Category Archives: Nieuws en Persberichten

Onnodige regeldruk bij evenementen?

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij met de evenementen die door vrijwilligers overal in de gemeente worden georganiseerd. Landelijk wordt er geconstateerd dat er steeds meer eisen aan evenementen worden gesteld, waardoor de lol voor organisatoren er meer en meer vanaf gaat. GBLV vindt dat ongewenst en wil graag zicht hebben op de situatie in Leidschendam-Voorburg.

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV: “De landelijke trend -horen wij ook van vrijwilligers- in onze gemeente: om een evenement te kunnen organiseren wordt steeds meer gevraagd. Het zou jammer zijn als vrijwilligers om die reden afhaken en mooie evenementen verloren gaan.”

GBLV heeft nu aan het college gevraagd hoe het in Leidschendam-Voorburg staat met de vergunningeisen en regeldruk rond evenementen.

“We hebben het college gevraagd om daarin inzicht te geven in twee concrete situaties: de jaarlijkse Sint Maarten Lampionoptocht en het uitvoeren van livemuziek op een podium op de openbare weg. Wij zijn benieuwd hoe de vergunningaanvraag nu loopt en welke verbetermogelijkheden het college daarin ziet,” aldus Klazenga.
Gemeentebelangen Logo met Slogan

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat er op een andere manier tussen gemeente en de inwoners, verenigen en bedrijven samengewerkt kan worden. Hij heeft met daadkracht een groot aantal zaken vlot getrokken en initiatieven genomen die de gemeente meer op de kaart hebben gezet. Als we dan kijken naar het dossier voorbereidingsbesluit Huygenskwartier, het feitenrelaas en de sterke analyse die onze wethouder in het raadsdebat gaf, dan had dat nooit een reden mogen zijn van de andere coalitiepartijen om de steun voor Rozenberg eerder deze week in te trekken. Het vertrouwen bij GBLV was daarmee ook weg, dat verder gaan met de coalitie nog zin zou hebben.”

De afgelopen week heeft men ook in de media laten zien dat er van alles bij is gehaald om de wethouder verder te beschadigen, zonder dat de feiten bekend waren of het debat werd afgewacht. Voor GBLV was ook duidelijk dat de inhoud niet meer voorop stond, maar dat op basis van beeldvorming onze wethouder in een onmogelijke positie werd weggezet.

Rosbenders: “Voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg is dit geen goede ontwikkeling. In de gemeenteraad zitten mechanismen, die alleen maar uit zijn op de val van het college dan wel van individuele wethouders. Wat de gemeenteraad niet beseft is dat de raad ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Het proces onder leiding van de burgemeester om de bestuurlijke verhoudingen na de bestuurscrisis in 2014 te normaliseren is in ieder geval weer mijlenver teruggeworpen.”

De fractie GBLV is in ieder geval trots op wethouder Rozenberg voor zijn inzet in het Huygenskwartier, het lostrekken van projecten als de Stompwijkseweg, het Kulturhus, de Duivenvoordecorridor, zijn inzet op cultuur, het LHBT-beleid, recreatie en toerisme, evenementen zoals de Vlietdagen, het verlagen van de lasten voor ondernemers, het financiële beheer en nog vele zaken meer.

“De grootste vrees die GBLV/Gemeentebelangen nu heeft, is dat de stappen die zijn gezet in de open bestuursstijl ook van de baan zijn. Dat de oude bestuurscultuur van tegendenken in plaats van meedenken met inwoners, verenigingen en bedrijven weer hoogtij gaat vieren.”

Fractie GBLV: Eensgezind achter wethouder Rozenberg

Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering.

De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per definitie een goede combinatie te zijn, zeker wanneer het om een bedrijventerrein gaat met een hogere milieunorm. Te denken valt aan zwaarder vrachtverkeer en hogere normen qua overlast. Door de nieuwe plannen aan de Star komt deze milieunorm mogelijk in het geding, waardoor de gevestigde bedrijven hun bedrijfsvoering in gevaar zien komen. Naar aanleiding hiervan heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld aan het College. GBLV wil meer informatie hoe het College denkt om te gaan met deze problematiek en of de ondernemers aldaar genoeg bij het nieuwe plan betrokken worden of zijn.

