Category Archives: Nieuws en Persberichten

Eerbetoon voor “Vader der veteranen” Luitenant-generaal Ted Meines

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat de vorig jaar op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden luitenant-generaal Ted Meines in de gemeente een blijvend eerbetoon krijgt. Ted Meines wordt gezien als de “Vader der veteranen” door zijn grote rol in de totstandkoming van een goed veteranenbeleid.

GBLV denkt aan het vernoemen van een straat of park naar Meines. “Het is een eerbetoon aan Meines, maar ook aan alle veteranen in onze en andere gemeenten,” aldus GBLV-fractievoorzitter Rosbenders. Burgemeester Tigelaar heeft aangegeven deze handschoen op te pakken en zal, in overleg met de familie, op korte termijn met een voorstel komen. GBLV spreekt de hoop uit dat ook andere gemeenten generaal Meines en de veteranen waar hij met hart en ziel voor stond op deze wijze zullen eren.
Ted Meines tijdens een toespraak in Leidschendam op Veteranendag 2015 (foto: Ot Douwes)

Minimabeleid schiet tekort

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen dat het minimabeleid dringend aan herziening toe is.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Er is onvoldoende oog geweest voor de armoedeval. De focus van de gemeente lag vooral op een optimale regeling voor de huidige minima. Daarmee is de groep gezinnen die nét niet in aanmerking komen voor de huidige minimaregelingen, uit het oog verloren. Het kan natuurlijk niet waar zijn dat juist deze groep die net werk gevonden heeft, als het ware daarvoor gestraft wordt. Wat GBLV betreft moeten wij als raad het huidig beleid openbreken en opnieuw inrichten.”

Uit recent onderzoek van de gemeente is ook gebleken dat er een groot aantal regelingen, voorzieningen en subsidies voor minima zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Ooievaarspas, de schoolspullenpas, de schuldsanering e.d. . Steutel: “Laat helder zijn: er is niets ergers dan dat je aan het begin van de maand niet weet hoe je financieel de maand moet doorkomen. GBLV staat voor een goed sociaal beleid. Waar wij ook voor staan is een effectief en efficiënt minimabeleid. Daar is wat ons betreft nog veel te winnen. Minder regelingen, voorzieningen en subsidies, maar wel effectiever en rechtvaardiger. Daar ligt wat GBLV betreft de uitdaging om mensen, via werk of in meer zelfstandigheid, uit hun financiële benarde situatie te laten komen.”

Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief.

Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie, een belangrijk punt voor GBLV. Wethouder Kist liet weten dat het initiatief nog steeds niet is in werking is getreden, maar dat dit op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. GBLV zal de vinger aan de pols blijven houden.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Er zijn alleen maar winnaars in deze constructie, dus het is van belang dat de gemeente nu écht werk gaat maken van dit initiatief,” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV.

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester was er geen reden om maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen, omdat er niet of nauwelijks overlastmeldingen bekend zouden zijn.

Vandaag zijn er foto’s verschenen op Facebook van vernielde auto’s in de parkeergarage. Voor Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV is de maat vol: “De houding vanuit het Raadhuisplein van ‘als we het niet zien, bestaat het niet’ is wat GBLV betreft nu écht over. We gaan de burgemeester aanstaande dinsdag in het vragenuur van de raadsvergadering confronteren met deze beelden en zullen indien nodig ook een motie indienen, waarin we de burgemeester/het college opdragen om zo spoedig mogelijk concrete maatregelen te nemen. GBLV gaat voor veiligheid, ook als zaken niet in de systemen van de politie en/of gemeente staan geregistreerd!”

GBLV blij met woningen en groen in plan ‘De Bosrand’

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat in de Duivenvoordecorridor (DVC) nu eindelijk wordt gestart met woningbouw, die goed wordt ingepast in het groene landschap. Op het voormalige terrein van kwekerij ‘De Bosrand’ zal een aantal kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen worden gebouwd, die prima passen in het landschap en ook recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het gebied. Ook het recreatieve groen is geborgd in dit project. De verkoop van grond aan Blauwhoed is ook positief voor de gemeentekas. Na de dure grondaankopen in het verleden, wordt er nu een begin gemaakt om de kosten daarvan terug te halen.

