Author Archives: Robin

Werkzaamheden Parkweg in december onhandig

De fractie GBLV/Gemeentebelangen verbaast zich over de werkzaamheden die al weken worden uitgevoerd aan de waterleiding in de Parkweg in het Huygenskwartier Voorburg. Tijdens de drukke decembermaand is het erg onhandig om in een winkelgebied werkzaamheden uit te voeren die ook ten koste gaan van het aantal parkeerplaatsen. De fractie GBLV zal daarom tijdens het vragenuur van de gemeenteraad aan verantwoordelijk wethouder Stemerdink (PvdA) vragen of het mogelijk is om de werkzaamheden in december tijdelijk op te schorten of in ieder geval te zorgen dat er geen parkeerplaatsen voor materiaalopslag worden gebruikt.
Foto: Parkweg te Voorburg met de “tijdelijk” vervallen parkeerplaatsen

GBLV neemt initiatief tot vlag in Raadszaal

In navolging op de Tweede Kamer en andere gemeenten in Nederland heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een motie opgesteld die oproept tot het plaatsen van de Nederlandse vlag in de Raadzaal van de gemeente. “Uiteindelijk verwijst onze driekleur naar onze historie, is een symbool van eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid. Het is daarom waardevol om dat in onze raadzaal steeds voor ogen te houden,” aldus Hans Peter Klazenga.

Naast de Nederlandse driekleur stelt GBLV/Gemeentebelangen eveneens voor om de vlag van de gemeente Leidschendam-Voorburg een prominente plek te geven in de Raadzaal. Klazenga: “Als raadslid moet je je continue bewust zijn voor wie je het raadswerk doet. Dat zijn de inwoners, ondernemers en maatschappelijk instellingen in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Deze mensen komen samen in de vlag van onze gemeente. Vandaar dat we ook die vlag een prominente plek in de Raadzaal willen geven.”

GBLV presenteert sterke kandidatenlijst

In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen (GBLV) in het Veur Theater in Leidschendam de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op de lijst prijken 30 namen onder aanvoering van lijsttrekker Hans Peter Klazenga. Op de verkiesbare plaatsen staan een paar nieuwe namen. Bij de lijstduwers staat een aantal bekende inwoners/ondernemers uit Voorburg, Leidschendam en Stompwijk.

Nieuwe namen
Hans Peter Klazenga is als lijsttrekker bijzonder tevreden met het werk van de GBLV-kandidaatstellingscommissie: ”Met Bianca Bremer en Frank Rozenberg hebben we om te beginnen twee stevige bestuurders op onze lijst. Daarna volgen kandidaatsraadsleden die in de huidige of een vorige raadsperiode gepokt en gemazeld zijn: Sanja Duijvesteijn, Nico Hooijmans, Freek Steutel, Monica Velù en Marien van Wijk. Ik ben ook erg blij met het jongste lid op de lijst Maurice Hartsinck (22), gevolgd door Jan van Wissen die een sterk anker heeft in Voorburg-West en Bram van Popering die onder andere actief is in de Vereniging Vrienden Sijtwendepark.

Lijstduwers
Met 30 kandidaten op de kandidatenlijst breekt GBLV een record. Nog nooit hebben er zoveel mensen op de GBLV-kandidatenlijst gestaan. Hans Peter Klazenga ziet hiervoor als verklaring dat GBLV in de huidige raadsperiode heeft laten zien het niet alleen bij praten te houden, maar juist allerlei zaken in beweging heeft gezet. ”Het pragmatische en het actiegerichte spreekt mensen nu eenmaal meer aan dat te blijven steken in allerlei dikke beleidsnota’s,” geeft Klazenga aan.

In Stompwijk is dat gezien door Aad van Swieten van het loonwerkersbedrijf in de Meeslouwerpolder en door Koos van Wissen die jarenlang in de Adviesraad Stompwijk heeft gezeten, Maar ook door Aad van Velsen die als ondernemer in Stompwijk en als deelnemer aan de Dakar Rally en de Africa Tour als geen ander weet dat doorpakken en ergens voor gaan tot resultaat leidt.