Marien van Wijk, GBLV commissielid Openbaar Gebied: “Wij moeten blij zijn met iedere vorm van ondernemerschap in onze gemeente. Het is juist een taak van het College en de ambtenaren om ondernemers binnen onze gemeentegrenzen te houden en een goed ondernemersklimaat te stimuleren. Daarnaast zien wij ook de noodzaak van de woningbouw. Daarom vinden wij het als GBLV belangrijk om mét elkaar te kijken hoe problemen kunnen worden opgelost of situaties verbeterd kunnen worden.”

De begraafplaats als attractiepark?

Dinsdag kwam in de commissievergadering Openbaar Gebied het nieuwe beheerplan voor drie begraafplaatsen in onze gemeente aan de orde. Eén aspect daarvan was de voorgestelde recreatie en verlevendiging op begraafplaatsen. Naar aanleiding daarvan vroeg raadslid Ron Guleij van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen of het de bedoeling is dat we met de begraafplaats nieuwe stijl richting een attractiepark gaan.

De verantwoordelijk wethouder verzekerde de commissie dat het vooral ging om doorgaande wandelroutes en bankjes en dat de in de visie beschreven ‘wildere’ varianten met theehuis, museum en speelplaats op de begraafplaatsen in onze gemeente niet aan de orde zijn. GBLV kon zich vinden in deze beantwoording, want als het om begraafplaatsen gaat staat voor de lokale partij als een paal boven water dat kernwaarden als rust en eerbied centraal dienen te staan.

GBLV wil ondernemersgala in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag, ook in Leidschendam-Voorburg een ondersnemergala te organiseren waarbij politiek en ondernemers elkaar ontmoeten.

“Het ondernemersgala is in de gemeente Den Haag al sinds twaalf jaar een enorm succes. Het is het moment om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Tevens is het gala hét moment om geld in te zamelen voor een goed doel. Hoe mooi zou het zijn als wij in onze gemeente ook zoiets zouden kunnen organiseren, zodat de ondernemers een podium hebben om elkaar te ontmoeten en het gemeentebestuur en ondernemend Leidschendam-Voorburg zich kunnen inzetten voor een goed doel. Laten we eens onderzoeken of er binnen deze gemeente draagvlak voor is, want een dergelijk gala kan alleen succesvol zijn wanneer er een meerwaarde ontstaat. GBLV zet zich al sinds jaar en dag in voor een beter ondernemersklimaat,” aldus raadslid Hans Peter Klazenga.

Niet afwachten maar doen
Diverse partijen hebben bij Hans Peter Klazenga aangegeven positief tegenover een dergelijk gala te staan. “Laten wij ons dan als grootste partij opstellen als de initiator van dit gala in Leidschendam-Voorburg en ons uiterste best doen om partijen met elkaar te verbinden.” Op 4 april, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken zal GBLV met dit voorstel komen. Klazenga stelt: “Als we op welke manier dan ook ondernemend Leidschendam-Voorburg kunnen helpen en faciliteren en daarbij ook nog eens een goed doel steunen, kan niemand hier toch bezwaar tegen hebben?”

Jong en innovatief
De centrale hal van het Raadhuis in Leidschendam is volgens GBLV een prachtige locatie voor het ondernemersgala. Tot slot zou GBLV het ondernemersgala ook willen combineren met een gemeentelijke stimuleringsprijs voor jong innovatief ondernemerschap. Klazenga: “Dat is een eerste stap om als gemeente aan te geven dat wij voor jonge innovatieve ondernemers een prima ondernemersklimaat willen creëren.”

GBLV is in afwachting van de Economische Agenda en zal vragen om het ondernemersgala inclusief de stimuleringsregeling voor jong innovatief ondernemerschap daarin op te nemen.

Foto: Ondernemersgala Den Haag

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond het Damcentrum.

Medio 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen meerdere plannen ingediend om de verkeersproblematiek rond de Sluisbruggen en de Wijkerbrug sterk te verbeteren. Marien van Wijk, GBLV commissielid: “Wij hebben onder andere gevraagd om een verkeersinformatiesysteem, geen burgopeningen tijdens de spits en parkeermaatregelen bij de Venestraat.”

Het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersstromen sterk te verbeteren. Daarnaast is er een parkeerupdate beloofd van de huidige normen, die gelden in en rond het Damcentrum. GBLV vraagt zich af of deze normen nog wel aan de huidige tijd en situatie voldoen én of in het verleden niet te makkelijk van die norm is afgeweken.

