcontainers. GBLV heeft vorig jaar al aan het college gevraagd om extra handhaving op het juist aanbieden van afval en een sneller optreden van Avalex. Het college laat Voorburg-Noord echter gewoon links liggen als het gaat om de afvalproblematiek.

 

Schuld niet alleen bij Avalex

Frank Rozenberg, raadslid GBLV vindt het te gemakkelijk om de beschuldigende vinger steeds naar Avalex te wijzen: “Natuurlijk is Avalex een uiterst zwakke afvalinzamelaar als het gaat om de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter bij het Avalex-bestuur en niet bij de medewerkers op de huisvuilwagens. In het Avalex-bestuur zitten twee wethouders uit Leidschendam-Voorburg en we weten allemaal hoe dat bestuur functioneert.”

 

Strengere handhaving

In het contract dat tussen de gemeente en Avalex is afgesloten, is er niet of nauwelijks rekening gehouden met afvalinzameling buiten de normale inzameltijden en -routes om. “Dit is vorig jaar door de wethouder aan de gemeenteraad aangegeven. Dat betekent dat als Avalex zijn ronde maakt en een bewoner zet vijf minuten daarna zijn afval buiten, dan valt  Avalex niets te verwijten. Die bewoner valt wel wat te verwijten en daar zou dus strenger op moeten worden gehandhaafd. Het college heeft dat ook toegezegd nadat GBLV en GroenLinks daar op hadden aangedrongen,” geeft Rozenberg aan.

 

College moet lef tonen

Voor GBLV is het niet zo moeilijk om de afvalproblemen in Voorburg-Noord aan te pakken: bewoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, betere handhaving, goed functionerende afvalcontainers, geen missers in de inzamelroutes van Avalex en een snelle achtervang als er toch iets mis gaat. “Zo moeilijk is het allemaal niet. Het betekent alleen dat het college eens het lef moet hebben om met de vuist op tafel te slaan in de richting van Avalex als het gaat om het functioneren van die afvalcontainers en de inzamelroutes. Een snelle achtervang zal de gemeente geld gaan kosten. En door het geblunder van het bestuur van Avalex is de pot met afvalstoffenheffing in onze gemeente behoorlijk leeg aan het raken. GBLV zal een voorstel doen om voor die snelle achtervang budget vrij te maken. Dan zal ook blijken of D66, dat zich nu met GroenLinks roert naar aanleiding van de berichten van Ap de Heus, er echt veel aan gelegen is om de afvalproblemen in Voorburg-Noord op te lossen,” besluit Rozenberg.