Klimaatverandering en lokale aanpak

De effecten van klimaatverandering komen steeds dichterbij. Al jaren trekken wetenschappers en belangorganisaties aan de bel over de enorme impact van de klimaatverandering en de desastreuze gevolgen die wereldwijd al merkbaar zijn en enkel zullen toenemen. Steeds extremere weersomstandigheden zullen ook ons raken en ook de fractie van GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft de noodzaak om actie te ondernemen om grotere schade aan mens en milieu te voorkomen.

Veel inwoners maken zich terecht zorgen over hoe de gemeente omgaat met zaken al klimaatverandering, groenvoorzieningen en duurzaamheid. Inwoners zien het groen in de gemeente niet toenemen, maar veelal juist afnemen. Menig historisch boom is sinds het aantreden dit college overgeleverd aan de kettingzaag. GBLV-raadslid Maurice Hartsinck maakt zich hard om de kaalslag te voorkomen, en het college te doen bewegen zich in te zetten voor vergroening, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Zo heeft GBLV ervoor gezorgd dat bomen bij bouwprojecten zo lang mogelijk moeten blijven staan. Ze mogen alleen weg als het bouwrijp maken van het terrein dat vergt of als ze onveilig zijn geworden voor de omgeving. Daarnaast is dankzij GBLV onderzoek gedaan naar het groen in de wijken: waar is er in vergelijking weinig groen, waar moet er bij komen en hoe kunnen bewoners bij het groen betrokken worden. Hieruit zijn verschillende initiatieven voortgekomen. Maar wat GBLV betreft is dit nog lang niet genoeg.

Tijdens de behandeling van de klimaatstresstest heeft Maurice Hartsinck de vraag gesteld of het college wel genoeg ambitie heeft en met de huidige inzet mens en milieu wel voldoende beschermd wordt. De klimaatstresstest brengt de risico’s in kaart van hitte en wateroverlast, maar al gauw heb je het ook over de kwaliteit van leven van mens en dier, de biodiversiteit, geestelijke gemoedstoestand en binding met de natuur en omgeving.

De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Wat Hartsinck betreft zit maar een ding op: onze publieke en private ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Denk aan meer groen, meer ruimte voor biodiversiteit, minder verharding en regenwater (beter) benutten. Op steeds meer plekken in het land duiken initiatieven op om samen met tuineigenaren de handen uit de mouwen te steken. Tegels worden vervangen door groen, er wordt gesproken over (regen)water in de tuin en bij de inrichting wordt rekening gehouden met hitte en droogte.

In onze gemeente worden helaas maar weinig van zulke initiatieven ondernomen. GBLV wil verder kijken en is hier met inwoners en anderen over in gesprek. Zo kijkt GBLV naar mogelijkheden waarbij in bestemmingsplannen voor nog te bebouwen woongebieden planregels kunnen worden toegevoegd die binnen het plangebied verplichten tot het aanleggen en in stand houden van groene tuinen, dan wel voorkomen van versteende tuinen.

Keer op keer wordt het gebrek aan groen in verband gebracht met negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme neerslag, hitte en perioden van langdurige droogte. Het vergroenen van tuinen en de publieke ruimte in steden is daarom ontzettend belangrijk en verdient wat ons betreft veel aandacht! Met elkaar keuzes maken om klimaatverandering tegengaan is geen kwestie van misschien of willen, het is een kwestie van moeten. Van noodzaak. Niet alleen voor de inwoners binnen onze gemeente maar ook buiten, niet alleen voor de huidige generatie maar ook voor de volgende.

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen vindt het van groot belang om met elkaar hier een goed gesprek over te voeren.

Mocht u willen meedenken over klimaatverandering? Mail met maurice@gblv.nl!