Marien van Wijk: “Nu het mooie weer is aangebroken en de recreatievaart snel zal toenemen, wil ik graag van het College weten wat nu de status is wat betreft de te nemen maatregelen. Dat hier snelheid geboden moet worden is duidelijk! Geen lange wachtrijen meer van auto’s in het centrum van Leidschendam door het veelvuldig opengaan van de Sluisbrug. Los daarvan hebben wij gevraagd naar een update van de huidige parkeernorm, die wordt toegepast in dit gebied. Wij verwachten op zeer korte termijn een antwoord, maar nog liever concrete actie van het College.”

Reactie Koning Willem Alexander op windturbine

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft een reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting de omwonenden van de windturbine en richting de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wordt in de reactie gewezen op de naleving van regelgeving rond de windturbine. Voor GBLV is de reactie aanleiding om aan het college in Leidschendam-Voorburg te vragen hoe nu exact het contact tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Het zou natuurlijk een wonder zijn geweest als op basis van het verzoekschrift aan de Koning de enorme windturbine zou worden gesloopt. De reactie die GBLV ontvangen heeft, geeft duidelijk aan hoe de verantwoordelijkheden liggen. De bal lag en ligt bij de gemeente Den Haag. De omwonenden zijn daarmee helaas niet geholpen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de horizonvervuiling en hebben te maken met slagschaduw en geluidsoverlast.”

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV vult aan: “De reactie op het verzoekschrift aan de Koning heeft bij GBLV wel de vraag opgeroepen hoe nu precies de contacten tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest: van plannenmakerij tot en met de realisatie van de enorme windturbine. Dat heeft ertoe geleid dat we een gedetailleerd overzicht willen hebben van die contacten (ambtelijk en bestuurlijk) om ook inzicht te krijgen hoe het mogelijk is dat omwonenden zo slecht zijn geïnformeerd over de plannen. De reactie op het verzoekschrift laat zien dat die communicatie-verantwoordelijkheid bij de gemeente Den Haag heeft gelegen. Hoe kan het, dat in de contacten tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg de omwonenden zijn vergeten? Daar willen we graag duidelijkheid over hebben!”

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aan het college ook welke lessen men heeft geleerd uit het dossier windturbine, als het gaat om de communicatie én welke acties het college heeft ondernomen om te zorgen dat omwonenden weten hoe het zit met het indienen van klachten over de windturbine.

GBLV DOET – 2017

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zette zich zaterdag 11 maart tijdens NL DOET in voor Wijkvereniging Oud Zuid te Leidschendam. Samen met wijkbewoners en één vrijwilliger uit het Raadhuiskwartier werd een jeu de boules baan aangelegd bij ‘Het Koophuis’, het clubgebouw van de wijkvereniging. Een hele klus!

Het zand afgraven ging voorspoedig, met dank aan buurtbewoner Johan die zijn kraan ter beschikking had gesteld. Tussendoor was er even tijd voor koffie en gebak. GBLV trakteerde op taart omdat 11 maart niet alleen de dag van GBLV Doet is, maar ook de 80ste verjaardag van Fer Lobel: wijkbewoner en initiatiefnemer van de aanleg. Ook wethouder Floor Kist fietste nog even langs om polshoogte te nemen.

Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV: “Gemeentebelangen heeft een warm hart voor buurt- en wijkinitiatieven. Fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de levendigheid in de wijk. Hulde aan deze enthousiaste vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken om hun wijk een stukje mooier te maken!”

GBLV schenkt traditiegetrouw warme chocolademelk tijdens carnaval

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen schonk als vanouds warme chocolademelk tijdens carnaval bij de sluisjes in Leidschendam. De aanwezige feestvierders en winkelend publiek konden een warme opkikker wel waarderen.

Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren stond het team van GBLV weer paraat om warme chocolademelk uit te delen. Jaarlijks staat de lokale partij met hun gele stand klaar op de meestal frisse dag, dat prins carnaval wordt gedoopt in de Vliet bij de sluisjes in Leidschendam. Ook dit jaar was het weer een gezellige en carnavaleske bijeenkomst daar bij de sluisjes. De Raad van Elf kan terugkijken op een goed bezochte doop van, jawel nieuw dit jaar: prinses carnaval met haar page.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “De warme chocomel vloeide rijkelijk. Het publiek waardeerde onze chocomel bijzonder tijdens de frisse duik van prinses carnaval. We doen het al jaren en het blijft leuk om de blijde gezichten te zien tijdens dit gezellige feest.”