In Leidschendam zijn Tjaard de Vries en Anjo van der Burgt te noemen die zich inzetten voor respectievelijk een goede invulling van Schakenbosch en de strijd tegen de windturbine die de horizon van de Zeeheldenwijk en eigenlijk van heel Leidschendam-Voorburg vervuilt. Een andere bekende Leidschendammer is Wim Jansen die aan de basis stond voor de Stadstuin Rusthout en in de lokale voetbalwereld zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

In Voorburg gaat het om Frits Koppe, sinds jaar en dag bestuurslid van de Stichting Mooi Voorburg en lid van de ledenraad van Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Ook horeca-ondernemer John Prins (eigenaar van restaurant Bernard, restaurant Meatpoint, Fruits de Mer en The Fox) heeft bewust gekozen om als lijstduwer voor GBLV op te willen gaan. De inzet van GBLV voor het Huygenskwartier Voorburg, voor de evenementen in de gemeente, de actiegerichte aandacht voor de lokale economie gecombineerd met de no nonsense aanpak van GBLV gaven voor hem de doorslag.

Met het ook tijdens de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma ”Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” kan lijsttrekker Hans Peter Klazenga nu voluit met alle GBLV-ers aan de slag in de verkiezingscampagne.

Op de foto: 27 van de 30 kandidaten op de GBLV-kandidatenlijst. Achterste rij v.l.n.r.: Harry Hooijmans, Frits Koppe, Maria Zweek-horst, Aad van Velsen, Aad van Swieten, Marien van Wijk, John Kerstens, Koos van Wissen, Ron Guleij, Freek Steutel, Bram van Popering, Walter Rosbenders, Jan van Wissen, Tjaard de Vries, Nico Hooijmans. Voorste rij v.l.n.r.: Wim Jansen, Monica Velù, Anjo van der Burgt. Maurice Hartsinck, Sanja Duijvestijn, Frank Rozenberg, Hans Peter Klazenga, Bianca Bremer, Ed Klaarhamer, Robin van Wissen, Mary Koeleman, Jean Thierry. Op de foto ontbreken: Lida van den Akker, Loek van Houten en John Prins. Foto: Michel Groen

Kulturhus Stompwijk zo snel mogelijk realiseren

De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het Kulturhus in Stompwijk zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De financiële tegenvaller bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk moet daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Een nieuwe aanbesteding of minder functies in het Kulturhus onderbrengen leidt volgens de fractie alleen maar tot meer vertraging. Dat is voor de leefbaarheid van Stompwijk en voor goede huisvesting van de leerlingen van de Maerten van der Veldeschool ongewenst.

Met dit heldere standpunt zal GBLV-raadslid Freek Steutel vanavond in de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het woord voeren bij het agendapunt over het Kulturhus Stompwijk. Steutel: ”We zijn als fractie natuurlijk niet blij dat het Kulturhus-project met alweer een vertraging wordt geconfronteerd. Alle seinen stonden op groen en nu is er door de aantrekkende bouw helaas een probleem ontstaan. Daar kunnen we als gemeenteraad van vinden wat we willen, maar Stompwijk is daar niet mee geholpen. De kinderen van de Maerten van der Veldeschool verdienen na al die jaren ook eindelijk goede huisvesting. Vandaar dat wat GBLV betreft het Kulturhus zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd met het huidige bouwconsortium en met het huidige ontwerp.”

Steutel geeft aan dat een nieuwe aanbesteding de bouw van het Kulturhus verder zal vertragen en zeker niet tot minder kosten zal leiden. Ook de gedachte om het ontwerp van het Kulturhus te versoberen of functies in het Dorpshuis te laten, ondersteunt hij niet: ”Het ontwerp is in een goed samenwerkingsproces met alle betrokken toekomstige gebruikers tot stand gekomen. Het zou toch zonde zijn om die gezamenlijke inspanning teniet te doen? Het Kulturhus moet 30 jaar mee. De stijging van de jaarlasten van de gemeenten is daarbij wat ons betreft alleszins aanvaardbaar. En wat voor GBLV zeker zo belangrijk is: hoe sneller het Kulturhus klaar is, hoe eerder ook op de plek van het huidige Dorpshuis in een deel van de woningbehoefte van Stompwijk kan worden voorzien. Ook daar is de leefbaarheid van Stompwijk mee gediend.”Gemeentebelangen Logo met Slogan

GBLV: Niet bijbetalen na valpartij!