GBLV-Fractievoorzitter Walter Rosbenders is ook blij dat onder verantwoordelijkheid van de GBLV-wethouder het onbeheersbare DVC-project uit het verleden weer onder controle is gebracht: “De historie van het Duivenvoordeproject is niet al te best. De te dure grondaankopen, de afhankelijkheid van projectontwikkelaars, die strategisch grondposities hadden verworven en de tot in detail uitgewerkte stedenbouwkundige visie, maakten de DVC een blok aan het been van de gemeente. Toen het project echt goed en objectief werd doorgerekend bleek er in 2014 een verwacht tekort van 18,8 miljoen euro. De strategische heroriëntatie op het project -het alleen ontwikkelen op eigen grond van de gemeente en het loslaten van de strakke tekentafelinrichting van het gebied- blijkt nu vruchten af te werpen. Het bouwproject voor ‘De Bosrand’ is wat GBLV betreft een mooie opsteker. Het is ook een voorbeeld hoe de overige gebieden in de DVC binnen de gestelde kaders qua groen en duurzaamheid ontwikkeld moeten gaan worden.”

Het verschil met het oorspronkelijke plan is dat nu een marktpartij met een plan is gekomen, dat past binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld en die natuurlijk vooraf ook heeft ingeschat of er vraag naar dergelijke woningen is. De kaders van de gemeente gingen bijvoorbeeld in op de ruimtelijke kwaliteit, de duurzaamheid, de inpassing in het landschap qua recreatie en dergelijke. Rosbenders: “Wat GBLV betreft is aan die kaders prima tegemoet gekomen als we het bouwplan bekijken. Ook de voor GBLV cruciale maximale bebouwingsdichtheid van 15% in het gebied komt niet in gevaar door dit bouwplan. In de commissie Openbaar Gebied stond het bouwplan op de agenda. De gehele gemeenteraad had geen bedenkingen bij het plan. Wij zijn trots dat deze plannen nu uitgevoerd gaan worden en dat er na meer dan 10 jaar praten nu eindelijk woningen gerealiseerd worden.”

GBLV feliciteert “A Walk In The Park”

Fractie en bestuur van GBLV/Gemeentebelangen feliciteert de organisatie van het festival A Walk In The Park met het enorme succes van dit jaar. Drie dagen lang was er voor iedereen iets te beleven in Park Vreugd en Rust en het Huygenskwartier in Voorburg. “Met de inzet van mensen die hun nek durven uit te steken in en voor onze gemeente, is er weer een fantastisch festival neergezet waar de positiviteit voor onze gemeente vanaf spat!” aldus Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV.

Klazenga: “Het succes van dit evenement met duizenden bezoekers van jong tot oud laat zien dat de uitgezette koers in het Evenementenbeleid een goede is. Evenementen mogelijk maken en als gemeente positief benaderen. Dat is ook waar GBLV voor staat: meedenken in plaats van tegendenken.”

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor A Walk In The Park en andere belangrijke evenementen in de gemeente is voor de komende drie jaar geborgd. Dit toekomstperspectief vindt GBLV belangrijk om ook zekerheid te bieden aan de evenementorganisatoren. Klazenga: ”Wat GBLV betreft laat dat ook de waardering en het vertrouwen zien voor de organisatoren van deze evenementen. Met A Walk In The Park, de Vlietdagen en binnenkort de tijdrit van de Binck Bank Tour wordt Leidschendam-Voorburg als toeristisch-recreatieve gemeente bijzonder positief op de kaart gezet. Dat kan niet zonder de inzet van de verschillende evenementenorganisatoren die onze gemeente rijk is,” geeft Klazenga aan.

Gebruik maken van elkaars expertise
Daarnaast is de steun in welke vorm dan ook van het gemeentebestuur essentieel. Klazenga stelt: “Het is een wisselwerking. De evenementorganisatoren hebben de expertise in huis om een goed evenement te organiseren en de gemeente stelt de kaders en faciliteert. In mijn optiek maken we dan gebruik van alle positieve krachten die wij binnen onze gemeente hebben. Het gebaar dat de organisatie van A Walk In The Park vrijdagavond maakte in de richting van oud-wethouder Rozenberg om hem te bedanken voor zijn inzet om evenementen een betere plek te geven in onze gemeente heeft GBLV daarbij bijzonder gewaardeerd.”

Onnodige regeldruk bij evenementen?

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij met de evenementen die door vrijwilligers overal in de gemeente worden georganiseerd. Landelijk wordt er geconstateerd dat er steeds meer eisen aan evenementen worden gesteld, waardoor de lol voor organisatoren er meer en meer vanaf gaat. GBLV vindt dat ongewenst en wil graag zicht hebben op de situatie in Leidschendam-Voorburg.

