GBLV: behoud speelplek Gravin Catharinalaan

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 25 maart 2019 – De Gravin Catharinalaan, als centrum van de Gravenwijk (Prinsenhof laag) in Leidschendam, heeft na het slopen van het kleine schoolgebouwtje in 2013 er een (tijdelijk) speeltuintje voor in de plaats gekregen. En net nu dit speeltuintje als een geliefde plek voor jong, ouder en grootouder niet meer is weg te denken, heeft de gemeente het plan opgevat de grond te verkopen en te la-ten bebouwen volgens de maatschappelijke bestemming die het heeft. De noodkreet van een bewoonster daarover was voor fractievertegenwoordiger Bram van Popering van GBLV/Gemeentebelangen/GBLV reden om onderzoek te doen naar de opvatting van de bewoners van de Gravenwijk over de speelplek.

Uitkomst onderzoek

De uitkomst van het onderzoek was duidelijk: van de 256 ondervraagden was een meerder-heid van ruim 96% tegen bebouwing en voor het behoud van het speeltuintje. Het liefst na-tuurlijk in opgeknapte vorm. Het merendeel van de bewoners was klip en klaar: “Wij zitten niet op bebouwing te wachten, of welke maatschappelijke voorziening dan ook in ons parkje”.

Initiatiefvoorstel

De opvatting van de bewoners sluit aan bij het gemeentelijke Speelruimteplan 2016 – 2025 waarin wordt gepleit voor een duidelijk herkenbare formele speelvoorziening in de directe omgeving. Het speeltuintje aan de Gravin Catharinalaan voldoet hier volledig aan en is bo-vendien het enige dat deze wijk rijk is. Bram van Popering (GBLV): ”Het lijkt er dus op dat twee beleidsdoelen van de gemeente elkaar in het vaarwater zitten: meer speelruimte of meer bebouwen. Voor de GBLV-fractie was de uitkomst van het onderzoek in ieder geval aanleiding om te kiezen voor de speelplek. We hebben daarvoor een initiatiefvoorstel inge-diend bij de gemeenteraad.”

Andere aanpak

Voor het onderzoek heeft Bram van Popering een bijzondere aanpak gekozen: ”De Graven-wijk is behoorlijk compact en als GBLV-fractievertegenwoordiger wilde ik zelf horen hoe be-woners denken over hun wijk. Dat leidde tot 256 persoonlijke gesprekken. Tijdsintensief dat zeker, maar bijzonder waardevol om als ”politiek” dichter bij de inwoners te staan. Het past in ieder geval bij de aanpak waar GBLV/Gemeentebelangen voor staat. Door ons initiatiefvoor-stel is de gemeenteraad nu aan zet. Wordt een belangrijk stukje groen toch volgebouwd of gaat de gemeenteraad met de wens van de bewoners mee en blijft de speelplek in het groen?”