Naar aanleiding van een publicatie in het Algemeen Dagblad van 4 november 2017, waarin wordt gesteld dat ouderen met een alarmeringsabonnement bij zorginstellingen moeten bijbetalen na een 3e valpartij , heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen meteen schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het krantenartikel stelt dat zorginstellingen ouderen extra laat betalen, als ze meer dan drie keer per jaar hun persoonlijke alarmknop gebruiken. Voor GBLV reden om direct vragen aan het college van B&W te stellen of de (zorg)instellingen, die een alarmeringsabonnement aanbieden in Leidschendam-Voorburg, dit ook in de algemene voorwaarden hebben opgenomen. Mocht dat zo zijn, dan is de vraag of dit ook duidelijk met de abonnementhouders is gecommuniceerd.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Ik hoop dat ouderen in Leidschendam-Voorburg niet met deze extra kosten worden geconfronteerd. Het zou toch te gek voor woorden zijn als je als oudere een abonnement hebt voor hulp bij ongevallen thuis en dat je dan, als je vaker valt, ook nog extra moet bijbetalen. Als oudere loop je nou eenmaal een groter risico op een valpartij. Eén van de redenen juist om een dergelijk abonnement af te sluiten. Tja, tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen is not done. Daarom zijn wij als GBLV benieuwd naar de antwoorden van het college,” aldus Steutel.

Raadsflits: ‘Extra parkeerplaatsen in Damcentrum’

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na te lopen. Uiteraard met het doel te bekijken of de windturbine, waar zoveel omwonenden hinder van ondervinden, wel thuishoort op deze plek.

De parkeerdruk in en rond het Damcentrum is een probleem wat bij de bewoners ook voor veel overlast zorgt en het plezierig wonen, leven en ondernemen onder druk zet. Hoewel GBLV geen voorstander is van een blauwe zone, komt een dergelijke regeling toch in beeld. Vaak blijkt dit een van de weinige, werkende oplossingen. De toezegging van de wethouder circa 150 extra parkeerplaatsen te realiseren en te zorgen voor een informatiesysteem, heeft ons doen instemmen met de parkeerbalans.

GBLV heeft verzocht het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen structureel op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent budget voor verenigingen, die vaak een grote rol spelen in wijken en buurten.

GBLV bereidt verkiezingen voor

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er aan. Voor bestuur en fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om de speerpunten voor het  verkiezingsprogramma met elkaar te bespreken.

GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: “Dat was een zeer vruchtbare dag, vol met goede ideeën om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog mooier te maken om te wonen, te werken of te verblijven. Ik ben echt trots hoe we als GBLV praktisch naar allerlei zaken kunnen kijken, wars van politiek gekonkel. Men vond alleen tenue de ville wat overdressed voor onze heidag….”

Alternatieve ‘Bordesfoto’ GBLV

Draag bij aan het GBLV-verkiezingsprogramma 2018 – 2022!

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden… vandaar dat wij u vragen om ons een foto te sturen van wat u voor Leidschendam, Voorburg of Stompwijk, kortom de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de komende vier jaar belangrijk vindt.

Uw foto’s zijn voor GBLV/Gemeentebelangen input voor het GBLV-verkiezingsprogramma 2018 – 2020. Met uw beelden maken we samen Leidschendam-Voorburg. GBLV is toekomstgericht en wil met een positieve boodschap de verkiezingen in.

Stuur uw foto met korte toelichting naar info@gblv.nl U mag over maximaal drie onderwerpen een foto inzenden. Onder de inzendingen verloten we een diner voor twee in een restaurant in Leidschendam-Voorburg. Inzendingen die we ontvangen na 27 oktober 2017 dingen niet mee naar het diner, maar zijn wel welkom! GBLV/Gemeentebelangen mag de foto’s gebruiken voor campagnedoeleinden. Alleen inzendingen met naam en adres dingen mee naar het diner voor twee.

Bekijk de video hier

Sportvoorzieningen belangrijk

Tijdens het goed door Sport & Welzijn georganiseerde sportdebat heeft lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen het belang van goede sportvoorzieningen in de gemeente aangegeven. Het gaat niet alleen om sportaccommodaties zoals sportvelden en sporthallen, maar ook om gymzalen en voorzieningen in de gemeentelijke parken. Maar zeker zo belangrijk zijn de sportverenigingen die ook maatschappelijk een bredere rol kunnen en willen spelen.

Sport en maatschappij
GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: ”De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn in het algemeen prima op niveau. Dat moeten we vooral zo zien te houden. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk in het kader van sport en bewegen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. GBLV zet in op het stimuleren en faciliteren van de sportverenigingen in een bredere maatschappelijke rol in wijken en buurten. In deze raadsperiode heeft dat pleidooi geleid tot het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, waarmee sportverenigingen ook financieel een steun in de rug krijgen als ze die rol willen pakken. Dat beleid zetten we graag voort.”

Sport en preventie
GBLV wil de rol die sportverenigingen hebben in de ontwikkeling van kinderen koesteren. In een team samenwerken, individueel moeten presenteren, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met winst en verlies, zijn zaken waar kinderen ook later mee te maken krijgen. Voor sommige kinderen geeft dat misschien net een duwtje in de goede richting om uit de zorg- en hulpverlening te blijven. Voor ouderen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan vitaliteit; ook dat werkt preventief.

Sport en geld
GBLV zet vraagtekens bij het sportbudget in de gemeente. Circa 90% daarvan gaat op aan accommodaties en slechts 10% aan sportbeleid en -activiteiten. Klazenga: ”GBLV vindt het jammer dat er zo weinig ruimte is voor sportbeleid en -activiteiten in de begroting. Wij kiezen niet voor de gemakkelijke weg om dan maar te zeggen dat er meer budget moet komen voor sportbeleid. Wat ons betreft wordt er eerst kritisch gekeken naar het beheer van de sportaccommodaties. Elke euro die we daar met behoud van kwaliteit kunnen besparen, zet GBLV dan graag in voor ondersteuning van de sportverenigingen en in sportactiviteiten.
Kom als gemeente ook sportverenigingen tegemoet als het gaat om het geven van financiële garanties bij verbouwingen. De op dit punt te strakke financiële regeltjes van de gemeenten verbieden dit nu. De gemeente loopt eigenlijk geen risico, maar de sportverenigingen wordt het nu onnodig lastig gemaakt.”

Sport en talent
Als de keuze moet worden gemaakt voor topsport of breedtesport in de gemeente, dan gaat GBLV voor breedtesport om zoveel mogelijk inwoners bij sport en bewegen te betrekken. Klazenga: ”Wat we als GBLV wel zouden willen is dat er een gemeentelijke sportbeurs komt voor voor talentvolle, individuele, jonge sporters. Als boegbeelden binnen hun sport hebben ze een mooie rol om andere jongeren te inspireren en interesseren om te gaan of te blijven sporten.

GBLV stelt vragen over bouwplannen Park Leeuwenbergh

Bewoners uit Park Leeuwenbergh maken zich zorgen over bouwplannen van de stichting VitaFutura aan het eind van de Virulylaan. De stichting wil op deze locatie 30 duurzame appartementen en een feestzaal bouwen in twee tot vier woonlagen. Bijzonder detail is dat de appartementen op Haags grondgebied komen te liggen, terwijl de entree en het huidige woonhuis in Leidschendam gesitueerd zijn. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Park Leeuwenbergh op verzoek van de stichting VitaFutura op 20 september jl. . De onrust over deze plannen onder de bewoners van Park Leeuwenbergh deed de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen besluiten vragen te stellen aan het College.

“Hoewel duurzame woningen een prachtig initiatief kunnen zijn, maken de bewoners zich zorgen over: de verkeersveiligheid, het aantal verkeersbewegingen, de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, en dan met name de belastbaarheid van de huidige riolering en hoogbouw in deze landelijke en rustige wijk,” zegt raadslid Monica Velù. Voor wat de toename van het verkeer betreft, is het de bedoeling dat de nieuwe bewoners slechts de beschikking krijgen over een zestal elektrische auto’s. Op deze afgelegen locatie waar voorzieningen als winkels en openbaar vervoer ontbreken, lijkt dat toch een beetje een utopie.

Daarnaast is de bestemming van de grond nu agrarisch en is stapel- of hoogbouw in strijd met het vigerende bestemmingsplan van onze gemeente. Een mooi initiatief, maar niet op deze locatie. Daarom heeft GBLV het College gevraagd hoe hiermee wordt omgegaan, omdat de hoogbouw buiten onze gemeentegrenzen komt te liggen. Alles om een tweede windturbine scenario te voorkomen!