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV: “De landelijke trend -horen wij ook van vrijwilligers- in onze gemeente: om een evenement te kunnen organiseren wordt steeds meer gevraagd. Het zou jammer zijn als vrijwilligers om die reden afhaken en mooie evenementen verloren gaan.”

GBLV heeft nu aan het college gevraagd hoe het in Leidschendam-Voorburg staat met de vergunningeisen en regeldruk rond evenementen.

“We hebben het college gevraagd om daarin inzicht te geven in twee concrete situaties: de jaarlijkse Sint Maarten Lampionoptocht en het uitvoeren van livemuziek op een podium op de openbare weg. Wij zijn benieuwd hoe de vergunningaanvraag nu loopt en welke verbetermogelijkheden het college daarin ziet,” aldus Klazenga.
Gemeentebelangen Logo met Slogan

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat er op een andere manier tussen gemeente en de inwoners, verenigen en bedrijven samengewerkt kan worden. Hij heeft met daadkracht een groot aantal zaken vlot getrokken en initiatieven genomen die de gemeente meer op de kaart hebben gezet. Als we dan kijken naar het dossier voorbereidingsbesluit Huygenskwartier, het feitenrelaas en de sterke analyse die onze wethouder in het raadsdebat gaf, dan had dat nooit een reden mogen zijn van de andere coalitiepartijen om de steun voor Rozenberg eerder deze week in te trekken. Het vertrouwen bij GBLV was daarmee ook weg, dat verder gaan met de coalitie nog zin zou hebben.”

De afgelopen week heeft men ook in de media laten zien dat er van alles bij is gehaald om de wethouder verder te beschadigen, zonder dat de feiten bekend waren of het debat werd afgewacht. Voor GBLV was ook duidelijk dat de inhoud niet meer voorop stond, maar dat op basis van beeldvorming onze wethouder in een onmogelijke positie werd weggezet.

Rosbenders: “Voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg is dit geen goede ontwikkeling. In de gemeenteraad zitten mechanismen, die alleen maar uit zijn op de val van het college dan wel van individuele wethouders. Wat de gemeenteraad niet beseft is dat de raad ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Het proces onder leiding van de burgemeester om de bestuurlijke verhoudingen na de bestuurscrisis in 2014 te normaliseren is in ieder geval weer mijlenver teruggeworpen.”

De fractie GBLV is in ieder geval trots op wethouder Rozenberg voor zijn inzet in het Huygenskwartier, het lostrekken van projecten als de Stompwijkseweg, het Kulturhus, de Duivenvoordecorridor, zijn inzet op cultuur, het LHBT-beleid, recreatie en toerisme, evenementen zoals de Vlietdagen, het verlagen van de lasten voor ondernemers, het financiële beheer en nog vele zaken meer.

“De grootste vrees die GBLV/Gemeentebelangen nu heeft, is dat de stappen die zijn gezet in de open bestuursstijl ook van de baan zijn. Dat de oude bestuurscultuur van tegendenken in plaats van meedenken met inwoners, verenigingen en bedrijven weer hoogtij gaat vieren.”

Fractie GBLV: Eensgezind achter wethouder Rozenberg

Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering.

De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per definitie een goede combinatie te zijn, zeker wanneer het om een bedrijventerrein gaat met een hogere milieunorm. Te denken valt aan zwaarder vrachtverkeer en hogere normen qua overlast. Door de nieuwe plannen aan de Star komt deze milieunorm mogelijk in het geding, waardoor de gevestigde bedrijven hun bedrijfsvoering in gevaar zien komen. Naar aanleiding hiervan heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld aan het College. GBLV wil meer informatie hoe het College denkt om te gaan met deze problematiek en of de ondernemers aldaar genoeg bij het nieuwe plan betrokken worden of zijn.

Marien van Wijk, GBLV commissielid Openbaar Gebied: “Wij moeten blij zijn met iedere vorm van ondernemerschap in onze gemeente. Het is juist een taak van het College en de ambtenaren om ondernemers binnen onze gemeentegrenzen te houden en een goed ondernemersklimaat te stimuleren. Daarnaast zien wij ook de noodzaak van de woningbouw. Daarom vinden wij het als GBLV belangrijk om mét elkaar te kijken hoe problemen kunnen worden opgelost of situaties verbeterd kunnen worden.”