Coalitie ligt goed op koers

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter) en Nico Hooijmans (raadslid GBLV) lichten één en ander toe.

Walter Rosbenders: “Het coalitieakkoord van begin dit jaar is nu doorvertaald in de eerste begroting van dit college. Vanuit GBLV ben ik daar zeer tevreden mee. Dossiers worden door het college voortvarend opgepakt: de bereikbaarheid van Stompwijk, de onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van Leidsenhage en de aandacht voor duurzaamheid. Ook in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en ondersteuning van mensen worden goede stappen gezet. Er is oog voor de kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid en de doelmatigheid en de kosten. En ik zeg het nog maar een keer: in deze raadsperiode is er geen sprake van dat betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Wat ik verder zie, is dat op veel plekken in de gemeente er allerlei goede initiatieven ontstaan van bewoners en verenigingen. De gemeente probeert daaraan bij te dragen in plaats van tegen te werken. Na jaren van somberen en bezuinigingen gaat er weer positieve energie door de gemeente. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat de gemeente haar sociale en maatschappelijke gezicht weer terug heeft gekregen. Dat onderschrijf ik van harte. De gemeente is geen kille uitvoerder van regels; maar een partner die ook meedenkt, stimuleert en faciliteert,” aldus Rosbenders.

Rosbenders vervolgt: “Die koerswijziging die met de nieuwe coalitie is ingezet, leidt verder gewoon tot een gedegen en sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Het college heeft wat GBLV betreft een goed voorstel gedaan hoe het geraamde begrotingsoverschot kan worden ingezet: een stuk daarvan gaat naar de reserve, een deel naar meer aandacht voor handhaving vooral als het gaat om parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentegrond èn de gemiddelde lasten voor inwoners blijven op hetzelfde niveau als in 2015. Ook heeft het college de precario voor ondernemers verlaagt en het gebruikersdeel van de OZB voor niet woningen afgeschaft. Als ik deze maatregelen bekijk dan valt me op dat de VVD daar altijd de mond vol van heeft, maar dat dit coalitie dat gewoon doet.”

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Ik draai al wat jaren mee in de gemeenteraad en zie hoe zaken nu anders gaan. Een mooi voorbeeld is het drama van de nieuwe ongelijke bestrating in het Damcentrum. Voor ouderen met rollator een onneembare hobbel. Wethouder Stemerdink pakte die handschoen op, waar haar voorgangers dit niet deden. Zij legde het rollatorpad naar Schoorwijck en het zebrapad aan. GBLV zal bij de begrotingsbehandeling vragen om ook het deel naar de ingang van Vlieterheem te realiseren.”
“Voor het lopende begrotingsjaar 2015, ziet GBLV dat een aantal initiatieven en wensen niet of nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om een accountmanager voor ondernemers, het servicepunt in Voorburg en het stimuleren van verenigingen door het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV),” geeft Rosbenders aan. “Wij stellen daarom voor om in 2015 nog een extra inspanning te leveren met het voor deze zaken niet gebruikte budget. Wij denken daarbij aan ondersteuning van het initiatief van verlichting in het Sluisgebied in Leidschendam, het ophogen van het budget voor het opknappen van de Herenstraat en omgeving in Voorburg en een voorbereidingssubsidie voor verenigingen die willen mee gaan doen aan het project MVV.”Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg